29.12.08 கட்டுரை:அ‌ப்பா‌க்களு‌க்கு தெ‌ரி‌ஞ்சது கொ‌‌ஞ்ச‌ம் தா‌ன்!

குழ‌ந்தைக‌ளி‌ன் கே‌ள்‌வி‌க்கு ப‌தி‌ல் சொ‌ல்ல முடியாம‌ல் ‌திணறு‌ம் அ‌ப்பா‌க்களு‌க்கு இ‌னி கவலை‌யி‌ல்லை.‌ உ‌ங்க‌ள் குழ‌ந்தைக‌ளி‌ன் கே‌ள்‌விகளு‌க்கு உடனு‌க்குட‌‌ன் ‌‌நீ‌ங்க‌ள் ப‌தி‌ல் சொ‌ல்வத‌ற்காகவே பு‌த்தக‌ம் ஒ‌ன்று வ‌ந்து‌ள்ளது.
வீ‌ட்டி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் போது குழ‌ந்தைக‌ள் ந‌ம்‌மிட‌ம் வ‌ந்து அ‌ப்பா, உ‌ன்னுடைய தலை‌யி‌ல் எ‌த்தனை முடி உ‌ள்ளது எ‌ன்றோ, எ‌த‌ற்கு நம‌க்கு புருவ‌ங்க‌ள் தேவை எ‌ன்றோ, வான‌ம் ஏ‌ன் ‌நீல‌நிறமாக இரு‌க்‌கி‌ன்றது எ‌ன்பது போ‌‌‌ன்றோ கே‌ள்‌விகளை‌க் கே‌ட்கு‌ம் போது எ‌வ்வளவு படி‌த்த அ‌ப்பா‌க்களு‌ம் ச‌‌‌ற்று தடுமா‌றி‌த்தா‌ன் போ‌கி‌ன்றன‌ர்.
இ‌ப்படி‌த்தா‌ன் ல‌ண்டனை‌ச் சே‌ர்‌ந்த வெ‌ன்டெ‌ல் ஜெ‌மிசெ‌ன்னுடைய இளைய மக‌ன் கே‌ட்ட ‌வினா‌க்களு‌க்கு ‌விடை சொ‌ல்ல‌த் தெ‌ரியாம‌ல் ந‌ம்ம ஊ‌ர் அ‌ப்பா‌க்களை‌ப் போல மு‌ழி‌த்து‌ள்ளா‌ர். இதனை‌த் தொட‌ர்‌ந்து இ‌ப்‌பிர‌ச்சனை‌க்கு எ‌ப்படியாவது ‌தீ‌ர்வு காண வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்ப‌தி‌ல் வெ‌ன்டெ‌ல் ஜெ‌மிசெ‌ன் கள‌ம் இற‌ங்‌கினா‌ர்.
அத‌ன் ‌விளைவுதா‌ன் அ‌ப்பா‌க்களு‌க்கு‌த் தெ‌ரி‌ஞ்சது கொ‌ஞ்ச‌ம் – எ‌ன்ற பு‌த்தக‌ம். இதற்காக அவ‌ர் உ‌யி‌ரின‌ங்க‌ள் தோ‌ற்ற‌ம், மரு‌த்துவ‌ம், பழ‌ங்கால வரலாறு தொட‌ங்‌கி வா‌னிலை‌த் தொட‌ர்பான அடி‌‌ப்படையான கே‌ள்‌விகளு‌க்குத் ச‌ம்ம‌ந்த‌ப்ப‌ட்ட துறை வ‌‌ல்லுந‌ர்களை‌த் தொட‌ர்பு கொ‌ண்டு ‌விள‌க்க‌ம் பெ‌ற்று அதனை ஒ‌ர் பு‌த்தகமாக தொகு‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
பொதுவாக குழ‌ந்தைக‌ள் கே‌ட்கு‌ம் இர‌ண்டு கே‌ள்‌விக‌ளான எனது தலை‌யி‌‌ல் எ‌த்தனை முடி உ‌ள்ளது எ‌ன்பது‌ம், வான‌ம் ஏ‌ன் ‌நீல‌நிறமாக உ‌ள்ளது எ‌ன்பது‌ம் தா‌ன். குழ‌ந்தைகளு‌க்கு‌ம், இளைஞ‌ர்களு‌க்கு‌ம் தலை‌யி‌ல் ஒரு ல‌ட்ச‌ம் முடிக‌ள் இரு‌க்கு‌ம் எ‌ன்று வ‌ல்லுந‌ர்க‌ள் கூ‌றியு‌ள்ளன‌ர். அதேநேர‌த்‌தி‌ல் ‌சிவ‌ப்பு ‌‌நிற தலை‌க்கொ‌ண்டவ‌ர்க‌ள் தலை‌யி‌ல் உ‌ள்ள முடி ச‌ற்று கனமாக இரு‌‌ப்பதா‌ல் எ‌ண்‌ணி‌க்கை‌க் ச‌ற்று குறைவாக இரு‌க்கு‌ம் எ‌ன்று‌ம் அ‌தி‌ல் கூ‌றியு‌ள்ளன‌ர்.
வ‌ளிம‌‌ண்டல‌த்‌தி‌ல் உ‌ள்ள கா‌ற்றின் மூல‌க்கூறுக‌ள் தா‌ன் வான‌ம் ‌நீலமாக தோ‌ன்ற‌க் காரணமாகு‌ம். அ‌திக அ‌தி‌ர்வெ‌ண் கொ‌ண்ட அலைக‌ள் கா‌ற்று மூல‌க்கூறுக‌‌ள் வ‌ழியாக பய‌ணி‌க்‌கி‌ன்றன. குறை‌ந்த அ‌தி‌ர்வெ‌ண் கொ‌ண்ட அலைக‌ள் கா‌ற்று மூல‌க்கூறுகளா‌ல் ‌சிதறடி‌க்க‌ப்படு‌கி‌ன்றன. எனவே எ‌ப்போதெ‌ல்லா‌ம் கா‌ற்று மூல‌க்கூறுகளை ‌நீல நிற குறு அலைவ‌ரிசைக‌ள் தொடு‌கி‌ன்றனவோ அ‌ப்போதெ‌ல்லா‌ம் அவை வா‌ன்வெ‌ளி முழுவது‌ம் ‌சிதறடி‌க்க‌ப்படு‌கி‌ன்றன. எனவே தா‌ன் வான‌ம் எ‌ப்போது‌ம் ‌நீல‌நிறமாக காண‌ப்படு‌கிறது.
கு‌ளி‌க்கு‌ம் போது ந‌ம்முடைய உ‌ள்ள‌ங்கை, பாத‌ம் ஆ‌கிய பகு‌திக‌‌ளி‌ல் ஏ‌ன் ஒரு‌விதமான சுரு‌க்க‌ம் ஏ‌ற்படு‌கிறது எ‌ன்பது ம‌ற்றொரு கே‌ள்‌வி, கு‌ளி‌க்கு‌ம் போது ந‌ம் உட‌லி‌ல் உ‌ள்ள மே‌ல்தோ‌ல், தோ‌லினு‌ள் ‌நீ‌‌ர் உ‌ட்புகாம‌ல் இரு‌ப்பத‌ற்காக எ‌ண்ணெ‌‌ய் போ‌ன்ற வழவழ‌ப்பான செபு‌ம் எ‌ன்ற ‌திரவ‌த்தை உ‌மி‌ழ்‌கிறது. இது ‌சி‌றிது நேர‌ம் வரை‌யிலு‌ம் தோ‌லி‌‌ல் ‌நீ‌‌ர் உ‌ட்புகாதவாறு பா‌ர்‌‌த்து‌க் கொ‌‌ள்‌கிறது. ‌நீ‌ண்டநேர‌ம் த‌ண்‌ணீ‌ரி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் ‌நிலை‌யி‌ல் செபு‌ம் கரை‌ந்து ‌நீ‌ர் தோலு‌க்கு‌ள் உ‌ட்புக‌த் தொட‌ங்கு‌கிறது. இதனா‌ல் வெ‌‌ளி‌ப்புற‌த்தோ‌ல் ‌வி‌ரிவடைய‌த் தொட‌ங்கு‌ம். அ‌ப்போது அத‌ன் ‌கீ‌ழ் பகு‌தி‌யி‌ல் உ‌ள்ள ‌திசு‌க்க‌ள், மே‌ற்புற‌த் தோ‌லி‌ன் ‌வி‌ரிவு‌க்கு தகு‌‌ந்தவாறு சுரு‌ங்குவதா‌ல் அ‌வ்வாறு ஏ‌ற்படு‌கிறது.
வாகன‌ங்களை ‌நிறு‌‌த்த ஏ‌ன் ‌சிவ‌ப்பு ‌நிற ‌விள‌க்குகளை பய‌ன்படு‌த்து‌கி‌ன்றா‌ர்க‌ள் எ‌ன்று கே‌ட்டா‌ல் இ‌னி தாராளமாக ‌நீ‌ங்க‌ள் இ‌வ்வாறு ப‌தி‌ல் சொ‌ல்லலா‌ம், 19 –நூ‌ற்றா‌ண்டி‌ல் வா‌ழ்‌ந்த ‌ஸ்கா‌ட்டி‌ஸ் பொ‌றி‌யிய‌ல் வ‌ல்லுந‌‌ர் ராப‌ர்‌ட் ‌‌ஸ்டிவ‌ன்ச‌ன் அ‌‌ப்போது கல‌ங்கரை ‌விள‌க்க‌ம் அமை‌க்க வெ‌ண்மை ‌நிற‌த்து‌க்கு ப‌திலாக வேறு ஒரு‌‌நிற‌த்தை தே‌ர்வு செ‌ய்வ‌தி‌‌ல் ஈடுப‌ட்டிரு‌ந்தா‌ர்.
அ‌ந்த கால‌த்‌தி‌ல் ‌சிவ‌ப்பு‌ நிற‌க் க‌ண்ணாடிக‌ள் தா‌ன் இரு‌ந்து‌ள்ளது. மேலு‌ம் எ‌வ்வளவு தொலை‌வி‌ல் இரு‌‌ந்து பா‌ர்‌த்தாலு‌ம் ‌சிவ‌ப்பு ‌நிற‌த்தை‌க் காணமுடியு‌ம் எ‌ன்று கூ‌றியு‌ள்ளன‌ர். அ‌தி‌லிரு‌ந்து கட‌ல் போ‌க்குவர‌த்‌தி‌ல் ‌சி‌க்னலாக பய‌ன்படு‌த்த‌ப்ப‌ட்ட ‌சிவ‌ப்பு ‌நிற‌ம், தொட‌ர்‌ந்து இர‌யி‌ல்க‌ள், சாலை‌ப் போ‌க்குவர‌த்‌தி‌ல் வாகன‌ங்களை ‌நிறு‌த்தவு‌ம் பய‌ன்பட‌த் தொட‌ங்‌கியது.
நம‌க்கு ஏ‌ன் புருவ‌ங்க‌ள் உ‌ள்ளன எ‌ன்பது தா‌ன் அடு‌த்த கே‌ள்‌வி. இத‌ற்கு, சமூகமாக வாழு‌ம் ம‌னித‌ன், ம‌ற்றொரு ம‌னித‌னி‌ன் உண‌ர்வுகளை அவனுடைய முக‌த்‌தி‌‌ன் மூல‌ம் எ‌ளி‌தி‌ல் தெ‌ரி‌ந்து கொ‌ள்‌கிறா‌ன். முகவெ‌ளி‌ப்பாடுகளை ஒரு‌ங்‌கிணை‌க்கு‌ம் மு‌க்‌கியமான ப‌ணியை‌த் தா‌ன் புருவ‌ங்க‌ள் மே‌ற்கொ‌ள்‌கி‌ன்றன எ‌ன்று வ‌ல்லுந‌‌ர்க‌ள் தெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளன‌ர்.
இதுபோன்ற, குழ‌ந்தைக‌ள் ந‌ம்‌மிட‌‌ம் கே‌ட்கு‌ம் ஏராளமான, ந‌ம்மை‌ச் சு‌ற்‌றி அ‌ன்றாட‌‌ம் நட‌க்கு‌ம் ஆ‌யிரமா‌யிர‌ம் ‌விஷய‌ங்களை‌ப் ப‌ற்‌றிய கே‌ள்‌விகளு‌க்கான ‌விடைகளை‌த் தொகு‌த்து வ‌ந்து‌ள்ள பு‌த்தக‌ம் தா‌‌ன் அ‌ப்பா‌க்களு‌க்கு தெ‌ரி‌ஞ்சது கொ‌‌ஞ்ச‌ம். கே‌ள்‌வி கே‌ட்கு‌ம் குழ‌ந்தைகளை‌த் ‌தி‌ட்டாம‌ல், ப‌தி‌ல் சொ‌ல்ல‌த் தயாராவதே அ‌ப்பா‌க்க‌ளி‌ன் பு‌த்‌திசா‌‌லி‌த்தனமாகு‌ம் எ‌ன்‌கிறா‌ர் அ‌ந்த பு‌த்தக‌த்‌தி‌ன் ஆ‌சி‌ரியரான வெ‌ன்டெ‌ல் ஜெ‌மிசெ‌ன்.

December 29, 2008 at 5:22 AM Leave a comment

29.12.08:காலைத்துளிகள்

பெட்ரோல்- தண்ணீரை விட விலை கம்மி!

டெல்லி: உண்மையாவாஎங்கே… என்கிறீர்களா….? நம்ம ஊரில் தான்!
நாம் ஒரு லிட்டர் மினரல் வாட்டருக்குக் கொடுக்கும் விலையை விட குறைவான விலைக்குத் தான் இந்திய பெட்ரோலிய நிறுவனங்கள் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை வாங்குவதாக ஒரு புள்ளி விவரம் கூறுகிறது. இந்தப் புள்ளி விவரத்தைத் தந்துள்ளதும் கூட யாரோ ஒருவர் அல்ல… மத்திய பெட்ரோலியத்துறைதான்.
சர்வதேச சந்தையில் தற்போதுள்ள கச்சா எண்ணெய்யின் விலையை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிட்டால் போக்குவரத்து மற்றும் இதர செலவுகள் நீங்கலாக நிறுவனங்கள் வாங்கும் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலின் விலை என்ன தெரியுமா? 13 ரூபாய்தான். ஒரு லிட்டர் டீசலின் விலை 11 ரூபாய்.
ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய்: 36 அல்லது 37 டாலர்கள் (இந்த மாத தொகுப்பு / இன்றைய மாறும் விலையில்). ஒரு பேரலில் 190 லிட்டர் கச்சா எண்ணெய் இருக்கும் (1 பேரல் என்பது 42 கேலன்கள். 1 கேலன் 4.5 லிட்டர்). ஒரு டாலரின் மதிப்பு 48 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொண்டால்கூட, கச்சா எண்ணெய் ஒரு லிட்டரின் விலை 9 ரூபாய் தான் வருகிறது! இதில் சுத்திகரிப்புச் செலவு லிட்டருக்கு ரூ.2 முதல் 3 வரை சேரும் என்றாலும், பெட்ரோலிய உப பொருட்கள், நாப்தா, கெரோஸின், தார், மெழுகு, லூப்ரிகண்ட் ஆயில்கள்…. இதையெல்லாம் கணக்கில் வைத்துக் கொள்ளாமல்தான் இதுவரை உள்ளூரில் பெட்ரோலுக்கு விலை நிர்ணயம் நடக்கிறது. கெரோஸின் விலை இன்று டீஸலுக்கு சமம் என்பதை நினைவில் கொள்க.
ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெயில் 30 லிட்டர் பெட்ரோல், 85 லிட்டர் டீஸல் வரை எடுக்கிறார்கள். இந்தக் கணக்கு வைத்துப் பார்த்தாலும் வரிகள் நீங்கலாக 1 லிட்டர் டீஸலுக்கு ரூ.11-ம், பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.13-ம்தான் அடக்க விலையாகிறது. இதைத் தவிர உபரியாகக் கிடைக்கும் பொருட்களில் 100 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமான லாபம். பிரித்தெடுக்கும் செலவு மட்டும்தான் கெரோசினுக்கெல்லாம்.
இந்தப் பெட்ரோலைத்தான் நாம் லிட்டருக்கு ரூ.50-ம் டீஸல் ரூ.33க்கும் வாங்குகிறோம்.
அரசு மனது வைத்தால் இப்போதுள்ள விலையில் பாதிக்கு பெட்ரோல் விற்கலாம். ரூ.20-க்கு டீஸல் விற்கலாம். அதுவே லாபம்தான். மீண்டும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏறும்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
செய்வார்களா?

அடுத்த மாதத்திலிருந்து கார்களின் விலை உயர்கிறது

புதுடில்லி: அடுத்த மாதத்தில் இருந்து, கார்களின் விலை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.சர்வதேச பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, அனைத்து தொழில்களும் முடங்கிப் போயுள்ளன. குறிப்பாக, கார் விற்பனை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. விற்பனையை அதிகரிப்பதற்காக, விலை குறைப்பு, தள்ளுபடி போன்ற திட்டங்களை கார் நிறுவனங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், அடுத்த மாதத்தில் இருந்து கார்களின் விலை மீண்டும் அதிகரிக்க துவங்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விலை உயர்வு குறித்து அறிவிக்க அனைத்து கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் தயாராகி வருகின்றன. டொயட்டா நிறுவனம், ஜனவரி முதல் தேதியில் விலை உயர்வு அறிவிப்பை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டொயட்டா நிறுவன உதவி மேலாண்மை இயக்குனர் சந்தீப் சிங் கூறுகையில், ‘கடந்த மூன்று மாதங்களில் ரூபாய், டாலர் மாற்று மதிப்பு 20 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. சந்தை நிலைமை தற்போது கார் நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. எனவே, விலை உயர்வு தவிர்க்க முடியாததுஎன்றார். இருந்தாலும், இந்த விலை உயர்வு மிகவும் அதிக அளவில் இருக்காது என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கிடையே மாருதி நிறுவன வட்டாரங்கள், ‘சந்தை நிலவரத்தில் குறிப்பிடத் தக்க அளவில் வளர்ச்சி இல்லையெனில், கார் தயாரிப்பை குறைப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லைஎன்றன

தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக எஸ்.பி.ஐ., இணையதளம் பாதிப்பு

மும்பை: ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் இணையதளம் திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறால் பாதிக்கப்பட்டது. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் ஏ.டி.எம்., மையங்கள் மற்றும் வங்கிகளின் பெரும்பாலான கிளைகளில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் கில் ஏற்பட்ட கோளாறால் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் பாதிக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, சென்னை நகரில் பல இடங்களில் ஏ.டி.எம்., மையங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் பணம் எடுக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டனர். வங்கியின் ஒட்டு மொத்த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கில் ஏற்பட்ட சிறு கோளாறு காரணமாக வங்கிக்கிளைகளில் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டன. இதுகுறித்து வங்கியின் துணைப் பொது மேலாளர் ஆர்.பி.சின்கா கூறியதாவது: ஸடேட் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் இணையதளம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை முதல் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக செயல்படவில்லை. இந்தக் கோளாறு சனிக்கிழமை மாலைதான் சரி செய்யப்பட்டது. தற்போது இணையதளம் பழையபடி செயல்பட்டு வருகிறது. திடீரென ஏற்பட்ட கோளாறால் வங்கியின் எவ்வித பரிமாற்றமும் பாதிக்கப்படவில்லை. வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பான எவ்வித தொகுப்பிற்கும் இழப்பு ஏற்படவில்லை. இவ்வாறு சின்கா கூறினார். ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் மொத்த கிளைகள், 11 ஆயிரம். இவை ஆன்-லைன் மூலம் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. மொத்தம் 30 லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தாங்க முடியாத இழப்பில் மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீட்டாளர்கள்!

சென்னை: மியூச்சுவல் பண்ட் எனப்படும் பரஸ்பர நிதியில் முதலீடு செயதவர்களுக்கு இந்த 2008ம் ஆண்டில் மட்டும் ரூ.1,50,000 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பிரிவில் முதலீடு செய்யும்போது லாப நஷ்டம் சகஜம்தான் என்றாலும், இந்த ஆண்டுதான் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவாக ரூ.1,50,000 கோடியை இழந்துள்ளனர்.
இந்த ஆண்டு பரஸ்பர நிதியில் செய்யப்பட்ட மொத்த முதலீட்டில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தத் தொகை.
இந்தியாவில் இப்போது 36 நிறுவனங்கள் மியூச்சுவல் பண்ட் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளன.

2007ம் ஆண்டில் மட்டும் பரஸ்பர நிதியில் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை ரூ.2,30,000 கோடி. இத்துடன் சேர்த்தால் 2007ம் ஆண்டில் மட்டும் பரஸ்பர நிதியில் இருந்த மொத்த முதலீட்டுத் தொகை ரூ.5,50,000 கோடி.
ஆனால் இந்த ஆண்டு ரிவர்ஸில் போய்விட்டது நிலைமை. இந்த மியூச்சுவல் பண்ட்களுக்கு ஏற்பட்ட சரிவால் முதலீட்டில் ரூ.1,50,000 கோடி கரைந்து போய் ரூ. 4,00,000 கோடியாகிவிட்டது.
ஆனாலும் வரவிருக்கும் 2009ல் நிலைமை சரியாகும் என நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறார்கள் பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்களும், முதலீட்டாளர்கலும்.
இதற்குப் பெயர்தான் பரஸ்பர நம்பிக்கையோ‘!

இந்தியாவில் பணவாட்டம்! வங்கிகள் அலறல்

மும்பை: இந்தியாவில் அடுத்த ஆண்டுமுதல் பணவாட்டம் எனப்படும் ஆபத்தான பொருளாதாரச் சூழல் வந்துவிடும் என வங்கிகள் எச்சரித்துள்ளன.
இந்த ஆண்டின் மத்தியில் கடுமையாக உயர்ந்திருந்த பணவீக்கம் இப்போது படிப்படியாக குறைந்து 6.61 சதவிகிதத்துக்கு வந்துள்ளது. மார்ச்சுக்குள் இது 3 சதவிகிதமாகிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலை மேலும் நீடித்தால் 2009- மத்தியில் பணவீக்கம் இல்லாமல் போய் விடும் என்றும், அடுத்த நிதியாண்டில் பணவீக்கத்துக்கு எதிர்மறையான பணத்தேக்கம் ஏற்பட்டுவிடும் என்றும் எச்சரித்துள்ளனர்.
மக்களின் வாங்கும் சக்தி குறைந்து அனைத்துப் பொருள்களின் விலையும் அடிமட்டத்துக்கு வீழ்வதையே பணவாட்டம் அல்லது பணத்தேக்கம் (Deflation) என்கிறது பொருளியல். இந்த நிலையை சரியாக்க நாட்டின் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், வட்டியில்லாக் கடன்களை மக்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி வழங்க வேண்டும்.
சிட்டி பேங்க், எச்டிஎப்சி, ஐடிபிஐ ஆகிய வங்கிகள் இதுகுறித்து எச்சரிக்கை குறிப்புகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளன.

புத்தாண்டுக்குப் பின் கச்சா எண்ணெய் மேலும் குறையும்!

லண்டன்: புத்தாண்டில் ஒரு நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது. கச்சா எண்ணெயின் விலை மேலும் குறையக்கூடும் என்பதே அந்தச் செய்தி.
இப்போது 38 டாலராக உள்ள கச்சா எண்ணெயின் விலை வரும் ஜனவரியில் மேலும் குறைந்து 33 டாலருக்கும் கீழே போய்விடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கச்சா எண்ணெய் விலை நிலைப்படுவது அவ்வளவு சுலபத்தில் நிகழாது. இரண்டாவது காலாண்டின் இறுதியில் வேண்டுமானால் ஓரளவு நிலைப்படும் என லண்டனைச் சேர்ந்த பங்குவர்த்தக நிபுணர் நிமித் காமர் கூறியுள்ளார்.
அதேநேரம் இதே நிலை நீடித்து கச்சா எண்ணெய் 30 டாலருக்கும் கீழே சரிந்தால், உலகப் பொருளாதாரம் பின்னடைவை நோக்கித் திரும்பும். அதாவது பணமந்த சூழல் (Deflation) வந்துவிடும். எனவே ஏதாவது ஒரு விலையில் கச்சா எண்ணெய் நிலைப்படுத்தப்ட வேண்டும், என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
2008-
ம் ஆண்டு துவக்கத்தில் 100 டாலராக இருந்தது ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆண்டின் மத்தியில் அதுவே 148 டாலர் வரை உயர்ந்தது. இந்தியாவில் அனைத்துப் பொருட்களின் விலை உயர்வுக்கும் இதுவே காரணமாகக் காட்டப்பட்டது.
இப்போது கச்சா எண்ணெய் விலையும் சரிந்து, இந்தியா கொள்முதல் செய்யும் விலையும் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது.
ஆனாலும் இந்தியாவில் ஏறிய விலை இறங்குவதாகத் தெரியவில்லை.

 

December 29, 2008 at 4:50 AM Leave a comment

கிருஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்!

கிருஸ்துமஸ் ஸ்பெஷல் : கிருஸ்மஸ் – வரலாற்றுப் பார்வை

பண்டிகை காலங்கள் சுகமானவை. குடும்பத்துடன் அன்பாய், அமைதியாய் செலவிட சில கணங்கள், ஆண்டவனிடம் சில பிரார்த்தனைகள், மன ஓய்வு, புத்தாடை, பரிசுப் பொருள்கள் என சந்தோஷங்கள் எட்டிப்பார்க்கும். இந்துக்களின் தீபாவளி, யுதர்களின் ஹனுக்கா , கிருத்தவர்களின் கிருஸ்மஸ் மற்றும் புது வருடப்பிறப்பென அடுக்கடுக்காய் குளிர்காலத்தில் வரும் பண்டிகளை பட்டியலிடலாம். குறிப்பாக டிசம்பர் மாதம் பண்டிகை காலமாய் பல்வேறு நாகரிகங்களால் வெகு காலமாய் இருந்து வருகின்றது.

ஆதியில் ஸ்கேண்டிநேவியன் மற்றும் ஜெர்மன் நாகரிகத்தில் டிசம்பர் மாத இறுதி பகுதியுல்பண்டிகையாக கொண்டாடப்பட்டது. யுல் பண்டிகை காலத்தில் பரிசு பொருள்கள் பறிமாற்றிக் கொள்ளப்பட்டன . இந்த தினத்தில் பன்றி ப்ரேர் எனும் பாகன்(Pagan) கடவுளுக்கு பலியிடப்பட்டது. யுல் பண்டிகை காலத்தில் மதுவருந்தி , பெரும் விருந்துகள் பறிமாறப்பட்டன. வீடுகள் பச்சை வண்ணம் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டன . யுல் எனும் வார்த்தைக்கு அகராதியில் அர்த்தம் தேடினால் அது கிருஸ்மஸையும் குறிக்கும்.

ரோம நாகரிகத்தில் சனி கடவுளின் நினைவாக டிசம்பர் மாதத்தில் சார்டன்லியாஎனும் பண்டிகை கொண்டாப்பட்டது. இது ஏழு நாள் பண்டிகை. டிசம்பர் 17ம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 24 வரை . ரோம பேரரசில் சூரிய வழிபாடு முக்கியமானதாக இருந்தது. ரோம சக்கரவர்த்திக்கு பாதுகாவலனாக சூரியன் இருப்பதாக ஐதிகம். ரோம நாணயங்களில் சோலி இன்விக்டோ காம்டி(SOLI INVICTO COMITI) என்ற முத்திரை உண்டு. கான்ஸ்டான்டின் அரசரின் கிருத்தவ மத மாற்றத்திற்கு பிறகு இந்த முத்திரை நாணயங்களை விட்டு அகன்றது. டிசம்பர் மாதத்தில் இரவு சுருங்கி பகல் நீளும் நாளின் தொடக்கமாய் டிசம்பர் 25 குறிக்கபட்டு சூரிய தேவனுக்கு உகந்த நாளாய் ரோமில் கொண்டாப்பட்டது.

சிலாவிக் நாகரிகத்தில் க்ராச்சுன்எனும் பண்டிகை டிசம்பர் 21ம் நாள் கொண்டாப்பட்டது . ஸ்லாவிக் நாகரிகம் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் பரவியிருந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்திய பழமையான நாகரிகம். அவர்களது நம்பிக்கைபடி இந்த இரவில் சாத்தான் மற்றும் தீய சக்திகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாய் இருக்கும். அவர்கள் நம்பிக்கைபடி இந்நாளில் சூரியன் மறுபிறப்பு கொள்கிறார்.

கிருத்துவ மதத்தின் துவக்க காலத்தில் கிருஸ்மஸ் பண்டிகை இல்லாதிருந்தது. பைபிளில் இயேசுவின் பிறந்த தினம் பற்றிய துல்லிய குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை. கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டில் போப் முதலாம் ஜீலியஸ் காலத்தில்தான் கிருஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் துவக்கப்பட்டன. அதற்கு பின் மெல்ல பரவ ஆரம்பித்த இந்த பண்டிகை ஆறாம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தை தொட்டது. எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஸ்காண்டிநேவியாவிலும் கிருஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் பரவின. கிரிஸ் மற்றும் ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சுகளில் ஜனவரி 8ம் தேதி கிருஸ்மஸ் பண்டிகையாக கொண்டாப்படுகின்றது . அவர்கள் நம்பிக்கையின் படி இந்த தினத்தில்தான் மூன்று அரசர்கள் கிருஸ்து அரசரை சந்தித்தனர்.
இங்கிலாந்தில் 1647ல் உள்நாட்டு யுத்தம் அரசருக்கு ஆதரவானவர்களுக்கும், பார்லிமண்ட் உறுப்பினர்களுக்கும் இடையே நடந்தது. அதன் முடிவில் அரசர் முதலாம் சார்லஸ் கொல்லப்பட்டார். பார்லிமண்ட் ஆதரவு படைகளுக்கு தலைமை தாங்கிய ஆலிவர் குரோம்வெல் இங்கிலாந்தின் நிர்வாகத்தை கையில் எடுத்தார் . அவர் பதவியில் இருக்கையில் கிருஸமஸ் இங்கிலாந்தில் தடை செய்யப்பட்டது. ஆங்கில ப்ராட்டஸடான்டுகள் கிருஸமஸ் கிருத்தவத்திற்கு எதிரானது மற்றும் பாகன் வழிப்பாடு முறைகளை தழுவி வந்தது என்ற கருத்தில் இருந்ததால் இந்த தடையை கொண்டு வந்தனர் . இந்த ப்ராட்டஸ்டான்டுகள்ப்யுரிட்டன்என்ற பெயரில் அழைக்கப் பட்டனர். 1860ல் மன்னராட்சி மீண்டும் அமைக்கப்பட்ட பிறகு இரண்டாம் சார்லஸ் மன்னராக இருந்த காலத்தில் இந்த தடை நீக்கப்பட்டது.

உலகமெங்கும் கிருஸ்மஸ் மரம் வைக்கும் பழக்கத்தை பிரபலபடுத்தியது இங்கிலாந்தின் அரச குடும்பமே. விக்டோரியா அரசியின் கணவர் ஜெர்மனியை சார்ந்தவர் . அது வரை ஜெர்மனியில் பழக்கமாய் இருந்த கிருஸ்மஸ் மர பழக்கம் விக்டோரியா மகராணியால் இங்கிலாந்திற்கும் வந்தது. அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி என்ற வார்த்தைகளுகேற்ப்ப இந்த பழக்கம் இங்கிலாந்தெங்கும் பரவலாயிற்று. இங்கிலாந்தின் காலனி நாடுகளிலும் இப்பழக்கம் பரவலாயிற்று .

அமெரிக்கா உருவான காலகட்டத்தில் நியுயார்க் பகுதியில் கிருஸ்மஸ் பண்டிகையாக இருந்தது, ஆனால் பாஸ்டன் பகுதிகளில் குடியேறிய ப்யுரிட்டன் வகையை சார்ந்த கிருத்தவர்களால் கிருஸ்மஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படவில்லை. அமெரிக்க அரசியலமைப்பு நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டு நடந்த முதல் அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் டிசம்பர் 25ம் தேதியை விடுமுறையாக அறிவிக்கவில்லை. கிருஸ்மஸ் தினத்தன்று காங்கிரஸ் முழு அளவில் நடந்தது . அமெரிக்காவில் 1870ம் ஆண்டுதான் முழு அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டது. துவக்க காலத்தில் இது குடும்பத்தோடு வீட்டில் கொண்டாடும் பண்டிகையாக இல்லை . பெரு விழாவாக ஆட்டம், பாட்டுகளோடு கொண்டாப்பட்டது.1828 ம் ஆண்டு கிருஸ்மஸ் பண்டிகை திருவிழாவில் நடந்த கலவரத்தினால் நியுயார்க் நகர கவுன்சில் முதன்முதலில் காவல் படையை அமைத்தது. அதற்கு பிறகே கிருஸ்மஸ் பண்டிகை திருவிழா கொண்டாடங்களிருந்து வீட்டினுள் கொண்டாடப்படும் குடும்ப பண்டிகையாக மாற ஆரம்பித்தது .

தஞ்சை அருகே இருந்த போது பள்ளி படிப்பின் போது மாதா கோவில் விழாதான் கிருஸ்மஸை விட சிறப்பாய் இருக்கும். ஊரேங்கும் தேரிழுப்பு ஆரவாரமாய் இருக்கும். மாதா கோவிலில் ரங்க ராட்டினங்கள் வந்து சேரும்.நடக்க இடமில்லாமல் கடை வீதியில் கூட்டம் இருக்கும். பின்பு வாழ்க்கை கல்லூரி பக்கம் கொண்டு போன போது நண்பன் கொண்டு வருவதாய் சொன்ன வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒயினிலும், கேக்கிலும் ஆர்வம் இருந்தது. அதை கடைசி வரை சாப்பிடவே இல்லை. நான்கு வருடங்கள் பறந்து விட்டது. அமெரிக்கா வந்த பின்தான் கிருஸ்மஸ் பண்டிகையின் கொண்டாட்டங்களின் முழு பரிணாமங்களை காண முடிந்தது.

அமெரிக்காவில் பனி படர்ந்த கிருஸ்மஸ் தினங்கள் (White Christmas) விஷேசமாக கருதப்படுகின்றது.

கிருஸ்மஸ் வரும் நாளை குடும்பங்கள் ஆவலாய் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றன. டிசம்பர் தொடங்கியவுடன் வரும் முதல் வார விடுமுறையில் வீட்டை சுற்றி பல குடும்பங்கள் விதவிதமாய் வீட்டை அலங்கரிப்பதை காண முடிகிறது. மரபு வழியாக கிருஸமஸ் அலங்காரங்கள் சிகப்பு மற்றும் பச்சை வண்ணத்தில் அமையும் . கண் கவரும் மின் விளக்குகள் பொருத்தப்படுகின்றன. வீடுகளுக்கு கிருஸ்மஸ் மரங்கள் கார்களின் மேல் கட்டப்பட்டும், ட்ரக்குகளின் பின்புறம் சவாரி செய்தும் வந்து இறங்குகின்றன. கிருஸ்மஸ் நெருங்க நெருங்க அங்காடிகளில் கூட்டம் வழிய ஆரம்பிக்கிறது. ஏதேனும் ஷாப்பிங் சென்டர் போனால் பார்க்கிங் செய்ய பிரம்ம பிரயத்தனந்தான் . அலுவலகத்தில் வேலை மிதமாகிறது. எல்லோரிடமும் வரபோகும் விடுமுறைக்கான எதிர்பார்ப்பு தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. மொத்ததில் வருடத்தின் ரசிக்கதக்க அலங்காரமாய் டிசம்பரின் கடைசி இருவாரங்கள் அமைகிறன.

December 24, 2008 at 5:49 AM Leave a comment

24.12.08 கட்டுரை:குழந்தைகளுக்கு வாசித்தலில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!

டி‌ஸ்லெக்சியா என்ற வாசித்தலில் ஏற்படும் தடுமாற்றம், கண்களால் பெறப்படும் எழுத்து வடிவங்களை அர்த்தமுள்ள மொழியாக மாற்றமுடியாத மூளையின் திற‌ன் இன்மையாகும். இது குழந்தைகளுக்கு கற்றலின் போது ஏற்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனையாகும்.
இந்தியாவி‌ல் ப‌ள்‌ளி‌யி‌ல் படி‌க்கு‌ம் ‌சில குழ‌ந்தைகளு‌க்கு இந்த பிரச்சனை இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக சிறப்பு கல்வி சேவைகளை பெறும் பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு வாசிப்பதில் தடுமாற்றம் இரு‌க்கிறது.
ஒரு சாதாரண புத்தியுள்ள மற்றும் பார்வை நன்றாக உள்ள பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு‌க் கூட இந்த வாசிப்பு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. ஆனால் இதுபோன்ற பிரச்சனை உள்ள குழந்தைகளுக்கு பேச்சில் எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது. ஆனால் பேசுவதை புரிந்து கொள்வதிலும் எழுத்து மொழியை அறிவதிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
இதற்கு பல் துறை புலனுணர்வு கல்வித் திட்டப் பயிற்சி முறை எ‌ன்ற சிகிச்சை பலன் அளித்து வருகிறது. பெற்றோர்களின் உணர்வுபூர்வமான ஒத்துழைப்பும் இதுபோ‌ன்ற குறையை குணப்படுத்துவ‌தி‌ல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
குழ‌ந்தை‌க‌ளிட‌ம் ஏ‌‌ற்படு‌ம் அறிகுறிகள் :
பள்ளிக்கு குழந்தைகள் செல்ல துவங்கும் முன் இ‌ந்த குறையை தெ‌ரி‌ந்து கொ‌ள்வது அரிது. ஆனால் சில முந்தைய அறிகுறிகள் டி‌ஸ்லெக்சியா இருப்பதை அறிவுறுத்தலாம். அதாவது உங்கள் குழந்தைகள் கேள்விகளுக்கு தாமதமாக பதில் அளிக்கலாம், புதிய வார்த்தைகளை பேசுவதில் தடுமாற்றம் ஆகியவை இருந்தால் டி‌ஸ்லெக்சியா ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்ல துவங்கிய சில நாட்களில் உங்களுக்கு குழந்தைகளிடத்தில் வாசிப்புப் பிரச்சனை இருப்பது தெரியவரும்.
அச்சில் உள்ள எழுத்துகளை என்னவென்று கூறுவதில் சிரமம்.உங்கள் குழந்தைகளின் வயதிற்கு ஏற்ப பேச்சுத் திறன் இல்லாமல் அதனை விட குறைந்த நிலையில் உள்ள பேச்சுத் திறன் ஆகியவை டி‌ஸ்லெக்சியா இருப்பதை அறிவுறுத்தலாம். இக்குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக தாங்கள் கேட்பதை அர்த்தமுள்ள ஒரு வாக்கியமாக உணர்ந்து பதில் கூறுவதில் சிரமம் ஏற்படும். வேகமாக நா‌ம் பே‌சினா‌ல் அதனை புரிந்து கொள்வதில் திணறல் ஏற்படும். பல்வேறு விஷயங்களை ஒரே சமயத்தில் கூறினால் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதில் சிரமம் ஏற்படலாம்.
ஆங்கில எழுத்துகளை வைத்து கூறவேண்டுமென்றால் b மற்றும் d எழுத்துகளை மாற்றி மாற்றி பிரயோக்கலாம். அதேபோல் ஒரே எழுத்துகள் கொண்ட இரு வேறு வார்த்தைகளை மாறி மாறி பயன்படுத்துவதும் டி‌ஸ்லெக்சியா குழந்தைகளின் பொதுவான அறிகுறிகள். உதாரணமாக saw மற்றும் was ஆகிய வார்த்தைகளி‌ல் குழப்பம் நிலவும்.
டி‌ஸ்லெக்சியாவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் :
* வலது பக்கத்திலிருந்து இடது பக்கமாக படிக்க துவங்குவா‌ர்க‌ள்.
*
வார்த்தைகளிடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை அறிய தவறுவா‌ர்க‌ள்.
*
ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இருக்கும் இடைவெளியை அறியத் தவறுவா‌ர்க‌ள்.
*
தெரியாத வார்த்தையை உச்சரிக்க திணறுவா‌ர்க‌ள்.
இத‌ற்கான காரணங்கள் :
அறி திறனுக்கும் அதனை செயல்படுத்துவதற்கும் இடையே இடைவெளியை உருவாக்குவதுதான் கற்றலில் ஏற்படும் பிரச்சனையாக நாம் கருதுகிறோம். டி‌ஸ்லெக்சியா உள்ள குழந்தைகள் சராசரி மாணவ மாணவியாகவோ அல்லது சராசரிக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியராகவோ இருக்கலாம். ஆனால் வாசிப்புத் திறன் அவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பதை விட குறைவாகவே காணப்படும். கற்றலின் பிற பிரச்சனைகள் என்னவெனில் கவன‌ம் ‌பிற‌ழ்வது, எழுத்துப் போட்டித் திறன்களில் சரியாக செயல்பட முடியாதது, மேலும் கணக்கு பாடத்தில் திறமையின்றி இருத்தல் ஆகியவையாகும்.
மூளையிலுள்ள மொழி அறிதிறன் பகுதியில் ஏற்படும் சில மாற்றங்களால் டி‌ஸ்லெக்சியா ஏற்படுவதாக ஆய்வு நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது ஒரு பர‌ம்பரை ‌வியா‌தியாகவு‌ம் உ‌ள்ளது. நோய்க்கணிப்பு :
டி‌ஸ்லெக்சியா இருப்பதை அறிய ஒரே ஒரு பரிசோதனை முறை எதுவுமில்லை. உங்கள் மருத்துவர் குழந்தைகளின் புலன் உணர்வு திறன், அறி திறன், கல்வி மற்றும் மனோவியல் காரணிகளை பரிசோதனைக்கு எடுத்துக் கொள்வார். உங்கள் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி விதம், மருத்துவ வரலாறு, உங்கள் குடும்ப வரலாறு ஆகியவற்றை மருத்துவர் கேட்டறியலாம்.
கீழ் வரும் பரிசோதனைகளையும் செய்யுமாறு கூறலாம் :
பார்வை, கேட்கும் திறன் மற்றும் நரம்பியல் பரிசோதனைகள் : ஏனெனில் உடலின் பல்வேறு பகுதியில் உள்ள பிரச்சனையால் டி‌ஸ்லெக்சியா ஏற்பட்டுள்ளதை அறிய இந்த பரிசோதனை அவசியம்.
மனோவியல் மதிப்பீடு : சமூக, குடும்பப் பிரச்சனைகள், கவலை, பயம், மன அழுத்தம் இதனால் டி‌‌ஸ்லெக்சியா எற்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிய இது உதவும்.
கல்வித் திறன் குறித்த மதிப்பீடு : ஒரு நிபுணரை வைத்து உங்கள் குழந்தைகளின் வாசிப்பு எழுத்து புரிதல் திறனை பரிசோதனை செய்யலாம்.
சிகிச்சை :
டிஸ்லெக்சியாவிற்கு காரணமான மூளையின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சரிசெய்யும் சிகிச்சை எதுவும் இல்லை. கல்வி போதிப்பு முறைகளில் மாற்றங்களை செய்வதன் மூலமும், மனோவியல் பரிசோதனை மூலம் குழந்தையின் இந்த பிரச்சனை குறித்து ஆசிரியரிடம் தெரிவித்து அதற்கு தக்கவாறு அந்த குழந்தையிடம் மட்டும் சிறப்பு கவனம் எடுத்துக் கொள்ளுமாறும், பாடம் புகட்டும் முறைகளில் மாற்றங்களை செய்யுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளலாம்.
உதாரணமாக, புத்தகத்தில் உள்ள பாடங்களை ஒருவர் வாயால் படித்து அதற்குத் தக்கவாறு புத்தகத்தில் உள்ள எழுத்துகளை அடையாளம் காட்டி பயிற்றுவிக்கலாம். இக்குழந்தைகளின் அனைத்து புலன் உணர்வுகளும் உணருமாறு பாடம் புகட்டல் அணுகுமுறைகளை இந்த துறையில் நிபுணர்களானவர்கள் செய்வார்கள்.
அனைத்திற்கும் மேலாக பெற்றோர்கள் இக்குழந்தைகளிடம் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் என்றும் விரைவில் படிக்கத் தொடங்கிவிடுவாய் என்றும் உணர்வு பூர்வமான ஆதரவு அளிக்கவேண்டும். குழந்தைகளுக்கு பாடப்புத்தகம் தவிர பிற கதைப் புத்தகத்தை வாசித்துக் காட்டி அதில் உள்ள எழுத்துகளை அடையாளம் காட்டி மெதுவாக எழுத்துக்கு தயார்படுத்தி வந்தால் இது நாளடைவில் குணமாகும் மிகச் சாதரணமான ஒரு நிலையே.

December 24, 2008 at 3:54 AM Leave a comment

24.12.08:காலைத்துளிகள்

3 ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கேட்பவர்களால் 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரத்தை பெற முடியும் : டெலிகாம் கமிஷன்

புதுடில்லி : 3 ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களால் 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரத்தை பெற முடியும் என்று டெலிகாம் கமிஷன் மெம்பர் ( பைனான்ஸ் ) அசோக் தெரிவித்துள்ளார். 3 ஜி ஸ்பெக்ட்ரத்திற்கான ( மூன்றாம் தலைமுறை ரேடியோ அலைவரிசை ) ஏலம் அடுத்த மாதம் நடைபெற இருக்கிறது. 3 ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களால் 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரத்தை பெற முடியுமா என்ற குழப்பம் இருந்து வருகிறது. இதை தெளிவு படுத்திய டெலிகாம் கமிஷன் மெம்பர் அசோக், அவர்களாலும் 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரத்தை பெற முடியும் என்றார். ஆனால் ஏற்கனவே 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு முதலில் கொடுத்த பின்னரே இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்றார்.

இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் ஸ்டிரைக்

சென்னை: அன்னிய முதலீடுகள் அதிகரித்து வருவதை எதிர்த்து இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள், நாடு முழுவதும் நேற்று ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட்டனர். மத்திய அரசு, இன்சூரன்ஸ் துறையில் அன்னிய முதலீட்டை 26 லிருந்து 49 சதவீதமாக உயர்த்த திட்டமிட்டிருந்தது. இதை, அப்போது கூட்டணியில் இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எதிர்த்தன. இதனால், இந்த மசோதா கிடப்பில் போடப்பட்டது. சில மாதங்களுக்கு முன் கூட்டணியில் இருந்து கம்யூனிஸ்டுகள் விலகின. இதையடுத்து, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் துறையில் அன்னிய முதலீட்டை அதிகரிப்பதற்கான மசோதா, ராஜ்யசபாவில் நேற்று முன்தினம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதற்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களான எல்.ஐ.சி.,- ஜி.ஐ.சி.,யைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நேற்று வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். நாடு முழுவதும் உள்ள இன்சூரன்ஸ் துறையைச் சேர்ந்த இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்றனர். இதனால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள இன்சூரன்ஸ் அலுவலகங்கள் ஊழியர்கள் இல்லாததால் வெறிச்சோடின. சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள எல்.ஐ.சி., நிறுவனத்திலும் ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டதால், பணிகள் முடங்கின. வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியர்கள் சங்கங்களின் சார்பில் அந்தந்த பகுதி முக்கிய அலுவலகங்களின் முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அண்ணா சாலை எல்.ஐ.சி., முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்க ஜெயராமன் தலைமையில் ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இத்தாலிய சமையலறை சாதனங்கள் அறிமுகம்

பெங்களூரு: ஸ்டோவ்கிராப்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம், ‘கில்மா ஸ்பாக்னோ குசின்என்ற பெயரில் இத்தாலிய தயாரிப்பு சமையலறை சாதனங்களை, சந்தையில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. பெங்களூரை தலைமையகமாக கொண்டு செயல் படும் ஸ்டோவ்கிராப்ட் நிறுவனம், ஏற்கனவே பீஜியான் மற்றும் கில்மா ஆகிய பெயர்களில், பல நவீன சமையலறை சாதனங்களை விற்பனை செய்து வருகிறது. இதில் கில்மா, ஸ்பாக்னல் குசின் என்ற இத்தாலிய நிறுவனத்துடன் இணைந்து, பல புதிய சமையலறை சாதனங்களை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. கில்மா ஸ்பாக்னல் குசின் அறிமுகப் படுத்தியுள்ள ஓவன்கள், டிஷ்வாஷர்கள் உட்பட பல சாதனங்கள், சிறந்த இத்தாலிய வடிவமைப்புடன், இந்திய சமையலறை தேவைகளை பூர்த்தி செய் யும் வகையில் உள்ளன. இவை அனைத்தும் இத்தாலியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப் பட்டவை. இந்த சாதனங்களின் விலை 1.99 லட்சம் ரூபாய் முதல் 35 லட்சம் ரூபாய் வரை உள்ளன.

சிட்டி குரூப்பின் ஐடி நிறுவனம் விப்ரோ வசம்

அமெரிக்காவின் பெரிய வங்கிகளில் ஒன்றான சிட்டி குரூப் இந்தியாவில் மும்பை மற்றும் சென்னை நகரங்களில் நடத்தி வந்த ஐடி நிறுவனங்களை  விப்ரோ நிறுவனத்திற்கு 127 மில்லியன் டாலர்களுக்கு விற்றுள்ளது. சிட்டி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் என்ற அந்த நிறுவனம் தற்போது விப்ரோவின் கைவசம் வந்துள்ளது.

சிட்டி குரூப் வங்கியில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்த நிலை காரணமாக ஆயிரக்கணக்கில் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்தது. செலவினங்களை குறைக்கும் வழி மற்றும் தனது மற்ற பத்திர சொத்துக்களையும் விற்று வந்தது அந்த வங்கி. தற்போது இந்தியாவில் நடத்தி வந்த தனது ஐடி நிறுவனத்தை விப்ரோ நிறுவனத்திற்கு 127 மில்லியன் டாலர்களுக்கு விற்றுள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் சென்னை மற்றும் மும்பையில் உள்ளன. இந்த நிறுவனங்களில் மொத்தம் 1600 ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். சிட்டி குரூப்பின் உயரதிகாரி தெரிவிக்கையில் “ஐடி சர்வீஸ் பிரிவில் இருந்து சில காலம் கவனத்தை திருப்புவது என்றும், வங்கி பிரிவுகளில் கவனம் செலுத்துவது என்று முடிவு செய்துள்ளோம். விப்ரோ நிறுவனம் ஐடி பிரிவுகளை திறம்பட செயல்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. எங்களுக்கு தேவையான மென்பொருட்களை விப்ரோ செய்து கொடுக்க உள்ளது” என்றார். விப்ரோ நிறுவனம் 6 வருட ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த 127 மில்லியன் டாலர் மொத்தமாக சிட்டி குரூப் நிறுவனத்திற்கு தரப்பட உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

அமெரிக்க அரசு கடந்த மாதம் சிட்டி குரூப் நிறுவனத்திற்கு 20பில்லியன் டாலர் கடனுதவி செய்ய முன்வந்தது. இதற்கு முன்னர் சிட்டி குரூப் தனது மற்றொரு ஐடி பிரிவான CGSL , டி.சி.எஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து விற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. சிட்டி குரூப்பின் ஐடி நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் 32 நாடுகளில் இருக்கும் பல்வேறு பிரிவுகளுக்க்கான வேலைகளுக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள் என்று விப்ரோ நிறுவன செய்திகள் தெரிவித்துள்ளன.

ரயில்வே சரக்குப் போக்குவரத்து வருவாய் அதிகரிப்பு

நட‌ப்பா‌ண்டு ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வரையிலான காலத்தில் சரக்குப் போக்குவரத்து வாயிலாக ரயில்வேத் துறை ரூ.33,638 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.
இது கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் கிடைத்த வருவாயான ரூ.29,417 கோடியைவிட 14.35 விழுக்காடு அ‌‌திகமாகு‌ம்.
நட‌ப்பா‌ண்டு ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வரை 534.60 மில்லியன் டன் சரக்கு ரயில்களில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. இது சென்ற ஆண்டைவிட 6.45 விழுக்காடு கூடுதலாகும்.
கட‌ந்த மாதத்தில் மட்டும் சரக்குப் போக்குவரத்து வா‌யிலாக ரயில்வேத் துறைக்கு ரூ.4,082 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. 31.33 மில்லியன் டன் நிலக்கரி எடுத்துச் சென்றதன் மூலம் ரூ.1,658 கோடியும், ஏற்றுமதி இரும்புத்தாது மூலம் ரூ.499 கோடியும் வருவாய் கிடைத்துள்ளது எ‌ன்று ர‌யி‌ல்வே அமை‌ச்சக‌ம் தெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளது.

NŸYÚRN ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzVÖ¥

SÖyzÁ ˜efV ‰Û\˜LjL¸¥ NWehL· ÛLVÖ·Y‡¥ U‹R ŒÛX

LP‹R ™Á¿ B|L[ÖL S• SÖyz¥ E·[ AÛ]†‰ ‰Û\˜LjLº• p\TÖ] A[«¥ NWehLÛ[ ÛLVց| NÖRÛ] TÛP†‰ Y‹R]. C‹R ŒÛX›¥, EXL A[«¥ T¥ÚY¿ SÖ|L¸¥ H¼Ty|·[ ÙTÖ£[ÖRÖW U‹R ŒÛXVÖ¥, NWehL· ÛLVÖº• A[° hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰.

12 ‰Û\˜LjL·

SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¥ HW¥ ˜R¥ SY•TŸ UÖR• YÛW›XÖ] Gy| UÖR LÖX†‡¥ SÖyzÁ 12 ˜efV ‰Û\˜LjL¸¥ ÛLVÖ[TyP NWefÁ A[°, ˜‹ ÛRV Œ‡ BzÁ CÚR LÖX†ÛRe LÖyz¨• 3.89 NR®R• (33.35 ÚLÖz PÁ) Y[Ÿop AÛP‹‰ 34.65 ÚLÖz PÁ]ÖL EVŸ‹‰·[‰. C£‘Ä•, C‹R Y[Ÿop «fR•, ÙNÁ\ Œ‡ BzÁ CÚR LÖX†‡¥ Y[Ÿop «fRUÖ] 13.13 NR®R†ÛRe LÖyz¨• hÛ\YÖ]RÖh•. BL, ‰Û\˜LjL¸¥ NWehLÛ[ ÛLVÖº• Y[Ÿop «fR†‡¥ ÙRÖš° ŒÛX H¼Ty|·[‰.

‰Û\˜LjL¸¥ ÛLVÖº• ÙUÖ†R NWehL¸¥ E£eh RVÖ¡eL TVÁT|• C£•“† RÖ‰ ˜efV Tjh Yfef\‰. ÙNÁ\ 2007-B• Bz¥ HW¥ ˜R¥ SY•TŸ UÖR• YÛW›XÖ] Gy| UÖR LÖX†‡¥, C‹‡V ‰Û\˜LjL¸¥ 5.621 ÚLÖz PÁ C£•“† RÖ‰ H¼¿U‡ ÙNšVTyz£‹R‰. B]Ö¥, SP“ BzÁ CÚR LÖX†‡¥ C‹R H¼¿U‡ 6.62 NR®R• hÛ\‹‰ 5.245 ÚLÖz PÁ]ÖL N¡YÛP‹ ‰·[‰. R¼ÚTÖ‰ C£•“† RÖ‰ H¼¿U‡ hÛ\‹‰·[ ŒÛX›¥, ÙNÁ\ Œ‡ BzÁ CÚR LÖX†‡¥ CRÁ H¼¿U‡ 13.30 NR®R• A‡L¡†‰ C£‹R‰. C‰, C£•“† RÖ‰ H¼¿U‡›¥ H¼Ty|·[ ‘Á]ÛPÛY G|†‰LÖy|f\‰.

h½TÖL, «NÖLTyz]•, G…Ÿ U¼¿• ÙNÁÛ] BfV ‰Û\˜LjL¸¦£‹‰ ÛLVÖ[TyP NWehL¸Á A[° hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰. AÚRNUV•, UŸU ÚLÖYÖ, “‡V UjL»Ÿ BfV ‰Û\˜LjL¸¥ C£‹‰ ÚU¼ÙLÖ·[TyP C£•“† RÖ‰ H¼¿U‡ N¼¿ EVŸ‹‰·[‰.

q]Ö

ÙNÁ\ pX B|L[ÖL q]ÖRÖÁ C‹‡VÖ«¦£‹‰ A‡L A[«¥ C£•“† RÖ‰ÛY C\ehU‡ ÙNš‰ Y‹R‰. C‹ŒÛX›¥, NŸYÚRN A[«¥ ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ H¼Ty|·[ ÙRÖš° ŒÛXVÖ¥, BpVÖ«ÚXÚV ÙTÖ£[ÖRÖW Y[Ÿop›¥ ˜R¦P†‡¥ E·[ C‹SÖyzÁ ÙUÖ†R E·SÖy| E¼T†‡ Y[Ÿop• hÛ\‹‰ Y£f\‰. CR Û]V|†‰, C‹SÖ| C‹‡VÖ«¦£‹‰ ÚU¼ÙLÖ·º• C£•“† RÖ‰ C\ehU‡ÛV ÙYhYÖL hÛ\†‰·[‰. CR]Ö¥, SÖyzÁ C£•“† RÖ‰ H¼¿U‡ hÛ\‹‰, ‰Û\˜LjL¸¥ NWehL· ÛLVÖ[T|• Y[Ÿop «fR• hÛ\‹‰·[‰.

EXL ÙTÖ£[ÖRÖW•

ÙNÁ\ ÙNP•TŸ UÖR†‡¥ AÙU¡eLÖ«¥ E·[ TX ˜Á]‚ ˜R§y| YjfL· ‡YÖ¥ Bh• ŒÛXeh R·[Tyz£‹R]. CRÁ ‘\h AeÚPÖTŸ, SY•TŸ UÖRj L¸¥ EXL ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ H¼Tyz£‹R ÙS£eLz EoN ŒÛXÛV Gyz C£‹R‰.

CRÛ] ÙY¸T|†‰fÁ\ YÛL›¥ SP“ Œ‡ BzÁ ÙNP•TŸ UÖR• YÛW ›XÖ] B¿ UÖR LÖX†‡¥ 7.2 NR®RUÖL C£‹R Y[Ÿop Lz£‹R ‰Û\˜Lj L¸¥ ÛLVÖ[T|• NWehL¸Á A[°, SY•TŸ UÖR• YÛW›XÖ] Gy| UÖR LÖX†‡¥ 3.89 NR®RUÖL hÛ\‹‰·[‰. SP“ Œ‡ BzÁ ˜R¥ B¿ UÖRj L¸¥ ˜•ÛT U¼¿• ÙLÖop BfV CW| ‰Û\˜LjL¸¥ Uy|ÚU NWehL· ÛLVÖ[T|• A[° N¡YÛP‹‡£‹R‰. AÚRNUV•, SY•TŸ UÖR• YÛW›XÖ] Gy| UÖR LÖX†‡¥ ˜•ÛT, ÙLÖop, ÙLÖ¥L†RÖ, G…Ÿ BfV ‰Û\˜LjL¸¥ NWeh L· ÛLVÖº• A[° G‡ŸUÛ\ Y[ŸopÛV L|·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰. C‰, ÙNÁ\ CW| UÖRjL¸¥RÖÁ, ‰Û\˜LjL¸¥ NWehL· ÛLVÖ[T|Y‡¥ TÖ‡“ H¼Ty|·[‰ GÁTÛR ÙY¸T|†‰f\‰.

51.91 ÚLÖz PÁ

C‹ŒÛX›¥, ÙNÁ\ 2007-08-B• Œ‡ Bz¥ S• SÖyz¥ E·[ ˜efV ‰Û\˜LjL· 51.91 ÚLÖz PÁ NWehLÛ[ ÛLVցz£‹R]. C‰, LP‹R 2006-07-B• Œ‡ Bz¥ ÛLVÖ[TyP NWehLÛ[ «P (46.37 ÚLÖz PÁ) 12 NR®R• A‡LUÖh•.

SP“ Œ‡ BzÁ ˜R¥ B¿ UÖR LÖX†‡¥ SÖyzÁ ˜efV ‰Û\˜LjL· ÛLVցP NWehL¸Á A[° hÛ\‹‰·[ ÚTÖ‡¨•, SP“ Œ‡ BzÁ C¿‡ LÖXցz¥ NWehL· ÛLVÖ·Y‰ A‡L¡eh• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰. G]ÚY, SP“ ˜µ Œ‡ Bz¥ NWehL· ÛLVÖ·Y‰ G‹R A[«¼h A‡L¡eh• GÁT‰ ‘Á“RÖÁ ÙR¡V Y£• G] C†‰Û\ÛVo ÚNŸ‹R BšYÖ[ŸL· ÙR¡«†R]Ÿ.

SP“ ˜µ Œ‡ Bz¥

SÖyzÁ ÚR›ÛX H¼¿U‡ 20 ÚLÖz fÚXÖYÖL EV£•

SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¥, SÖyzÁ ÚR›ÛX H¼¿U‡ 20 ÚLÖz fÚXÖ A[«¼h C£eh• G] YŸ†RL U¼¿• –ÁNÖW ‰Û\›Á WÖ^ÖjL AÛUoNŸ Ù^šWÖ• WÚUÐ ÙR¡«†RÖŸ.

TÖfÍRÖÁ

˜•ÛT›¥ ˆ«WYÖ‡L· RÖehR¨eh ‘\h, TÖfÍRÖÄeLÖ] ÚR›ÛX H¼¿U‡ Œ¿†RT|• s²ŒÛXeh R·[Ty|·[‰. C‹R ŒÛX›¨•, SP“ Œ‡ Bz¥, SÖyzÁ ÚR›ÛX H¼¿U‡ 20 ÚLÖz fÚXÖÛY Gy|• G] U‡‘PTy|·[‰. ÙNÁ\ 2007-08-B• Bz¥ ÚR›ÛX H¼¿U‡ 18.90 ÚLÖz fÚXÖ A[«¼h C£‹R‰.

SP“ Œ‡ Bz¥, TÖfÍRÖÁ S• SÖyz¦£‹‰ 1.20 ÚLÖz fÚXÖ ÚR›ÛXÛV C\ehU‡ ÙNš‰ ÙLÖ·º• GÁ¿ G‡ŸTÖŸeLTyP‰. Gf‰, DWÖÁ U¼¿• DWÖe BfV SÖ|LºeLÖ] ÚR›ÛX H¼¿U‡ RXÖ 2 ÚLÖz A[«¼h C£eh• G]°• U‡‘PTy|·[‰.

U†‡V AÛUoNŸ Ù^šWÖ• WÚUÐ, ÙLÖop›¥ –Á]„ ÚR›ÛX HX ÛUV†ÛR ÙRÖPjf ÛY†‰ ÚTr•ÚTÖ‰ ÚU¼LP RLY¥LÛ[ ÙR¡«†RÖŸ. R¼ÙTÖµ‰ S• SÖyz¥ L°LÖ†‡, ÙLÖ¥L†RÖ, p¦h¡ U¼¿• ^¥ÛTh¡ BfV CPjL¸¥ –Á ]„ ÚR›ÛX HX ÛUVjL· ÙRÖPjLTy|·[]. CRÛ]V|†‰, I‹RÖYRÖL ÙLÖop›¥ –Á]„ HX ÛUV• ÙRÖPjLTy|·[‰. CRÛ] ÙRÖPŸ‹‰, ÚLÖV• “†ŠŸ U¼¿• hÁÅŸ BfV CPjL¸¨• –Á]„ ÚR›ÛX HX ÛUVjL· ÙRÖPjLT|• G] AÛUoNŸ ÙR¡«†RÖŸ.

–Á]„ ÚR›ÛX ÛUVjL·

SÖyz¥ –Á]„ ÚR›ÛX HX ÛUVjL· ÙRÖPjLTy| Y£YÛRV|†‰, Y‚LŸL[Ö¥ ÚSWzVÖL 147 B|L[ÖL ÚU¼ÙLÖ·[Ty| Y‹R HX ÛUVjL· TzTzVÖL «Xefe ÙLÖ·[T|•. Y£• 2009-B• B| ^]Y¡ 31-‹ ÚR‡ ˜R¥ C‹R –Á]„ HX ÛUVjL¸¥ TQTy|YÖPÖ ‘¡°• ÙNV¥TÖyz¼h Y£• G] AÛUoNŸ ÙR¡«†RÖŸ.

HXeLÖš

Y£• 2009-B• B| ÙNP•TŸ UÖR†‡¦£‹‰ Y‚LŸL[Ö¥ ÚSWzVÖL ÚU¼ÙLÖ·[T|• HX ˜Û\ ˜µY‰UÖL Œ¿†RTP E·[‰. ‘Á“, C•ÛUVjL· YŸ†RL Y[ÖLjL· A¥X‰ ÚaÖyP¥L[ÖL UÖ¼½ AÛUeLT|•. –Á]„ HX ˜Û\›Á ™X• ÚR›ÛX YŸ†RL• ÚU¼ÙLÖ·[T|YRÖ¥, EXfÁ G‹R ™ÛX›¥ C£‹‰• ÚR›ÛX HX†ÛR ÚU¼ÙLÖ·[ ˜z•. AÛU›¥ A½˜L• ÙNšVTyP, HXeLÖš U¼¿• “ÛL›ÛX –Á]„ HX ÛUVjL· ÙY¼½LWUÖL ÙNV¥Ty| Y£YRÖL Ù^šWÖ• WÚUÐ ÚU¨• ÙR¡«†RÖŸ.

2009-B• B| ‘WY¡ UÖR•, ÙLÖop›¥ 19-21-‹ ÚR‡L¸¥ C‹‡V NŸYÚRN ÚR›ÛX ‡£«ZÖ h½‘yPTz ÚU¼ÙLÖ·[T|• G] AÛUoNŸ ÚU¨• i½]ÖŸ.

^| TÖŸUÖ

¤.25 C¿‡ z«ÙP|

^| TÖŸUÖsyzeL¥ JŸeÍ Œ¿Y]†‡Á CVeh]Ÿ hµ, ÙNÁ\ UÖŸo UÖR†‰PÁ ŒÛ\YÛP‹R Œ‡ Bz¼LÖ] R‚eÛL ÙNšVTyP Œ‡ ŒÛX A½eÛLeh J“R¥ YZjfV‰.

C‹Œ¿Y]•, ÙNÁ\ Œ‡ Bz¼h ¤.100 ˜LU‡“ ÙLցP Tjh JÁ½¼h ¤.25-I C¿‡ z«ÙPPÖL YZjL ˜z° ÙNš‰·[‰. C‹Œ¿Y]•, ÙNÁ\ Œ‡ Bz¼h Tjh JÁ½¼h ¤.50-I CÛPeLÖX z«ÙPPÖL A½«†‡£‹R‰.

R]Xyr– ÚTje

“‡RÖL 68 fÛ[L· ÙRÖPjL ‡yP•

ÚLW[ UÖŒX• ‡£osÛW ÚNŸ‹R R]Xyr– ÚTje, T¥ÚY¿ «¡YÖeL† ‡yPjLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·[ E·[‰. h½TÖL, CªYjf A|†R 5-6 B|L¸¥ UÂRY[ ÚU•TÖ|, ™XR]†ÛR A‡L¡†R¥ U¼¿• Œ¿Y]jLºeh A‡L LPÁ YZjhR¥ E·¸yP T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·[ E·[‰.

qWÛU“ SPYzeÛL

C‰ h½†‰, CªYjf›Á ŒŸYÖL CVeh]£•, RÛXÛU ÙNV¥ A‡LÖ¡UÖ] A–R֐ N‰ŸÚY‡ i¿ÛL›¥, “Yjf T¥ÚY¿ qWÛU“ SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ ÙLÖ·[ E·[‰. h½TÖL, 68 “‡V fÛ[L· ÙRÖPjL ‡yP–PTy|·[‰. TÖWR ¡NŸª Yjf›Á AÄU‡eh ‘\h CefÛ[L· ÙRÖPjLT|•. ÚU¼LP ÙUÖ†R fÛ[L¸¥ 15 NR®R fÛ[L· ÚLW[ UÖŒX†‡¥ ÙRÖPjLT|•. R¼ÙTÖµ‰ Yjfeh 181 fÛ[L· E·[]. Yjfo ÚNÛYÛV ÚU•T|†‰• YÛL›¥ UÂRY[ ÚU•TÖ|, BWÖšop U¼¿• N‹ÛRT|†‰R¥, RLY¥ ÙRÖ³¥îyT• E·¸yP ‘¡° L· U¿ qWÛU“ ÙNšVTP E·[]. R¼ÙTÖµ‰ Yjf›Á ™XR] C£“ «fR• 15.66 NR®R• GÁ\ A[«¥ E·[‰. C‰, 12 NR®R A[«¼h hÛ\• G] G‡Ÿ TÖŸefÚ\Ö•. G]ÚY, “‡V ™XR]†ÛR ÙLց| Y£• YÛL›¥, Rh‡ YÖš‹R Œ‡ Œ¿Y]jLºeh TjhLÛ[ J‰eL°• ˜z° ÙNš‰·Ú[Ö•” GÁ¿ ÙR¡ «†RÖŸ.

LyPQ Y£YÖš

R]Xyr– ÚTje, LyPQ AzTÛP›XÖ] Y£YÖÛV A‡L¡eL ‡yP–y|·[‰. TWÍTW Œ‡ ‡yPjL· U¼¿• L֐’y| ‡yPjL· ÚTÖÁ\Y¼Û\ A‡L A[«¥ «ŒÚVÖL• ÙNšV ˜z° G|eLTy|·[‰. Y£• 2010-B• Bz¼h·, Yjf›Á ÙUÖ†R Y£YÖ›¥ 35 NR®R• LyPQ AzTÛP›XÖ] Y£YÖ›Á ™X• ÙT\ ‡yP–PTy|·[‰.

ÙNÁ\ Œ‡ Bz¥, CªYjf›Á ÙUÖ†R Y‚L• ™X• ¤.5,772 ÚLÖzVÖL C£‹R‰. C‡¦£‹‰ Yjf ¤.28.46 ÚLÖzÛV ŒLW XÖTUÖL Dyz C£‹R‰ G] A–R֐ N‰ŸÚY‡ ÚU¨• ÙR¡«†RÖŸ.

H.p.p. Œ¿Y]•

¤.600 ÚLÖz «¡YÖeL ‡yP• Œ¿†‡ÛY“

pÙU| E¼T†‡›¥ –L ÙT¡V Œ¿Y]UÖL ‡Lµ• H.p.p. Œ¿Y]•, ¤.600 ÚLÖz ‡yPo ÙNX«¥ ARÁ ÙWz–eÍ LÖÁf¢y YŸ†RL†ÛR «¡YÖeL• ÙNšV C£‹R‰. C†‡yP†ÛR R¼ÚTÖ‰ Œ¿†‡ E·[RÖL C‹Œ¿Y]†‡Á H.p.p. LÖÁf¢y ‘¡«Á RÛXÛU ÙNV¥ A‡LÖ¡ aÖÁÍ ‘ïoNÍ ÙR¡«†RÖŸ.

R¼ÚTÖ‰ SÖyz¥ Ly|UÖ] SPYzeÛLL· U¼¿• ®y| YN‡ ‡yPjL¸¥ rQeL ŒÛX H¼Ty|·[RÖ¥, ÙWz–eÍ LÖÁf¢yz¼LÖ] ÚRÛYTÖ| –L°• hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰. G]ÚY, H.p.p. Œ¿Y]•, ARÁ ÙWz–eÍ LÖÁf¢y ‘¡«Á «¡YÖeL ‡yP†ÛR Œ¿†‡ E·[‰.

C‹Œ¿Y]•, Y£• 2012-B• Bz¼h·, ¤.600 ÚLÖz ‡yPo ÙNX«¥ SÖ| ˜µY‰UÖL, i|RXÖL 200 ÙWz–eÍ LÖÁf¢y ‘¡°LÛ[ ÙRÖPjL ‡yP–yz £‹R‰. C‹R ŒÛX›¥, Ly|UÖ] SPYzeÛLL¸¥ H¼Ty|·[ U‹R ŒÛXVÖ¥ C‹Œ¿Y]• C†‡yP†ÛR R¼ÚTÖ‰ Œ¿†‡ ÛY†‰·[‰.

C‹R ŒÛX›¥, C‹Œ¿Y]• C†ÙRÖ³¥ ‘¡°L¸¥ T‚“¡‹R 650 T‚VÖ[ŸL¸¥ 150 ÚTÛW ÙNÁ\ UÖR• T‚eL• ÙNš‰·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

Y¡ hÛ\“ SPYzeÛLL[Ö¥

LXÖ¥, rjL Y¡ Ys¦¥ ¤.40,000 ÚLÖz hÛ\•

SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¼LÖ] U†‡V TyÙ^yz¼h ‘\h ÚU¼ÙLÖ·[TyP Y¡ hÛ\“ SPYzeÛLL[Ö¥, SP“ Œ‡ Bz¼h ŒŸQ›eLTyP LXÖ¥ U¼¿• rjL Y¡ Ys¥ rUÖŸ ¤.40,000 ÚLÖz hÛ\• GÁ¿ G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

¤.3.20 XyN• ÚLÖz

SP“ Œ‡ Bz¥ LXÖ¥ U¼¿• rjL Y¡L· YÖ›XÖL ¤.3.20 XyN• ÚLÖz Ys¦eL U†‡V TyÙ^yz¥ CXeh ŒŸQV• ÙNšVTyz£‹R‰. B]Ö¥ U†‡V TyÙ^y RÖeL¥ ÙNšVTyP ‘\h, U†‡V AWr, ÙTÖ£[ÖRÖW ŒÛXÛULÛ[e L£†‡¥ ÙLց|, LXÖ¥ U¼¿• rjL• BfV C]jL¸¥ pX Y¡e hÛ\“ SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ÙLցP‰. ERÖWQUÖL AÛU›¥, ÙTyÚWÖ¦V ÙTÖ£·L· R«W ÙT£•TÖXÖ] ÙTÖ£·L· —RÖ] E¼T†‡ Y¡ 4 NR®R• hÛ\eLTyP‰.

C‰ ÚTÖÁ\ Y¡e hÛ\“ N¨ÛLL[Ö¥, SP“ Œ‡ Bz¼h ŒŸQ›eLTy|·[ LXÖ¥ U¼¿• rjL Y¡ Ys¥ CXeÛL Gy|Y‰ Lz]• GÁ¿ ÙR¡f\‰. GÂÄ• LXÖ¥ U¼¿• rjL Y¡LºeLÖ] U†‡V YÖ¡V• C‰ h½†‰ L£†‰ G‰°• ÙR¡«eL«¥ÛX.

C‰ h½†‰ YÖ¡V†‡Á RÛXYŸ ‘.p.^Ö i¿•ÚTÖ‰, “SP“ Œ‡ Bz¼h ŒŸQ›eLTy|·[ CXef¥ rjL Y¡ Ys¥ ¤.27,885 ÚLÖz•, LXÖ¥ Y¡ Ys¥ ¤.12,590 ÚLÖz• hÛ\•. C‰ ŒoNV• J£ ÚNÖRÛ]VÖ] B|RÖÁ. GÂÄ• ŒŸQ›eLTy|·[ Y¡ Ys¥ CXeÛL Gy|Y‰ h½†‰ CÚTÖ‰ L£†‰ G‰°• ÙR¡«eL CVXÖ‰” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

ÚNÛY Y¡ Ys¥

SP“ Œ‡ Bz¥, SY•TŸ UÖR• YÛW›XÖ] LÖX†‡¥, LXÖ¥ Y¡ Ys¥ ‡£‡ LWUÖL C¥ÛX. AÚR NUV• rjL Y¡ Ys¥ KW[«¼h SÁ\ÖL E·[‰. B]Ö¥ ÚNÛY Y¡ Ys¥, AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›¥, G‡ŸTÖŸ†R Y[ŸopÛVe LÖyz¨• p\TÖ] A[«¥ A‡L¡†‰·[‰.

SP“ B| SY•TŸ UÖR†‡¥ LXÖ¥ Y¡ Ys¥ 15 NR®R• hÛ\‹‰ ¤.8,556 ÚLÖzVÖL N¡YÛP‹‰·[‰. C‰ ÙNÁ\ BzÁ CÚR UÖR†‡¥ ¤.10,065 ÚLÖz VÖL C£‹R‰. CÚR UÖRjL¸¥ rjL Y¡ Ys¥ 0.8 NR®R• hÛ\‹‰ ¤.9,005 ÚLÖz›¦£‹‰ ¤.8,931 ÚLÖzVÖL N¡YÛP‹‰·[‰.

LoNÖ GÙQš C\ehU‡ ÙNX° A‡L¡eL YÖš“

SP“ Œ‡ Bz¥, BLÍ| UÖR†‡¼h ‘\h NŸYÚRN N‹ÛR›¥ LoNÖ GÙQš «ÛX ÙRÖPŸ‹‰ hÛ\‹‰ Y£f\‰. CRÁ LÖWQUÖL, LoNÖ GÙQš C\ehU‡eLÖL SÖ• ÙNX«|• ÙRÖÛL hÛ\• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰. B]Ö¥, SP“ Œ‡ BzÁ ÙRÖPeL†‡¥ LoNÖ GÙQš «ÛX –L°• A‡L ¡†‰ C£‹RRÖ¨•, ¤TÖšeh G‡WÖ] PÖX¡Á ÙY¸U‡“ EVŸ° ÚTÖÁ\Y¼\Ö¨•, SP“ Œ‡ Bz¥ C\ehU‡ ÙNX° A‡L¡eh• G] U‡‘P Ty|·[‰.

ÙNÁ\ 2007-08-B• Bz¥ HW¥ ˜R¥ AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›XÖ] LÖX†‡¥ S• SÖ| 7.068 ÚLÖz PÁ LoNÖ GÙQÛV C\ehU‡ ÙNš‡£‹R‰. CRÁ U‡“ 3,520 ÚLÖz PÖXWÖh•.

ÚU¼LP RLY¥LÛ[ GÙQš AÛUoNL†‡Á ÙTyÚWÖ¦V ÙTÖ£·L· h½†‰ ‡yP–|R¥ U¼¿• Bš° ‘¡° ÙR¡«†‰·[‰.

ÙNÁ\ CW| UÖR LÖX†‡¥

YjfL[Ö¥ YZjLTyP LPÁ Y[Ÿop hÛ\‹‰·[‰

ÙTÖ‰† ‰Û\ GÙQš Œ¿Y]jLº•, EW Œ¿Y]jLº• YjfL¸¥ C£‹‰ YÖjfV LPÁLÛ[ ‡£•T ÙN¨†‡ Y£fÁ\]. SÖyz¥ TQ“ZeL˜• KW[«¼h A‡L¡†‰·[‰. CRÛ]V|†‰, ÙNÁ\ CW| UÖR LÖX†‡¥ YjfL[Ö¥ YZjL TyP LPÁ A[° hÛ\‹‰·[‰. TÖWR ¡NŸª Yjf (BŸ.’.I) ÙY¸›y|·[ “·¸ ««W• YÖ›XÖL C‰ ÙR¡V Y‹‰·[‰.

¤.17,000 ÚLÖz

YjfL[Ö¥ YZjLT|• LPÁ U¼¿• ‡WyPTyP ÙPTÖpy|L· h½†R “·¸ «YW• C£ YÖWjLºeh J£ ˜Û\ ÙY¸›PT|f\‰. ÙNÁ\ AeÚPÖTŸ 10-‹ ÚR‡ YÛW›XÖ] 15 C£ YÖWjL¸¥ YjfL[Ö¥ YZjLTyP EQ° A¥XÖR LPÁ ARÖY‰, RVÖ¡“† ‰Û\, RÂSTŸL· U¼¿• ÙRÖ³¥ ‰Û\ Œ¿Y]jLºeh YZjLTyP LPÁ NWÖN¡VÖL ¤.17,000 ÚLÖz A‡L¡†‰·[‰. AÚRNUV•, ÙNÁ\ SÖÁh C£ YÖW LÖX†‡¥ YjfL[Ö¥ YZjLTyP LPÁ NWÖN¡VÖL ¤.8,090 ÚLÖz Uy|ÚU Y[Ÿop L|·[‰.

ÙUÖ†R LPÁ

ÙNÁ\ AeÚPÖTŸ 10-‹ ÚR‡ YÛW›XÖ] LÖX†‡¥ YjfL[Ö¥ YZjLTyP EQ°e LPÁ E·¸yP ÙUÖ†R LPÁ, ÙNÁ\ B|PÁ J‘|•ÚTÖ‰ 29.4 NR®R• EVŸ‹‰·[‰. AÚRNUV•, ÙNÁ\ zN•TŸ 5-‹ ÚR‡ YÛW›XÖ] LÖX†‡¥ YZjLTyP LPÁ Y[Ÿop «fR• 26.4 NR®R• GÁ\ A[«¥ hÛ\‹‰·[‰. C‰, ÙNÁ\ SÖÁh C£ YÖW LÖX†‡¥ YjfL[Ö¥ YZjLTyP LPÂÁ Y[Ÿop ÚYL• hÛ\‹‰·[ÛR G|†‰eLÖy|f\‰.

CR]Ö¥, LPÁ YÖjhTYŸL¸Á G‚eÛL hÛ\‹‰ «yPRÖL L£R ˜zVÖ‰. HÙ]Á\Ö¥, SP“ Œ‡ BzÁ ˜R¥ B¿ UÖRjL¸¥ YjfL[Ö¥ YZjLTyP LPÂ¥ A‡L TjL¸ÛT ÙLց|·[ ÙTÖ‰† ‰Û\ GÙQš Œ¿Y]jL·, YjfL¸¦£‹‰ YÖjfV LPÛ] ‡£•T A¸†‰·[].

LoNÖ GÙQš

LP‹R ^ØÛX UÖR• 10-‹ ÚR‡ AÁ¿ J£ ’TÖš LoNÖ GÙQš «ÛX 147 PÖXWÖL EVŸ‹‰ C£‹R‰. CR]Ö¥, ÙTyÚWÖ¥, {N¥, UÙQÙQš, NÛUV¥ G¡Y֝ BfVY¼Û\ «¼TÛ] ÙNš‰ Y£• ÙTÖ‰† ‰Û\ GÙQš Œ¿Y]j Lºeh L|• CZ“ H¼TyP‰. CRÛ]V|†‰, ÙTÖ‰† ‰Û\ GÙQš Œ¿Y]j L· ÙNÁ\ AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›XÖ] LÖX†‡¥ YjfL¸¦£‹‰ A‡L A[«¥ LPÛ] ‡Wyz C£‹R].

R¼ÚTÖ‰ J£ ’TÖš LoNÖ GÙQš «ÛX rUÖŸ 77 NR®R• hÛ\‹‰ 40 PÖX£eh• gZÖL E·[‰. CR]Ö¥, ÙTÖ‰† ‰Û\ GÙQš Œ¿Y]jL·, ÙTy ÚWÖ¥ U¼¿• {N¥ «¼TÛ]›¥ p\TÖ] A[«¥ XÖT• Dyz Y£fÁ\]. CR]Ö¥, ÙWÖeL ÛL›£“ A‡L¡†‰·[RÖ¥ C‹Œ¿Y]jL· AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›¥ YÖjfV LPÁLÛ[ ‡£•T ÙN¨†R ÙRÖPjf E·[]. CÚRÚTÖÁ¿, EW RVÖ¡“ Œ¿Y]jLº• CªYց| ÙRÖPeL†‰PÁ J‘|•ÚTÖ‰ R¼ÚTÖ‰ LPÁ YÖjh• A[ÛY ÙYhYÖL hÛ\†‰·[].

GÙQš T†‡WjL·

ÚU¨•, U†‡V AWr, ÙTÖ‰† ‰Û\ GÙQš Œ¿Y]jLºeh GÙQš T†‡Wj LÛ[• ÙY¸›y|·[‰. C‰ÚTÖÁ\ LÖWQjL[Ö¥RÖÁ YjfL[Ö¥ YZjLTyP ÙUÖ†R LPÁ A[° hÛ\‹‰·[‰ G] L]WÖ Yjf›Á RÛXYŸ U¼¿• ŒŸYÖL CVeh]Ÿ H.p.UaÖ^Á ÙR¡«†RÖŸ.

C‹ŒÛX›¥, U†‡V AWr•, TÖWR ¡NŸª Yjf• SÖyz¥ TQ“ZeL†ÛR A‡L ¡eh• YÛL›¥ T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£fÁ\]. LPÁ YZjh YR¼LÖ] «‡˜Û\Lº• N¼¿ G¸ÛUVÖeLTy| Yyz «fRjLº• hÛ\eL Ty| Y£fÁ\]. C‰ÚTÖÁ\Y¼\Ö¥, Y£• LÖXjL¸¥ YjfL[Ö¥ YZjLT|• LPÁ A[° p\TÖ] A[«¥ A‡L¡eh• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

ÙNÖனாyPÖ N֐yÚYŸ

100% p\“ z«ÙP|

ÙNÖ]ÖyPÖ NÖ@yÚYŸ Œ¿Y]• 100 NR®R p\“ z«ÙPÛP YZjL ˜z° ÙNš‰·[‰. ARÖY‰, ¤.1 ˜LU‡“ ÙLցP Tjh JÁ½¼h ¤.1 z«ÙPPÖL YZjLTP E·[‰.

C‹Œ¿Y]†‡Á TjhL·, Tjho N‹ÛR›¥ TyzV¦PTy| 10 B|L· ŒÛ\ YÛP‹RÛRV|†‰ C‹R p\“ z«ÙP| YZjL C£TRÖL C‹Œ¿Y]• A½«†‰·[‰.

R¼ÚTÖ‰ C‹Œ¿Y]†‡Á Tjh JÁ¿ ¤.17.48 GÁ\ A[«¥ E·[‰.

SP“ T£Y†‡¥

NŸeLÛW E¼T†‡ 1.95 ÚLÖz PÁ

SP“ 2008-09-B• B| NŸeLÛW T£Y†‡¥, SÖyzÁ NŸeLÛW E¼T†‡ 1.95 ÚLÖz PÁ]ÖL hÛ\• G] U¿ U‡’| ÙNšVTy|·[‰. ÙNÁ\ B| NŸeLÛW T£Y†‡¥ S• SÖyzÁ NŸeLÛW E¼T†‡ 2.64 ÚLÖz PÁ]ÖL C£‹R‰.

A‡L A[«¥ L£•“ T›¡PT|• ULÖWÖÐzWÖ, LŸSÖPLÖ, B‹‡WÖ, R–²SÖ|, E†RW‘WÚRN• ÚTÖÁ\ UÖŒXjL¸¥ L£•“ T›¡|• TWT[° hÛ\‹RÛRV|†‰, CªYց| NŸeLÛW E¼T†‡ hÛ\• G] C‹‡V NŸeLÛW BÛXL· NjL†‡Á RÛXÛU CVeh]Ÿ GÍ.G¥.Ù^›Á ÙR¡«†RÖŸ.

 

December 24, 2008 at 3:47 AM Leave a comment

23.12.08:மாலைத்துளிகள்

பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் இந்தியா தொடர்ந்து இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது

மும்பை : சர்வதேச அளவில் பொருளாதாரம் பெரும் சரிவை சந்தித்து வரும் இந்த வேளையிலும் கூட, பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் இந்தியா தொடர்ந்து இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது என்று பிரபல பொருளாதார நிபுணர் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை மிகவும் வலுவானது. எனவே அது, பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் இரண்டாவது இடத்தில் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது என்று பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை குழுவின் தலைவராக இருக்கும் சுரேஷ் டெண்டுல்கர் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய பொருளாதாரம் ஒருபோதும் வீழ்ச்சியை சந்தித்ததில்லை. மற்ற ஆசிய நாடுகள் வீழ்ச்சியை நோக்கி சென்றபோதும் அது இந்திய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கவில்லை என்றார். தற்போது நிலவும் பொருளாதார மந்த நிலை, நமது வலிமையை சோதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்றார் அவர்.

சாத்தான்குளத்தில் மீண்டும் டைட்டானியம் தொழிற்சாலை வருமா ?

சென்னை : ரூ.2,500 கோடி முதலீட்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கும் சாத்தான்குளம் பகுதியில் டைட்டானியம் டையாக்ஸைட் தொழிற்சாலை அமைக்க டாடா ஸ்டா ஸ்டீல் முன்வந்து, பின்னர் அதற்கு தேவையான நிலம் கிடைக்காததால் அந்த திட்டத்தை அது கைவிட்டிருந்தது. திட்டம் கைவிடப்பட்டதாக அறிவித்த டாடா ஸ்டீல் நிறுவனம், அதற்காக சாத்தான்குளம் மற்றும் திருநெல்வேலியில் திறந்திருந்த அலுவலகங்களையும் மூடி விட்டது. அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த அவர்களுக்கு 10,000 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்பட, அப்போது அவர்களுக்கு கிடைத்ததோ வெறும் 25 ஏக்கர் நிலம் தான். இப்போது அந்த நிறுவனம், தங்களுக்கு அங்கு 300 ஏக்கர் கிடைத்து விட்டதாகவும், மூடப்பட்ட திருநெல்வேலி மற்றும் சாத்தான்குளம் அலுவலகங்கள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனால் தொழிற்சாலை அமைவதும் அமையாததும் தமிழ்நாடு அரசின் கையில்தான் இருக்கிறது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது. சென்னை வந்திருந்த டாடா ஸ்டீலின் மேலாண் இயக்குநர் முத்துராமன் இது குறித்து பேசியபோது, எங்களுக்கு சாத்தான்குளம் பகுதியில் இதுவரை 300 ஏக்கர் நிலம் கிடைத்திருக்கிறது என்றும், அதன் எதிர்காலம் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் கையில்தான் இருக்கிறது என்றும் சொன்னார். சாத்தான்குளம் பகுதியில் அவர்களுக்கு தேவையான நிலம் கிடைக்காததற்கு பெரும் இடஞ்சலாக இருந்தது நிலம் உரிமையாளர்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்களிடம், அதற்கான முறையான பத்திரம் இல்லாததுதான் என்கிறார்கள். மேலும் பெரும்பாலான நில உரிமையாளர்களிடம் மூல பத்திரம் இல்லாததும், பெரும்பாலான நிலத்தின் சொந்தக்காரர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள் என்பதே தெரியாமல் இருப்பதும், நிலத்தை வாங்க முடியாததற்கு காரணம் என்கிறார்கள். சாத்தான்குளம் பகுதியில் டைட்டானியம் டையாக்ஸைட் தொழிற்சாலை அமைக்க, தமிழ்நாடு அரசுடன் டாடா ஸ்டீல் நிறுவனம் 2007 ஜூனில் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது.

71 ஆண்டுகளுக்குப்பின் நஷ்டத்தை சந்திக்கும் டொயோட்டா

நகோயா ( ஜப்பான் ) : உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கார் கம்பெனியான ஜப்பானின் டொயோட்டா, 71 ஆண்டுகளுக்குப்பின் இப்போது முதல் முறையாக பெரும் நஷ்டத்தை சந்திக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கார்களுக்கான டிமாண்ட் குறைந்து, அதனால் விற்பனை பெருமளவில் பாதித்திருப்பதால், அது முதல் முறையாக ஆப்பரேட்டிங் லாஸ் ஐ சந்திக்கிறது. இந்த வருடத்தில் 600 பில்லியன் யென் லாபம் சம்பாதிக்கும் என்று முதலில் சொல்லப்பட்டதை மீறி, இப்போது 150 பில்லியன் யென் ( 1.7 பில்லியன் டாலர் ) நஷ்டம் அடையும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. டொயோட்டாவின் தலைவர் கட்சுவாகி வாடனாபே இதுகுறித்து பேசியபோது, நாங்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறோம் என்றார். அவசர கால உதவி தேவைப்படும் நிலையில் இருக்கும் நாங்கள், இன்றும் பாதாளத்திற்கு செல்லாமல் இருக்கிறோம் என்றும் சொன்னார். கடும் நிதி நெருக்கடியில் இருக்கும் டோயோட்டாவை காப்பாற்றும் நடவடிக்கையாக வாடனாபே, ஒப்பந்த ஊழியர்களை வேலையில் இருந்து தூக்கியிருக்கிறார். தயாரிப்பை குறைத்திருக்கிறார். <உயர் அதிகாரிகளின் சம்பளத்தை குறைத்திருக்கிறார்.கம்பெனி போர்டு மெம்பர்களின் போனஸை கூட நிறுத்திவிட்டார். கார்களுக்கான டிமாண்ட் குறைந்து போனதும் யென் ( ஜப்பான் கரன்சி ) னின் மதிப்பு உயர்ந்து விட்டதும்தான் இதற்கு காரணம் என்று சொல்கிறார்கள். இதற்கு முன் டொயோட்டோவுக்கு 1938 மார்ச்சில்தான் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

சிமெண்டு ஏற்றுமதிக்கு தடை ரத்து: மத்திய அரசு அறிவிப்பு

டெல்லி: சிமெண்டு ஏற்றுமதிக்கு விதித்திருந்த தடையை மத்திய அரசு விலக்கிக் கொண்டுள்ளது.
உள்நாட்டில் சிமெண்டு விலை உயர்ந்ததை தொடர்ந்து, கடந்த ஏப்ரல் மாதம், சிமெண்டு ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது.
ஆனால் தற்போது உள்நாட்டில் பல்வேறு நிறுவனங்களும் சிமெண்ட் விலைக்குறைப்பில் இறங்கியுள்ளன.
எனவே சிமெண்ட் ஏற்றுமதி மீதான தடையை விலக்கிக் கொள்ள மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. இதற்கான உத்தரவை, மத்திய ஏற்றுமதி வர்த்தக கழகம் பிறப்பித்தது. இது உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.

சர்க்கரை இறக்குமதிக்கு அனுமதி

புது டெல்லி: அயல்நாடுகளில் இருந்து சுத்தப்படுத்தாத சர்க்கைரையை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்று மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சரத் பவார் சூசகமாக தெரிவித்தார்.
புது டெல்லியில் நேற்று இந்திய சர்க்கரை ஆலைகள் சங்கத்தின் [ Indian Sugar Mills Association ( ISMA) ] 74 வது வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதை தொடங்கிவைத்து சரத் பவார் பேசுகையில், 2008-09 ஆம் ஆண்டில் கரும்பு விளைச்சல், அதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சர்க்கரை உற்பத்தி தேவையான அளவு இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டது.
ஆனால் சில மாநிலங்களில் இருந்து வரும் தகவல்களில் இருந்து, முன்னர் மதிப்பிட்டதைவிட கரும்பு உற்பத்தி குறையும் என்று தெரிகிறது. சர்க்கரை உற்பத்தியை அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது. இது தொடர்பாக அரசு எடுக்கும் முடிவு சர்க்கரை ஆலைகளுக்கும், கரும்பு விவசாயிகளுக்கும் நன்மையாக இருப்பதுடன், பயன்படுத்தும் மக்களுக்கும் பயன்தர கூடிய வகையில் இருக்கும் என்று கூறினார்.
மத்திய அரசு நிச்சயிக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை விட, (கொள்முதல் விலை) மாநில அரசுகள் கூடுதல் விலை, போனஸ் அறிவிப்பது பற்றி குறிப்பிட்டு பேசிய பவார், இது தொடர்பாக 2007 ஆம் ஆண்டு அதிக அளவு கரும்பு உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த உணவு அமைச்சர்களின் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதில் மாநில அரசுகள் கூடுதல் விலை அறிவிக்கும் பழக்கத்தை தொடர கூடாது என்று கருத்தொற்றுமை ஏற்பட முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. துரதிஷ்டவசமாக எந்த கருத்தொற்றுமையும் ஏற்படவில்லை.
மத்திய அரசு அறிவிக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை கூட, மாநில அரசுகள் கரும்புக்கு கூடுதல் விலை அறிவிக்க கூடாது என்றும், மத்திய அரசு அறிவிக்கும் விலையே சட்டபூர்வமானது என்று சட்ட திருத்தம் கொண்டுவர வேண்டும். ஆனால் தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் ஒரே கட்சி பலமாக இல்லாமல், பல கட்சி ஆதரவுடன் அரசு இருப்பதால் சாத்தியமில்லாமல் இருக்கிறது இந்த நிலை மாறினால் தான் சட்டதிருத்தம் கொண்டுவர முடியும் என்று பவார் கூறினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யும் மாநிலமான மகாராஷ்டிராவில் 62 லட்சம் டன் சர்க்கரை உற்பத்தியாகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டது.
ஆனால் இப்போது 49 லட்சம் டன் சர்க்கரைதான் உற்பத்தியாகும் என்று தெரிகிறது. இதே போல் உத்தரபிரதேசம். கர்நாடாகா போன்ற மாநிலங்களிலும் சர்க்கரை உற்பத்தி குறையும் என்று தெரிகிறது என்று சரத்பவார் தெரிவித்தார்.

மலேசிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் 4700 பேர் வேலை இழப்பு!

கோலாலம்பூர்: அடுத்த 3 மாதங்களுக்குள் 4700 மலேசியர்கள் வேலை இழப்புக்கு ஆளாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மலேசிய அமைச்சர் தெரிவித்துளளார்.
இதுகுறித்து அந்நாட்டின் மனித வள அமைச்சர் எஸ். சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:
நாட்டின் பொருளாதாரம் சற்று நெருக்கடியான சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் மலேசியாவில் குறிப்பாக எலக்ட்ரானிக் தொழிற்சாலைகள் பெரும் நெருக்கடிக்குள்ளாகி உள்ளன. 102 எலக்ட்ரானிக் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் 4749 பேர் வரும் ஜனவரி முதல் மார்ச் மாதத்துக்குள் வெளியேற்றப்பட்டே தீர வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்த நெருக்கடியான சூழல் புரிந்து, தொழிலாளர் சங்கங்கள் அமைதி காப்பது பெரும் நிறைவாக உள்ளது. மற்ற நாட்டு தொழிற்சங்கங்களைப் போல வன்முறையில் இறங்காமல், எங்கள் நாட்டவர்கள் நிலைமையைப் புரிந்து கொண்டுள்ளனர்.

இனி மாவட்டம் தோறும் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களைக் கண்காணித்து, அதில் வேலை இழப்புக்கு ஆளாகும் நபர்களின் விவரங்களைச் சேகரிக்க உள்ளோம். அதன் அடிப்படையில் மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்யவும், பாதிக்கப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவிவது குறித்தும் முடிவு செய்யப்படும், என்றார்.
சர்வதேச பொருளாதார மந்தத்தில் மலேஷியாவின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறை ஏற்றுமதி அடியோடு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் துறையின் வளளர்ச்சியை முடுக்கிவிட மலேசிய அரசு 2.1 பில்லியன் டாலர்களை ஒதுக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கைத்தறிக்கு ரூ.2600 கோடி உதவி

புது டெல்லி: தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியின் பாதிப்புகளில் இருந்து தற்காத்து கொள்ளும் வகையில். மத்திய ஜவுளி அமைச்சகம், கைத்தறி துறைக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 600 கோடியிலான உதவி திட்டத்தை நிதி அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பி இருப்பதாக மக்களவையில் ஜவுளி துறை அமைச்சர் சங்கராசிங் வகேலா தெரிவித்தார்.
மக்களவையில் நேற்று கேள்விக்கு எழுத்து பூர்வமான பதிலளிக்கையில், இந்த திட்டத்தின் படி கூட்டுறவு கைத்தறி சங்கங்களின் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். இவைகளுக்கு சலுகை வட்டியாக 7 விழுக்காடு வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கப்படும்.
அஸ்ஸாம், உத்தரபிரதேசம், ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, ஒரிசா போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள கைத்தறி கூடங்களை மூடும் நிலை உருவாக்கி இருப்பதாக, மத்திய அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளன. இவை விசைத்தறியின் போட்டியை சமாளிக்க இயலாமை, கடன் கிடைக்காமல் இருப்பது, தற்போதைய சந்தை நிலவரத்திறக்கு ஏற்ப மாற முடியாமல் இருப்பது போன்ற காரணங்களினால் கைத்தறி கூடங்களை மூடும் நிலை உருவாகி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளன.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியால், இந்தியாவில் உள்ள கைத்தறி கூடங்கள் உற்பத்தியை குறைத்துள்ளன. இதனால் நெசவாளர்கள் வேலை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று வகேலா தெரிவித்துள்ளார்.

வட்டி மேலும் குறைய வாய்ப்பு

புது டெல்லி: தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியின் பாதிப்பு இந்தியாவை பாதிக்காமல் இருக்கும் வகையில் வட்டி விகிதம் மேலும் குறைக்கப்படும் என்று அரசு சூசகமாக தெரிவித்தது.
இன்று நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மத்திய அரசு, இடைக்கால பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை சமர்பித்தது.
தற்போது பணவீக்கம் குறைந்திருந்தாலும், பொருளாதார வளர்ச்சி 7 விழுக்காடாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறையாமல் இருக்கும் பொருட்டு வட்டியை குறைப்பதுடன், பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை முழு வேகத்தில் செயல்படுத்த அரசு எண்ணியுள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்த ஆய்வறிக்கையில், மற்ற நாடுகளில் பணத்தின் தேவை அதிகரிப்பதால், இந்தியாவில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில் அடுத்த ஆறு முதல் 12 மாதங்களில் பொருளாதார ரீதியாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நெருக்கடியால் தொடர்ந்து உற்பத்தி துறையில் பாதிப்பு இருக்கும்.
இந்த நிதி ஆண்டின் இரண்டாவது ஆறு மாதத்தில் வளர்ச்சி குறையும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு, இந்த ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி 7 விழுக்காடாகவே இருக்கும்.
சென்ற ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி 9 விழுக்காடாக இருந்தது. வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பால், ஏற்றுமதி குறைந்துள்ளது. அத்துடன் அந்நிய முதலீடு வருவதும் தடைபட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில் பல்வேறு பண்டங்களின் விலையும்,. கச்சா எண்ணெய் விலையும் குறைந்தது, பணவீக்கம். 2007 மார்ச் மாத நிலைக்கு குறைவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 12.91% ஆக இருந்த பணவீக்கம், டிசம்பரில் 6.84% ஆக குறைந்துள்ளது என சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
ரிசர்வ் வங்கி வட்டியை குறைத்ததை தொடர்ந்து, ஏற்கனவே பல வங்கிகள் ரியல் எஸ்டேட், வீட்டு வசதி, சிறு, நடுத்தர தொழில்கள் போன்றவைகளுக்கு வழங்கும் கடனுக்கான வட்டியை குறைத்துள்ளன. சமீபகாலமாக ரிசர்வ் வங்கி எடுத்த நடவடிக்கைகளால் நிதி சந்தையில் ரூ.3 லட்சம் கோடி வரை பணப்புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது.

ரயில்வே வருவாய் 14.49 ‌விழு‌க்காடு அதிகரிப்பு

நட‌ப்பா‌ண்டு ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரையிலான கால‌த்‌தி‌ல் ரயில்வேத் துறையின் வருவாய் ரூ. 50,931.98 கோடியை எட்டியுள்ளது. கட‌ந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் ஈட்டப்பட்ட வருவாயான ரூ.44,484.60 கோடியைவிட இது 14.49 ‌விழு‌க்காடு கூடுதலாகும்.
இதே காலகட்டத்தில், சரக்குப் போக்குவரத்து வாயிலாக ரயில்வேத் துறைக்கு ரூ.34,393.78 கோடி கிடைத்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இது ரூ.29,733.82 கோடி மட்டுமே. சரக்குப் போக்குவரத்து மூலம் கிடைத்த வருவாய் கடந்த ஆண்டைவிட நடப்பாண்டில் 15.67 ‌விழு‌க்காடு அதிகரித்துள்ளது.
இதே காலகட்டத்தில் ரயில் பயணிகள் கட்டணம் வாயிலாக ரயில்வேத் துறை ரூ.14,440.93 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு இது ரூ.12,869.41 கோடி மட்டுமே. இது கடந்த ஆண்டைவிட 12.21 ‌விழு‌க்காடு அதிகமாகும்.
ஏ‌‌‌ப்ர‌ல் முத‌ல் நவ‌ம்ப‌ர் 30ஆ‌ம் தே‌தி வரை‌யிலான கால‌த்‌தி‌ல், 4,717.37 மில்லியன் பே‌ர் ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகை‌யி‌ல் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 6.47 ‌விழு‌க்காடு அதிகரித்துள்ளது. இ‌த்தகவலை ம‌த்‌திய ர‌யி‌ல்வே அமை‌ச்சக‌ம் தெ‌ரி‌வி‌த்து‌ள்ளது.

சார்க் உணவு வங்கிக்கு 1.5 லட்சம் டன் உணவு தானியங்கள் வழ‌ங்கு‌கிறது இந்தியா

சார்க் உணவு வங்கிக்கு, இ‌‌‌ந்‌தியா‌வி‌ன் சா‌‌ர்‌பி‌ல் 1,53,200 டன் உணவு தானியங்க‌ள் வழ‌ங்க‌ப்பட உள்ளது.
மக்களவையில் இன்று கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூலம் ப‌‌தி‌ல் அளித்த வேளாண்மை, நுகர்வோர் நலன், உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை இணை அமைச்சர் அகிலேஷ் பிரசாத் சிங் இத்தகவலை‌த் தெரிவித்து‌ள்ளா‌ர்.
மேலு‌ம், சார்க் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளின் உணவுப் பாதுகாப்புக்காக 2,43,300 டன் உணவு தானியங்கள் கையிருப்புடன் இந்த உணவு வங்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சார்க் உணவு வங்கி இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 15, 16 தேதிகளில் நடைபெற்ற உணவு வங்கி தொடர்பான முதல் கூட்டத்தை அடுத்து செயல்படத் துவங்கியது.
இந்த உணவு வங்கிக்கு ஆப்கானிஸ்தான்- 1,420 டன், பங்களாதேஷ் 40,000 டன், பூட்டான் 150 டன், மாலத்தீவுகள் 200 டன், நேபாளம் 4,000 டன், பாகிஸ்தான் 40,000 டன், இலங்கை 4,000 டன் உணவு தானியங்களை அளிக்கவுள்ளன எ‌ன்று‌ம் அவ‌ர் தெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்

என்.டி.சி. ஆலைகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை : அமைச்சர் தகவல்

நாட்டில் உள்ள என்.டி.சி. ஆலைகளை சீரமைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மத்திய ஜவுளித் துறை இணை அமைச்சர் ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்து‌ள்ளா‌ர்.
ம‌க்களவை‌யி‌ல் இ‌ன்று கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில், தொழில் மற்றும் நிதி மறுகட்டுமான வாரியமும், அமைச்சரவைக் குழுவும் அளித்த பரிந்துரையின் பேரில் அரசு இந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

தேசிய ஜவுளிக் கழகத்தின் நிர்வாகச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த, அதன் கீழ் செயல்படும் 9 கழகங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு தனி ஒரு நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனை நிர்வகிக்க ஒரு நிர்வாகக் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நலிந்த நிலையில் இருக்கும், லாபம் அளிக்காத 67 ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. விருப்ப ஓய்வில் செல்லவிரும்பும், மூடப்பட்ட ஆலைகளின் உபரி பணியாளர்களுக்கு நஷ்டஈடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தினால், என்.டி.சி. பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 12,234 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தால் 59,179 ஊழியர்கள் பலனடைந்துள்ளனர்.
22
ஆலைகளை நவீனப்படுத்த என்.டி.சி. திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் 15 ஆலைகள் நவீனப்படுத்தப்பட்டு விட்டன. 16 ஆலைகளை நவீனமயமாக்கும் திட்டம் கூட்டு முயற்சி முறை மூலம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது எ‌ன்றும் இளங்கோவன் தெரிவித்தா‌ர்.

விமான பயணக்கட்டணம் குறைப்பு இல்லை – கிங்ஃபிஷர்

விமான பயணத்திற்கான கட்டணக்குறைப்பு தற்போது இல்லை என்று கிங்ஃபிஷர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மத்திய அமைச்சர் பிரபு படேல் விடுத்த வேண்டுகோளை அந்நிறுவனம் நிராகரித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து 7 வது முறையாக விமான எரிபொருளுக்கான விலையை மத்திய அரசு குறைத்து அறிவித்தது. இதன் அடிப்படையில் விமான நிறுவனங்களின் பயணிகளின் கட்டணத்தை குறைத்தும் அறிவிக்கும்படி வேண்டுகோள் விடுத்தார். இண்டிகோ, ஸ்பைஸ் ஜெட் போன்ற விமான நிறுவனங்கள் நேரடி விலை குறைப்பில் ஈடுபடாமல் எரிபொருளுக்கு விதிக்கப்படும் கட்டணத்தில் சிறிது விலையை குறைப்பதாக அறிவித்தது. கிங்ஃபிஷர் நிறுவனம் விலை குறைப்பு பற்றி எந்த அறிவிப்பும் வெளியிட வில்லை. மத்திய அமைச்சர் பிரபு படேல் கிங்ஃபிஷர் உடனியாக விலையை குறைக்க வேண்டுகோள் விடுத்தார். உடனே அந்நிறுவனம் டிசம்பர் 20ம் தேதி இதுபற்றி முடிவு செய்யபடும் என்று தெரிவித்தது. ஆனால் இன்னும் இதுபற்றிய பேச்சையே அந்த நிறுவனம் எடுக்கவில்லை. இதற்கிடையில் கிங்ஃபிஷரின் செய்தித்தொடர்பாளர் “விமான எரிபொருளுக்கான விலை குறைக்கப்படாத போது எங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை இப்பொழுது தான் சிறிதளவு போக்கி வருகிறோம். பல எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு அதிக கடன் பாக்கி இன்னும் இருக்கிறது. எரி பொருளுக்கான விலை மேலும் குறையும் பட்சத்தில் இது பற்றி கலந்து ஆலோசிக்க உள்ளோம். இதனால் தற்போதைக்கு விமான பயணக்கட்டணம் குறைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. மக்களும் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்.” என்றார். மற்ற விமான நிறுவனங்கள் அறிவித்திருந்த எரிபொருள் கட்டண குறைப்பு மூலமாக பயணச்சீட்டின் விலையில் 9% வரை குறைந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

December 23, 2008 at 10:55 AM Leave a comment

கொரிய செல்பேசிகள் வேண்டாம்

விலை குறைவாகவும், அதே சமயம் அதிக வசதிகளுடனும் இருக்கிறது என்று கொரியன் அல்லது சீன செல்பேசிகளை வாங்க வேண்டாம்.
ஏன் என்றால், ஏற்கனவே இருக்கும் கொரியன் மற்றும் சீன செல்பேசிகளின் இணைப்புகள் வரும் ஜனவரி 6ஆம் தேதியுடன் துண்டிக்கப்பட உள்ளன.
அன்றைய தினம் இதுபோன்ற 2.5 கோடி செல்போன்களுக்கு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இணைப்பை துண்டிக்கப் போகின்றன.
இதற்குக் காரணமும் உண்டு…
முறையாக பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் செல்பேசிகளில் ஐ.எம்.இ.ஐ. (சர்வதேச செல்பேசி கருவி அடையாள எண்) எண் இருக்கும். ஆனால் இந்த கொரியன் செல்பேசிகளில் இந்த எண் இருக்காது.
இந்த ஐ.எம்.இ.ஐ. எண் இல்லாத கொரிய செல்பேசிகளை ஒருவர் பயன்படுத்தினார் என்பதை நிரூபிக்க முடியாது. மேலும், இந்த செல்பேசியைப் பயன்படுத்தி தீவிரவாதிகளும், குற்றவாளிகளும் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
எனவே நாட்டின் பாதுகாப்பைக் கவனத்தில் கொண்டு, ஐ.ம்.இ.ஐ. எண் இல்லாத செல்பேசிகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.
இதையடுத்தே, ஐ.எம்.இ.ஐ. எண் இல்லாத செல்பேசிகளுக்கு சேவையை துண்டிக்குமாறு செல்பேசி நிறுவனங்களை தொலைத் தொடர்பு துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
இதையடுத்து இந்த நடவடிக்கை ஜனவரி 6ஆம் தேதி அமலாகிறது.

December 23, 2008 at 3:36 AM Leave a comment

23.12.08 கட்டுரை:உறங்கும்போது சிறுநீர் கழிக்கிறதா குழந்தை?

வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் ஒன்று படுக்கையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும்போதே சிறுநீர் கழிப்பது.
தற்போது மழை காலம். இரவு நேரங்களில் பெரியவர்களே அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பதற்காக எரிச்சலுடன் எழுந்து செல்ல வேண்டியதாகிறது. குழந்தைகள் என்றால் கேட்கவா வேண்டும்?
மழைக்காலம் மட்டுமின்றி, மற்ற நேரங்களில் கூட உறங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது சிறுநீர் கழிக்கும் குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். பொதுவாக 3 அல்லது மூன்றரை வயது வரை குழந்தைகள் படுக்கையில் சிறுநீர் கழிப்பது என்பது இயல்பான ஒன்று தான். ஆனால் அதற்கு மேலும் இது நீடித்தால் உடனடியாக அதை கவனிக்க வேண்டும்.
10
வயது வரை கூட சில குழந்தைகள் படுக்கையில் தன்னையறியாமல் சிறுநீர் கழித்து விடுகிறார்கள். நாளடைவில் சரியாகிவிடும் என்று அலட்சியம் காட்டினால் பிற்காலத்தில் ஏதேனும் ஒரு தொல்லையாக இது மாறக்கூடும்.
என்ன காரணம்?
உறங்கிக் கொண்டிருக்கையில் குழந்தைகள் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு உடல் நலக்கோளாறு அல்லது மனதில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் காரணமாக இருக்கலாம்.
உடல்நலக்கோளாறு என்று பார்த்தால் சிறுநீரில் அமிலத் தன்மை அதிகரிப்பு, குடலில் பூச்சிகள் இருத்தல், சிறு மூத்திரப் பைகள் உருவாகுதல் போன்றவை காரணமாக அமைந்து விடுகின்றன. ஏதாவது ஒரு வகையில் குழந்தை பயத்துடன் இருத்தல், ஆசிரியர்கள்- பெற்றோர்களிடம் ஏற்படும் அச்சம், மனதில் உண்டாகும் பீதி, வருத்தம், ஏமாற்றம் போன்றவை சிறுநீர் கழிப்புக்கான மன ரீதியான காரணங்கள்.
தீர்வு என்ன?
படுக்கையில் தன்னையறியாமல் சிறுநீர் கழிக்கும் குழந்தைகளை பெற்றோர் சிலர் கடுமையாகத் திட்டுகின்றனர். இதனை குழந்தைகள் அவமானமாகக் கருத்தலாம். சிறுநீர் கழிப்பை இது மேலும் அதிகமாக்கு. இதனால் எந்த பலனும் இல்லை.
திட்டுவதற்கு பதில் குழந்தையிடம் சிறுநீர் கழிப்பதை நிறுத்தும்படியும், சிறுநீர் வரும்போது தன்னை தயங்காமல் அழைக்கும்படியும் பக்குவமாகப் பெற்றோர்கள் எடுத்துக்கூற வேண்டும்.
தினமும் சிறுநீர் கழித்து விட்டு படுக்கச் செல்லும் பழக்கத்தை குழந்தைகளிடம் ஏற்படுத்த வேண்டும். தூங்கிய ஒரு மணி நேரம் அல்லது 10, 11 மணி வாக்கில் குழந்தையை எழுப்பி மீண்டும் சிறுநீர் கழிக்க அழைத்துச் செல்ல வேண்டும்.
அந்த நேரத்தில் அதட்டி, மிரட்டி அழைத்துச் செல்லக் கூடாது. வரவில்லை என்று குழந்தை கூறினால், பின்னர் வற்புறுத்தக்கூடாது. இதை ஒரு வழக்கமாக சிறிது காலம் செய்து வந்தால் படுக்கயில் சிறுநீர் போகும் பழக்கம் படிப்படியாக மறைந்து விடும்.
குழந்தைக்கு மன ரீதியாக என்ன பிரச்சனை என்று பெற்றோர்கள், அன்பாக விசாரித்து அனுசரணையாக அதை தீர்க்க முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

December 23, 2008 at 3:29 AM Leave a comment

23.12.08:காலைத்துளிகள்

சன் டிவியின் ரூ. 100 கோடி பங்குகளை வாங்கிய நாலந்தா

சென்னை: சன் டிவி நிறுவனத்தின் 1.78 சதவீத பங்குகளை ரூ. 101.05 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த நாலந்தா கேபிடல் நிறுவனம்.
மும்பை பங்குச் சந்தையில் இந்த பங்குகளை நாலந்தா வாங்கியது. நாட்டின் இரண்டாவது மாபெரும் தொலைக்காட்சி நிறுவனமான சன் டிவியின் பங்குகளை ஒரு பங்கு தலா ரூ. 145 என்ற மதிப்பில் நாலந்தா வாங்கியுள்ளது.
சன் டிவி குழுமத்திடம் 23 சேனல்கள், 43 எப்எம் ரேடியோ நிலையங்கள், 2 தினசரிகள், 4 வார இதழ்கள் உள்ளன. எஸ்சிவி கேபிள் நிறுவனம் தவிர இப்போது திரைப்படத் தயாரிப்பிலும் சன் டிவி இறங்கியுள்ளது.
புலக் பிரசாத்துக்கு சொந்தமான நாலந்தா கேபிடல் இந்தியாவின் பல்வேறு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்துள்ளது.

பொது தேர்தலுக்கு முன்னதாக பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பு

புதுடில்லி: பொதுத்தேர்தலுக்கு முன்னதாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலை குறைக்கப்படலாம் என, பெட்ரோலிய அமைச்சக உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார்.அவர் மேலும் கூறியதாவது:தேர்தல் அறிவிப்பு

களுக்கு முன்னதாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலைக் குறைப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகலாம். இப்போது விலையைக் குறைத்தால், கச்சா எண்ணெய் விலை கூடும் போது மீண்டும் விலையைக் கூட்ட முடியாது என்பதால், தற்போதைக்கு விலைக் குறைப்புக்கு வாய்ப்பு இல்லை.இவ்வாறு உயரதிகாரி கூறினார்.

இம்மாத முற்பகுதியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஐந்து ரூபாயும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு இரண்டு ரூபாயும் குறைக்கப்பட்டன. இதன் பின்னும், பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் விற்பனையில் லிட்டருக்கு 9.98 ரூபாயும், டீசல் விற்பனையில் லிட்டருக்கு 1.03 ரூபாயும் லாபம் ஈட்டி வருகின்றன. கச்சா எண்ணெய் விலை மேலும் குறைந்தால், இந்த லாபம் 11.48 ரூபாய் மற்றும் 2.92 ரூபாயாக உயரும்.இருந்தாலும், கெரசின் விற்பனையில் லிட்டருக்கு 17.26 ரூபாயும், சமையல் காஸ் விற்பனையில் சிலிண்டர் ஒன்றுக்கு 148.38 ரூபாயும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றன.

தாஜ் ஓட்டலில் பிசினஸ் : முதல் நாளில் 60 சதவீதம்

மும்பை: மும்பையில், பயங்கரவாதிகள் தாக்கிய தாஜ் ஓட்டல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது; முதல் நாளிலேயே 60 சதவீத அறைகள் பதிவு ஆயின; காலையிலேயே வாடிக்கையாளர்கள் குவிய ஆரம்பித்து விட்டனர்.தாஜ் ஓட்டலில், நவம்பர் மாதம் 26ம் தேதி இரவு, பாக்.,பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவி, ஓட்டலில் இருந்தவர்களை சரமாரியாக சுட்டுக்கொன்றனர். 29 ம் தேதி வரை, 59 மணி நேரம் தொடர்ந்து பயங்கரவாதிகளுக்கும், அதிரடிப்படையினருக்கும் மோதல் நடந்து, கடைசியில் பயங்கரவாதிகள் நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர்; ஓட்டலில் 31 பேர், ஒரு கமாண்டோ வீரர், இரு போலீசார், 12 ஊழியர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.மும்பையில் தாஜ் ஓட்டல் , பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து 24வது நாளில் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு நேற்று முன்தினம் திறக்கப்பட்டது. தாஜ் டவர் ஓட்டலில் 268 அறைகளில் 150 அறைகளை பதிவு செய்து, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கியிருந்தனர். அதுபோல, பக்கத்தில் உள்ள டிரைடன்ட்ஓட்டலில் 550 அறைகளில் 100 அறைகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன.தாஜ் ஓட்டலில், மேல் தளம் மட்டும் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை; அங்கு தான், பயங்கரவாதிகள் ஆக்கிரமித்து தாக்கியதால், அங்கு விசாரணை முடியாமல் உள்ளது; அது திறக்க இன்னும் நாளாகும்.தாஜ் ஓ ட்டலில் இன்னும் சில நாளில், வழக்கமான பிசினஸ் துவங்கி விடும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். திறக்கப்படுமுன்பே, பல வாடிக்கையாளர்கள் விசாரித்தபடி இருந்தனர்என்று ஓட்டல் குரூப்பின் துணைத்தலைவர் கிருஷ்ண குமார் கூறினார்.தாஜ் ஓட்டலில், எம்.எப்.உசேன் உட்பட பிரபல ஓவியர்கள் வரைந்த பிரமாண்ட ஓவியங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் இவை அழிக்கப்பட்டதாக கருதப்பட்டது; ஆனால், 90 சதவீத ஓவியங்கள் தப்பியதாக இப்போது தெரியவந்துள்ளது.முதல்நாள் விருந்தினர்களுக்கு தேநீர் விருந்தளித்து உபசரித்த ஓட்டல் குரூப் தலைவர் ரத்தன் டாடா பேசுகையில்,’எங்களை குப்புற தள்ளி விடலாம்; அழிக்க முடியாது. தாக்குதலுக்கு பின், ஒரு மாதத்துக்குள் மீண்டும் ஓட்டலை புதுப்பித்து திறப்போம் என்று சொன்னோம்; அதன் படி செய்து காட்டி விட்டோம்என்று தெரிவித்தார்.தாஜ் ஓட்டல் திறக்கப்படும் போது, வாயில் பாதுகாவலர்கள் முதல், தலைமை சமையல் கலைஞர் வரை உள்ள 550 ஊழியர்கள் அணிவகுத்து உள்ளே நுழைந்தனர்.

1 லட்சம் வேலைகளை உருவாக்கும் யுகே

லண்டன்: இங்கிலாந்தி்ன் பொருளாதாரத் தேக்கத்தை சமாளிக்க 15 பில்லியன் டாலர்கள் முதலீடுகள் மூலம் 1 லட்சம் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கப் போவதாக அந் நாட்டு பிரதமர் கோர்டன் பிரவுன் கூறியுள்ளார்.
பொருளாதாக தேக்க நிலையை சமாளிக்க தொழில்துறைகளில் அந்தந்த நாட்டு அரசுகளே முதலீடுகளை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளன. அந்த வகையில் இங்கிலாந்து அரசு 10 பில்லியன் பவுண்டுகளை, அதாவது 15 பில்லியன் டாலர்களை முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.
அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த நிதியை கல்வி, போக்குவரத்து, அடிப்படைக் கட்டமைபுத்துறைகளில் இங்கிலாந்து முதலீடு செய்யவுள்ளது.
இதில் பள்ளிக் கட்டடங்களை பழுதுபார்க்கும் திட்டங்கள் மூலமே சுமார் 1 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கிட முடியும் என பிரவுன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் இங்கிலாந்தில் வேலை கோரி பதிவு செய்தோர் எண்ணிக்கை 10.07 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

யுஎஸ்-இதுவரை 21 லட்சம் வேலைகள் காலி‘!

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் 2007ம் ஆண்டு டிசம்பர் முதல் இதுவரை 21 லட்சம் பேருக்கு வேலை போயுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் சீர்குலைவை சந்தித்தது. கடந்த மாதம்தான் இதை அமெரிக்கா அதிகாரப்பூர்வமாக ஒத்துக் கொண்டது.
பொருளாதார சிக்கல் தொடங்கியது முதல் இதுவரை 21 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வேலையை இழந்துள்ளதாக அமெரிக்க அரசின் தொழிலாளர் புள்ளி விவரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இன்னும் நிலைமை மேம்படவில்லை. தொடர்ந்து வேலை இழப்புகள் தொடர்வதாகவும் அது தெரிவித்துள்ளது.

யூனிடெக்கின் ரூ.2,500 கோடி குடியிருப்பு திட்டம்

மும்பை: யூனிடெக் நிறுவனம், ரூ.2,500 கோடி முதலீட்டில் ரூ.30 முதல் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான 10,000 குடியிருப்புகளை உருவாக்கவுள்ளது.
இத் திட்டங்கள் சென்னை, குர்காவ்ன், நொய்டா, கிரேட்டர் நொய்டா, கொல்கத்தா ஆகிய இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இந்த நகர்களில் யூனிடெக் நிறுவனத்திற்கு ஏற்கனவே போதுமான நிலங்கள் உள்ளன.
இது குறித்து நிறுவனத் தலைவர் ரமேஷ் சந்திரா கூறுகையில்,

நடுத்தர மற்றும் உயர் வருவாய் பிரிவினரை இலக்காகக் கொண்டு ரூ.30 முதல் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பில் குடியிருப்புத் திட்டங்களை மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் என்றார்.
இதில் பெரும்பாலானவை அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளே

ஊழியர் பணிநீக்கம் கிடையாது – ஹச்.சி.எல்

சர்வதேச பொருளாதார மந்த நிலை காரணமாக பல்வேறு பெரிய நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்து வரும் நிலையில் இந்தியாவில் பெரிய ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹச்.சி.எல் நிறுவனத்தில் எந்த பணி நீக்கமும் நடைபெறவில்லை என்று அந்நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாகி வினித் நாயர் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் நிருபர்களிடம் பேசிய அந்நிறுவனத்தலைவர் “இதுவரை நாங்கள் எந்த ஊழியரையும் பணிநீக்கம் செய்யவில்லை, செய்யவும் போவதில்லை. இந்த பொருளாதார நெருக்கடி எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது. இருந்த போதிலும் சில செலவினங்களை  குறைக்கும்  வழிகளில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.” என்றார். ஹச்.சி.எல் நிறுவனத்தில் உலகெங்கிலும் மொத்தமாக 55000 ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். தொடர்ந்து இந்நிறுவனம் புதிதாக ஆட்களை எடுக்கும் பணியில் இருப்பதாகவும் ஆனால் திட்டமிட்ட எண்ணிக்கையில் ஆட்களை எடுக்க முடியுமா என்பதில் சந்தேகமே என்றும் அவர் தெரிவித்தார். ஊழியர்களின் போனஸ் மற்றும் சம்பள உயர்வு பற்றி அடுத்த 6 மாத காலத்தில் முடிவெக்கப்படும் என்றார்.

பங்குச்சந்தையில் ஒரே வாரத்தில் 1லட்சம் கோடி அதிகரிப்பு

தொடர்ந்து இரண்டு வாரங்களாக பங்குவர்த்தகம் முன்னேற்றப்பாதையில் முடிந்திருக்கிறது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகளின் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரத்தின் பங்கு வர்த்தக நிறுவன புள்ளிகளின் அடிப்படையில் முதல் 10 இடங்களை பிடித்த நிறுவனங்களின் மதிப்பு மொத்தம் 1 லட்சம் கோடி அதிகரித்துள்ளது.

முதல் இடத்தில் முகேஸ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் உள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள் 6677 கோடி ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் மொத்த மதிப்பீடு ரூ.2,12,345 கோடியாக தற்போது உள்ளது. எம்.எம்.டி.சி என்ற பொதுத்துறை நிறுவனத்தின் பங்குகள் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக முன்னேறி உள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு மட்டும் 47,639 கோடி ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. இந்ந்றுவனத்தின் மொத்த மதிப்பீடு ரூ.11,02,154 கோடியாக இருந்தது.

ஒரு புறம் பெரிய நிறுவனங்கள் முன்னேற்றம் கண்டிருந்த நேரத்தில் பாரதி ஏர்டெல் நிறுவனம் சரிவை சந்தித்துள்ளது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் பங்குகள் ரூ.142 கோடி குறைந்துள்ளது. இதே போல சுனில் மிட்டலின் ஸ்டீல் நிறுவனத்திற்கும் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக மதிப்புகள் சரிந்துள்ளன. நிறுவனத்தின் பங்குகளின் மதிப்பு பல வாரங்களுக்கு பின்னர் கடந்த வாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் கண்டிருப்பதால் பங்குவர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்ய பலரும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எழுந்துள்ளது.

ஐடி நிறுவனங்களில் கட்டாய விடுப்பு, சம்பள குறைப்பு

சர்வதேச மந்தநிலை காரணமாக பல்வேறு ஐடி நிறுவனங்கள் பணி நீக்கம் மற்றும் செலவினங்களை குறைக்கும் முடிவில் இறங்கியுள்ளன. இவற்றில் ஊழியர்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகளை குறைப்பது, கட்டாய விடுப்பு, போனஸ் குறைப்பு, நிறுவனத்தில் பல்வேறு சலுகைகள் நிறுத்தம் என்று பலவிதங்களில் ஊழியர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறது.

பெரிய ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை என்றாலே பல்வேறு சலுகை, 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஊதிய உயர்வு, போனஸ், பார்ட்டி, டூர் என்று பல்வேறு  வசதிகளை இளைஞர்கள் அனுபவித்து வந்த நிலை இனி இருக்காது என்று நிலை உருவாகியுள்ளது. தற்போது நிலவி வரும் பொருளாதார மந்த நிலை காரணமாக ஐடி நிறுவனங்கள் கொடுத்த வந்த சலுகைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து வருகிறது. ஆரம்ப கட்டத்தில் ஊழியர்கள் பயன்படுத்தி வந்த போக்குவரத்து வசதிகளை குறைத்து மிக குறைந்த தூரத்தில் இருப்பவர்கள் தாங்களாகவே நிறுவனம் வர வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தது. தொடர்ந்து பல்வேறு வழிகளில் ஊழியர்களுக்கு ஆகும் செலவுகளை குறைத்து வருகின்றன. தற்போது பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை கட்டாய விடுப்பில் செல்லும் படி வற்புத்துக்கின்றன. ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கப்படிருக்கும் விடுப்பு நாட்களுக்கு குறைவாக ஊழியர் விடுப்பு எடுத்திருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நாட்களுக்கு நிறுவனம் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். அத்தகைய மீதியுள்ள நாட்களை கட்டாய விடுப்பு எடுக்கும் படி நிறுவனங்கள் தற்போது நிர்பந்தனை செய்கின்றன. 2008 ஆண்டு முடியும் நேரத்தில் பல நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை இரண்டு வார விடுப்பில் செல்லும் படி உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விடுப்பு நாட்களுக்கு ஊதியம் கிடையாது. போனஸ், ஊதிய உயர்வு போன்றவற்றை அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு பல நிறுவனங்கள் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

பெங்களூருவைச் சேர்ந்த அகிலண்ட் என்ற நிறுவனம் நாடு முழுவதும் 1800 ஊழியர்களை கொண்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் தனது அனைத்து ஊழியர்களையும் ஒவ்வொரு மாதமும் 2 நாட்கள் கட்டாய விடுப்பில் செல்லும் படி உத்தரவிட்டுள்ளது. சென்னையிலும் பல ஐடி நிறுவனங்களில் பல ஊழியர்கள் வேலை வாய்ப்பை இழந்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை 500 தாண்டியுள்ளது. இந்த பணி நீக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடைபெற்று வருகிறது. புதிதாக ப்ராஜக்ட் கிடைக்காத காரணத்தால் பல நிறுவனங்கள் ஆட்கள் சேர்ப்பதை தற்போது குறைத்துள்ளன. கட்டாய விடுப்பில் ஊழியர்கள் பலருக்கு விருப்பமில்லை என்றாலும், பலர் இதை எதிர்பார்த்து சந்தோசப்படுபவர்களும் உண்டு. குடும்பத்துடன் சில நாட்கள் சந்தோசமாக இருக்க முடியும் என்ற காரணமும் ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த நிலை இன்னும் சில மாதங்களுக்கு நீடிக்கவும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பெரிய நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை நீக்காமல் கட்டாய விடுப்பு மூலம் சம்பள குறைப்பில் ஈடுபட்டால் ஊழியர்கள் ஏற்படும் பாதிப்பு அதிகபட்சம் குறையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

ரூ.8 கோடி விளம்பர கட்டணத்தை உடனே செலுத்த சுபிக்ஷாவுக்கு கோரிக்கை

புதுடில்லி : இந்தியா முழுவதும் சூப்பர் மார்க்கெட் நடத்தி வரும் சுபிக்ஷா, டி.வி.,களில் விளம்பரம் செய்த வகையில் ரூ.7.8 கோடி பாக்கி வைத்திருக்கிறது. இந்த தொகையை உடனடியாக செலுத்தி விடும்படி இந்தியன் புராட்காஸ்டிங் ஃபெரரேஷன் ( ஐ.பி.எஃப்.) கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது

இந்தோனேஷியாவில் சுரங்கம் வாங்கும் ஜி.எம்.ஆர்.குரூப்

புதுடில்லி : 1,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை இன்னும் 20 வருடங்களுக்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைப்பதற்காக, இந்தோனேஷியாவில் 100 – 150 மில்லியன் டன் நிலக்கரி சுரங்கத்தை ஜி.எம்.ஆர். குரூப் வாங்குகிறது

கூடுதலாக வொர்க் விசா வழங்க அமெரிக்காவிடம் இந்தியா கோரிக்கை

புதுடில்லி : இந்தியர்களுக்கு கூடுதலாக வொர்க் விசா ( ஹெச் 1 – பி, எல் 1 விசா ) கொடுக்க சொல்லி அமெரிக்காவிடம் இந்தியா கேட்டிருக்கிறது. இந்திய கம்பெனிகள் உள்பட பல கம்பெனிகள் வொர்க் விசாவை தவறாக பயன்படுத்துவதாக அமெரிக்க அரசியல்வாதிகள் குற்றஞ்சாட்டுகிறார்கள்

ஸ்டீல் காம்ப்ளக்ஸ் லிமிடெட்டின் 50 சதவீத பங்குகளை செய்ல் வாங்குகிறது

புதுடில்லி : இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஸ்டீல் உற்பத்தி நிறுவனமான செய்ல், கேரள அரசு நிறுவனமான ஸ்டீல் காம்ப்ளக்ஸ் லிமிடெட்டின் 50 சதவீத பங்குகளை ரூ.8.38 கோடிக்கு வாங்க ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறது

டிராவல் ஏஜென்ட்களுக்கு 3 சதவீத கமிஷன் கொடுக்க கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் முடிவு

மும்பை : டிராவல் ஏஜென்ட்களுக்கு விமான டிக்கெட்டின் மொத்த கட்டணத்தில் 3 சதவீதத்தை கமிஷனாக கொடுக்க கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் முடிவு செய்திருக்கிறது. இன்று வெள்ளிக்கிழமையில் இருந்து இது கொடுக்கப்படும் என்று கிங்ஃபிஷரின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்

 

 

20 EW Œ¿Y]jL·, 32 –Á ‡yPjL· TVÁ ÙT¿•

ÚL.È. T|ÛL›¥ G¡Y֝ E¼T†‡
Y£• ‘WY¡ UÖR• ÙRÖPjhf\‰

SÖ· JÁ¿eh 4 ÚLÖz L] —yPŸ G¡Y֝ fÛPeh•

B‹‡W UÖŒX• f£ÐQÖ – ÚLÖRÖY¡ B¼¿ T|ÛL›¥, ¡ÛXVÁÍ CPÍy¢Í (BŸ.I.G¥) Œ¿Y]• –L ÙT¡V A[«¥ GÙQš, G¡Y֝ ‰WTQ T‚LÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£f\‰. CTh‡›¥ fÛPeh• G¡Y֝, ˜R¥ LyPUÖL SÖyz¥ E·[ 20 WNÖV] EW Œ¿Y]jL· U¼¿• 32-eh• ÚU¼TyP –Á ‡yPjLºeh YZjLT|• G] U‡‘PTy|·[‰.

RÖUR•

¡ÛXVÁÍ CPÍy¢Í Œ¿Y]†‡Á C‹R G¡Y֝ E¼T†‡ 2008-B• B| ÙNP•TŸ UÖR• ˜R¥ ÙRÖPjh• G] ˜Á“ A½«eLTyz£‹R‰. C‹R ŒÛX›¥, fZeh LP¼LÛW Th‡›¥ H¼TyP UÛZ U¼¿• CV¼ÛL q¼\jL· LÖWQUÖL°•, G¡Y֝ÛY T¥ÚY¿ Th‡Lºeh G|†‰o ÙN¥YR¼LÖL AÛUeLTy| Y£• hZÖš T‡“ T‚L¸¥ H¼T|• RÖUR†RÖ¨• C‹R ‡yP• Y£• 2009-B• B| ‘WY¡ UÖR†‡¦£‹‰ ÙRÖPjh• G] ¡ÛXVÁÍ CPÍy¢Í Œ¿Y]†‡Á RÛXYŸ ˜ÚLÐ A•TÖ ÙR¡«†RÖŸ.

`BŸ.I.G¥-{6 ‘[Öe’ GÁ\ ÙTV¡¥ AÛZeLT|• C‹R G¡Y֝ ‡yP• YŸ†RL AzTÛP›XÖ] E¼T†‡ÛV Y£• ‘WY¡ A¥X‰ UÖŸo UÖR†‡¥ C£‹‰ ÙRÖPjh• G] ˜ÚLÐ A•TÖ h½‘y|·[ÖŸ.

AÛU›¥ U†‡V ÙTyÚWÖ¦V AÛUoNL• CTh‡›¥ AÛUeLTy| Y£• Az TÛP LyPÛU“ YN‡L· U¼¿• hZÖš T‡“ E·¸yP ‡yP†ÛR Bš° ÙNšR‰. C‹R G¡Y֝ E¼T†‡ ‡yP• ˜µ A[«¥ ÙNV¥T|†RT|•ÚTÖ‰, ANÖ–¥ E·[ ‘W•U“†WÖ ÚY¦ ÙTŸzÛXNŸ LÖŸTÚWcÁ (’.«.G@.p.G¥), E·¸yP 20-eh• ÚU¼TyP EW Œ¿Y]jL· CRÁ YÖ›XÖL TVÁ AÛP• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

32 –Á ‡yPjL·

ÚU¼LP EW Œ¿Y]jL· R«W, G¡Y֝ÛY G¡ÙTÖ£[ÖL TVÁT|†‡ –Á E¼T†‡›¥ D|T|• 32 –Á E¼T†‡ Œ¿Y]jLº• C‹R G¡Y֝ E¼T†‡ ‡yP†‡Á ™X• TVÁ AÛP• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

C‰ h½†‰ BŸ.I.G¥. Œ¿Y]†‡Á ÙNš‡ ÙRÖPŸTÖ[Ÿ J£YŸ i¿•ÚTÖ‰, “Œ¿ Y]†‡Á C‹R G¡Y֝ ‡yP• 2009-B• Œ‡ BzÁ ˜R¥ LÖXցz¦£‹‰ ÙNV¥TP† ÙRÖPjh• G] G‡ŸTÖŸefÚ\Ö•. AR¼h H¼\ YÛL›¥ AÛ]†‰ ‡yP T‚Lº• «¿«¿TÖL ÚU¼ÙLÖ·[Ty| Y£fÁ\]. CÛPï¿ A¸eh• T£Y ŒÛXLÛ[• G‡ŸÙLց| ‡yP T‚L· ŒÛ\ÚY¼\Ty| Y£fÁ\]” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

¡ÛXVÁÍ Œ¿Y]•, f£ÐQÖ – ÚLÖRÖY¡ T|ÛL›¥ E·[ C‹R G¡Y֝ YV¥L¸Á ™X•, ÙRÖPeL†‡¥ SÖ· JÁ¿eh 4 ÚLÖz L] —yPŸ G¡Y֝ E¼T†‡VÖh• G] U‡‘PTy|·[‰.

NÛUV¥ G¡Y֝

C‹R ÙUÖ†R G¡Y֝ E¼T†‡›¥, G¡Y֝ÛY TVÁT|†‰Y‰ ÙRÖPŸTÖL U†‡V AWrPÁ ÚU¼ÙLց|·[ JT‹R†‡ÁTz, ˜RXÖYRÖL SÖyz¥ EW E¼T†‡›¥ D|Ty| Y£• Œ¿Y]jLºeh SÖ· JÁ¿eh 1.40 ÚLÖz L] —yPŸ G¡Y֝ A¸eLT|•. CRÛ] ÙRÖPŸ‹‰, CWPÖYRÖL NÛUV¥ G¡Y֝«¼LÖL SÖ· JÁ¿eh 30 XyN• L] —yPŸ G¡Y֝ A¸eLT|•. ™Á\ÖYRÖL –Á ‡yP T‚L¸¥ D|Ty| Y£• Œ¿Y]jLºeh SÖ· JÁ¿eh 1.80 ÚLÖz L] —yPŸ G¡Y֝ J‰eg| ÙNšVT|•. C‰R«W, SÖ· JÁ¿eh 50 XyN• L] —yPŸ G¡ Y֝ SLŸ“\ G¡Y֝ ‡yP T‚Lºeh J‰eg| ÙNšVT|•.

CW| Œ¿Y]jL·

f£ÐQÖ – ÚLÖRÖY¡ B¼¿ T|ÛL›¥ C£‹‰ G|eLT|• G¡Y֝, TX UÖŒXjL¸¥ E·[ –Á ‡yPjLºeh TVÁT|†RTP E·[‰. AR¼h H¼\ YÛL›¥, `ÙL›¥’ U¼¿• ¡ÛXVÁÍ LÖÍ zWÖÁÍÚTÖŸyÚPcÁ CÁ@WÖÍyWeNŸ (BŸ.È.z.I.G¥) BfV Cª«£ Œ¿Y]jLº• T¥ÚY¿ SLWjLºeh CÛP›¥ hZÖš T‡“ E·¸yP LyPÛU“ YN‡LÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£fÁ\]. C‹R G¡ Y֝ÛY G¡ÙTÖ£[ÖL TVÁT|†‡ –Á ‡yP T‚LÛ[ ÚU¼ÙLÖ·º• 32 Œ¿ Y]jL· T¥ÚY¿ UÖŒXjL¸¥ AÛU‹‰·[]. h½TÖL, A¡VÖ]Ö, WÖ^ÍRÖÁ, E†RW‘WÚRN•, h^WÖ†, ULÖWÖÐzWÖ, ÙP¥¦, LŸSÖPLÖ U¼¿• B‹‡WÖ E·¸yP TX UÖŒXjL¸¥ E·[ –Á Œ¿Y]jL· CRÁ YÖ›XÖL TVÁ AÛP• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

ÚU¼LP CW| Œ¿Y]jLº· `ÙL›¥’ Œ¿Y]•, RÖ†¡ – TÖª]Ö – SjL¥, N›ÁNÖ – iŸLÖÁ – NÇ^ÖŸ – ËNÖŸ, Ù^LˆÐ”Ÿ – aÖ¥zVÖ – RÖÚTÖ¥ – ÙTjL»Ÿ, ÙLÖop – LtpŸÚLÖ| – ÙTjL»Ÿ/UjL»Ÿ BfV SLWjLºefÛPÚV hZÖš T‡“ SPYzeÛLÛV ÚU¼ÙLց| Y£f\‰.

ÙNÁÛ]

BŸ.È.z.I.G¥. Œ¿Y]•, LÖefSÖPÖ – TÖrÚR”Ÿ – a°WÖ, «^VYÖPÖ- ÙS¥©Ÿ – ÙNÁÛ], ÙNÁÛ] – Š†‰ehz U¼¿• ÙNÁÛ] – ÙTjL»Ÿ – UjL»Ÿ BfV SLWjLºefÛPÚV hZÖš T‡TR¼LÖ] JT‹R†ÛR ÙT¼¿·[‰.

f½Í‰UÍ TzÛL LÖX†‡¥

RjL BTWQjLºeLÖ] H¼¿U‡ BŸPŸ 25% N¡°

f½Í‰UÍ U¼¿• “†Rց| TzÛLL· ÙS£jf·[ ÚYÛ[›¥ RjL BTWQjLºeLÖ] H¼¿U‡ BŸPŸL· 15-25 NR®R• hÛ\‹‰·[RÖL SYW†‡]j L· U¼¿• BTWQjL· RVÖ¡“ ‰Û\›]Ÿ ÙR¡«†‰·[]Ÿ. AÙU¡eLÖ U¼¿• IÚW֐‘V SÖ|L¸Á ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ ÚReL ŒÛX H¼Ty|·[ÛR C‰ ÙR¸YÖL G|†‰e LÖy|f\‰.

˜efV N‹ÛR

C‰ h½†‰ gRÖtN¦ hµU†‡Á RÛXYŸ U¼¿• ŒŸYÖL CVeh]Ÿ ÚUa×¥ ÚNÖep i¿•ÚTÖ‰, “C‹‡V BTWQ H¼¿U‡ Œ¿Y]jLºeh ˜efV N‹ÛRVÖL ‡Lµ• AÙU¡eLÖ«¥ L|• Œ‡ ÙS£eLz H¼Ty|·[‰. G]ÚY f½Í‰UÍ TzÛL LÖX BŸPŸL· hÛ\‹‰ ÚT֝·[]. C‹R ŒÛX Y£• 2009-B• B| ˜µY‰• zeh•” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

LP‹R Gy| UÖRjL[ÖL SYW†‡]jL· U¼¿• BTWQjLºeLÖ] ÙY¸SÖy| BŸPŸL· N¡YÛP‹‰ Y£f\‰. H¼L]ÚY YZjLTyP TX BŸPŸL· W†‰ ÙNšVTy|• E·[]. “SP“ Bz¥ HW¥ ˜R¥ AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›XÖ] LÖX†‡¥ ÙY¸SÖy| BŸPŸL· NWÖN¡VÖL 20 NR®R• hÛ\‹‰·[‰. SY•TŸ UÖR†‡¥ YŸ†RL• L|ÛUVÖL TÖ‡eLTy|·[‰. C•UÖR†‡¥ H¼¿U‡ 34.25 NR ®R• N¡YÛP‹‰·[‰” G] SYW†‡]jL· U¼¿• BTWQjL· H¼¿U‡ ÚU•TÖy| L°Áp¥ ÙR¡«†‰·[‰.

E¼T†‡

CÚR LÖX†‡¥ SYW†‡]jL· U¼¿• BTWQjL· E¼T†‡• N¡YÛP‹‰·[‰. C‰ h½†‰ H¼¿U‡ ÚU•TÖy| L°Áp¦Á RÛXYŸ YN‹† ÚU†RÖ i¿•ÚTÖ‰, “BTWQjL· RVÖ¡“ ‰Û\ H¼L]ÚY E¼T†‡ÛV 25 NR®R†‡¼h• A‡LUÖ] A[«¥ hÛ\†‰e ÙLց|·[‰” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

«¡YÖeL† ‡yP†‡¥

LÖÚY¡ ÙUzeL¥ ÙNÁPŸ

‡£opÛVo ÚNŸ‹R LÖÚY¡ ÙUzeL¥ ÙNÁPŸ (ÚL.G•.p), «¡YÖeL SPYzeÛL LÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£f\‰. C‹Œ¿Y]• 175 T|eÛL YN‡LºPÁ izV `Ï aÖŸÍ’ aÖÍ‘yPÛX ÛLVLT|†‡V‰. C‰ ÙRÖPŸTÖ] AÛ]†‰ SPYzeÛL Lº• R¼ÚTÖ‰ ŒÛ\YÛP‹‰ «yPRÖL ÚL.G•.p. Œ¿Y]†‡Á ŒŸYÖL CVeh]Ÿ PÖePŸ GÍ.N‹‡WhUÖŸ ÙR¡«†RÖŸ.

AYNW pfoÛN

ÛLVLT|†‡V Ï aÖŸÍ aÖÍ‘yP¥ Œ¿Y]•, ÚL.G•.p. ÍÙTNÖ¦yz aÖÍ ‘yP¥ G] ÙTVŸUÖ¼\• ÙNšVTy|·[‰. Cjh, «T†‰ U¼¿• AYNW pfoÛN Lºeh ˜efV†‰Y• A¸eLT|•. C‰ R«W, CRV• N•T‹RTyP ÚSÖšL·, p¿WL• U¼¿• “¼¿ÚSÖš ÙRÖPŸTÖ] U£†‰Y pfoÛNLº• A¸eT|• G] N‹‡WhUÖŸ h½‘yPÖŸ.

ÚL.G•.p. p\“ U£†‰YUÛ], S®]UVUÖeLTy| Y£f\‰. C‰, A|†R KWցz¼h· ŒÛ\YÛP•. Œ¿Y]•, 100 T|eÛL YN‡LºPÁ izV U£†‰Y UÛ] JÁÛ\ AÛUeL ‡yP–y|·[‰. C‰, ÙNÁÛ]›¥ CP• ÙT\ei|• G] AYŸ ÚU¨• ÙR¡«†RÖŸ.

¤.25 ÚLÖz

ÚL.G•.p. aÖÍ‘yP¥, ¤.25 ÚLÖz ˜R§y|o ÙNX«¥ 400 T|eÛL YN‡LºPÁ izV ÙT¡V U£†‰YUÛ]VÖL E£YÖeLTP E·[‰. A‡S®] U£†‰Y NÖR]j LºPÁ C‰ A|†R I‹‰ B|Lºeh· ŒÛ\YÛP•. AÙTÖµ‰, C‹R U£†‰YUÛ]›¥ E· ÚSÖVÖ¸L[ÖL 250 ÚT£eh U£†‰Y• A¸eh• YÛL›¥ YN‡ C£eh•.

Œ¿Y]•, ULÚT¿, hZ‹ÛRL· U£†‰Y•, G¨•“ U¼¿• ¡³° ÚSÖš E·¸yP T¥ÚY¿ ÚSÖšLºeh pfoÛN A¸eh• YÛL›¥ p\“ ‘¡° JÁÛ\ AÛUeL °• ‡yP–y|·[‰. ¤.75 XyN• ÙNX«¥ T¥ pfoÛN ‘¡° JÁ¿• CÛQeL Ty|·[‰ G] N‹‡WhUÖŸ ÙR¡«†RÖŸ.

K.GÁ.È.p.

180% CÛPeLÖX z«ÙP|

K.GÁ.È.p. GÁ¿ r£eLUÖL AÛZeLT|• B›¥ – ÚSorW¥ LÖÍ LÖŸTÚWcÁ Œ¿Y]•, SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¼h 180 NR®R CÛPeLÖX z«ÙPÛP YZjL C£TRÖL A½«†‰·[‰.

ARÖY‰, ¤.10 ˜LU‡“ ÙLցP Tjh JÁ½¼h ¤.18 CÛPeLÖX z«ÙPPÖL YZjLT|•.

I.G•.C.I. G h½‘PTPÖR

q] ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]jLºeh “†‰›Ÿ A¸eL “‡V H¼TÖ|

C‹‡VÖ«¥ E·[ 32 ÚLÖzeh• A‡LUÖ] ÙN¥ÚTÖÁ YÖzeÛLVÖ[ŸLº· 2.50 ÚLÖz ÚTŸ q] SÖyzÁ U¦° «ÛX ÙN¥ÚTÖÁLÛ[ TVÁT|†‡ Y£fÁ\]Ÿ. C‹R q] ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]jL¸¥ I.G•.C.I. GÁ¿ r£eLUÖL AÛZeLT|•, NŸYÚRN ÙN¥ÚTÖÁ AÛPVÖ[ GL· h½‘PTPÖU¥ E·[].

15 CXeL G

ÙTÖ‰YÖL, JªÙYÖ£ ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]†‡¨• 15 CXeLjLºPÁ izV J£ AÛPVÖ[ G h½‘PTyz£eh•. C‹R AÛPVÖ[ GÛQ ÙLց|RÖÁ A‹R ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]• G‹R ST¡P• E·[‰. AYŸ G‹ÙR‹R YÖzeÛLVÖ[ŸLºPÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·f\ÖŸ GÁTÛRÙV¥XÖ• ÙR¡‹‰ ÙLÖ·[ ˜z•.

ˆ«WYÖ‡L· RÖehR¥

ÙNÁ\ UÖR• 26-‹ ÚR‡ ˜•ÛT›¥ W›¥ ŒÛXV• U¼¿• SyN†‡W ÚaÖyP¥L¸¥ ˆ«WYÖ‡L· RÖehRÛX ÚU¼ÙLցP]Ÿ. CYŸL· I.G•.C.I. G h½‘PTPÖR ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]jL¸Á ™X• ÙRÖPŸ“ ÙLցPRÖ¥, AYŸL·, VÖŸ VÖ£PÁ ÙRÖPŸ“ ÙLց| ÚTp]ÖŸL· GÁT‰ ÙR¡VÖU¥ ÚTÖ]‰.

CRÛ] L£†‡¥ ÙLց| U†‡V AWr, I.G•.C.I. G h½‘PTPÖR ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]jL· TVÁTÖyz¼h ^]Y¡ UÖR• ˜R¥ RÛP «‡TRÖL A½«†‡£‹R‰.

“‡V ÙUÁÙTÖ£·

C‹R ŒÛX›¥, ÙN¥ÚTÖÁ «¼TÛ]VÖ[ŸLº•, C†‰Û\ÛVo NÖŸ‹RYŸLº• “‡V ÙUÁÙTÖ£· JÁÛ\ E£YÖef, I.G•.C.I. G h½‘PTPÖR NÖR]jL¸¥ “‡V GÛQ h½‘|• YÛL›¥ H¼TÖ| ÙNš‰·[]Ÿ. C‰ÚTÖÁ¿, I.G•.C.I. G h½‘PTPÖR ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]jLÛ[ ÛY†‰·[YŸL· rUÖŸ ¤.100 LyPQ• ÙN¨†‡ “‡V GÛQ ÙT¼¿eÙLÖ·[ ÚY|•.

“‡V GÛQ ÙT¼\ ‘\h, ÙN¥ÚTÖÁ NÖR]jL· «¼TÛ]VÖ[ŸL· A‹R GÛQ T‡° ÙNš‰ ÙLÖ·YŸ. CRÁ YÖ›XÖL h½‘yP YÖzeÛLVÖ[Ÿ VÖŸ, VÖ£PÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·f\ÖŸL· GÁTÛR AWr AÛU“L· ÙR¡‹‰ ÙLÖ·[ ˜z• GÁT‰PÁ, C‰ÚTÖÁ\ NÖR]jL· ÙRÖÛX‹‰ ÚTÖ]Ö¥, A‹R NÖR]†‡¥ C£‹‰ ÙRÖÛX ÙRÖPŸ“ ÚNÛYÛV ‰z†‰e ÙLÖ·º• YN‡• YÖzeÛLVÖ[ŸLºeh fÛPeh• G] C†‰Û\ÛVo ÚNŸ‹RYŸL· ÙR¡«†R]Ÿ.

U†‡V AWr, CR¼LÖ] LÖX AYLÖN†ÛR UÖŸo 31-‹ ÚR‡ YÛW yzeh• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰. B]Ö¥ C‹R LÖX AYLÖN†ÛR 2009-B• B| ^ØÛX UÖR• YÛW yz†‰ R£•Tz C‹‡V ÙN¥ÚTÖÁ ÚNÛY Œ¿Y]jL¸Á NjL˜•, C‹‡V A[«¥ ÙN¥ÚTÖÁ J£jfÛQ“ ÚNÛYVÖ[ŸL· iyPÛU“• U†‡V AWreh ÚLÖ¡eÛL «|†‰·[].

‰றை Bš°

NŸYÚRN N‹ÛRL¸¥ «ÛX hÛ\‹‰·[RÖ¥

A¨–ÂV• E¼T†‡ Œ¿Y]jL· G‡ŸÙLց| Y£• CPŸTÖ|L·

NŸYÚRN N‹ÛRL¸¥, AÛUe LÖXUÖL A¨–ÂV†‡Á «ÛX –L°• hÛ\‹‰ Y£f\‰. C‰, E·SÖyz¥ A¨–ÂV• E¼T†‡›¥ D|Ty|·[ Œ¿Y]jLºeh ÙT£• NYÖXÖL E·[‰. GÂÄ• ŒXeL¡ E·¸yP C|ÙTÖ£·L¸Á «ÛX hÛ\YÖL E·[‰ U¼¿• PÖX¡Á ÙY¸U‡“ A‡L¡“ ÚTÖÁ\ÛY C†‰Û\ Œ¿ Y]jLºeh N¼¿ ŒYÖWQ• A¸eLe i|• GÁ¿ BšYÖ[ŸL· L£‰fÁ\]Ÿ.

NÖRÖWQ EÚXÖLjL·

CªYց| SY•TŸ UÖR• ˜R¥ A¨–ÂV†‡Á «ÛX N¡YÛP‹‰ Y£f\‰. ‰†RSÖL•, ŒeL¥ ÚTÖÁ\ pX EÚXÖLjL¸Á «ÛX KW[«¼h qWÖL C£‹R ÚTÖ‡¨•, rUÖŸ CW| UÖRjL[ÖL A¨–ÂV†‡Á «ÛX –L°• hÛ\‹‰ Y£f\‰. RÖ–W•, DV• BfV EÚXÖLjL¸Á «ÛX• N¡YÛP‹‰·[‰.

SP“ Bz¥, AeÚPÖTŸ UÖR C¿‡ YÛW›¥, C£•“ A¥XÖR EÚXÖLjL¸Á «ÛX rUÖŸ 60-80 NR®R• hÛ\‹‰·[‰. AÚR NUV•, CÚR LÖX†‡¥, A¨– V†‡Á «ÛX 43 NR®R A[«¼ÚL ®²op L|·[‰. Y[Ÿop AÛP‹R SÖ| L¸Á ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ E£YÖf·[ ÚReL ŒÛX, CR]Ö¥ q]Ö«¥ H¼Ty|·[ TÖ‡“ ÚTÖÁ\Y¼\Ö¥, SP“ BzÁ CÛPTh‡›¦£‹‰, NÖRÖWQ EÚXÖLj L¸Á «ÛX• hÛ\‹‰ Y£f\‰.

ÛL›£“ A‡L¡“

NŸYÚRN A[«¥ A¨–ÂV• ÛL›£“ A‡L¡†‰·[RÖ¨•, C¿‡ TVÃyPÖ[Ÿ L· U†‡›¥ CR¼LÖ] ÚRÛYTÖ| hÛ\‹‰ ÚTÖ]RÖ¨• LP‹R CW| UÖRj L[ÖL CRÁ «ÛX N¡YÛP‹‰·[‰ G] N‹ÛR YyPÖWjL· ÙR¡«†R]. EXL A[«¥ ÚUÖyPÖŸ YÖL] ‰Û\›¥ ÚReL ŒÛX H¼Ty|·[‰. q]Ö«¥ A¨– V†‡¼LÖ] ÚRÛYTÖ| –L°• hÛ\‹‰·[‰. CÛY• CRÁ «ÛX ®²opeh ˜efV LÖWQjL[ÖL AÛU‹‰·[]. EXL A[«¥ q] SÖyz¥RÖÁ A¨–ÂV• TVÁTÖ| A‡LUÖL E·[‰. C‹SÖyz¥, ÙNÁ\ 2007-B• Bz¥ TVÁTÖ| 30 NR®R• A‡L¡†R‰. C‰, SP“ 2008-B• Bz¥ 8.5 NR®R Y[ŸopÚV AÛP• GÁ¿•, Y£• 2009-B• Bz¥ 3 NR®R A[«¼ÚL A‡L¡eh• GÁ¿• U‡‘PTy|·[‰.

XPÁ EÚXÖL N‹ÛR

XPÁ EÚXÖL N‹ÛR›¥ R¼ÚTÖ‰ J£ PÁ A¨–ÂV• «ÛX rUÖŸ 1,500 PÖXWÖL E·[‰. LP‹R 2003-B• B| AeÚPÖTŸ UÖR†‡¼h ‘\h CRÁ «ÛX C‹R A[«¼h hÛ\‹‰·[‰ C‰ÚY ˜R¥ ˜Û\VÖh•. CRÛ]V|†‰ E·SÖyz¥ A¨–ÂV• E¼T†‡›¥ D|Ty|·[ Œ¿Y]jLºeh, SP“ ™Á\ÖY‰ LÖXցz¥ CPŸTÖ|L· H¼T|• GÁ¿•, C Y£• LÖXց|L¸¥ ÚU¨• A‡L TÖ‡“ H¼T|• G]°• Y¥¨]ŸL· ÙR¡«†R]Ÿ.

S• SÖyz¥ SÖ¥ÚLÖ, ˁPÖ¥ÚLÖ, ÍÙPŸÛXy CPÍy¢Í BfV Œ¿Y]jL· A¨–ÂV• E¼T†‡›¥ –L ÙT¡V Œ¿Y]jL[ÖL E·[]. J£ PÁ A¨– V†‡Á «ÛX 1,420 PÖXŸ GÁ\ A[«¼h hÛ\‹RÖ¨• C‹R Œ¿Y]jLºeh TÖ‡“ H¼TP YÖš‘¥ÛX. B]Ö¥ J£ PÁ «ÛX 1,300 PÖXŸ GÁ\ A[«¼h N¡YÛP• ÚTÖ‰ C‹R Œ¿Y]jL¸Á YŸ†RL• TÖ‡“eh·[Öh•.

E¼T†‡ ÙNX°

A¨–ÂV Œ¿Y]jL¸Á ÙUÖ†R E¼T†‡ ÙNX«¥, –ÁNÖW• U¼¿• G¡ÙTÖ£ºe LÖ] ÙNX«]• 30-40 NR®R• GÁ\ A[«¥ E·[‰. C‹‡VÖ«¥ ŒXeL¡ÚV –Á E¼T†‡eh ˜efV ™XÙTÖ£[ÖL E·[‰. –Á E¼T†‡eLÖ] ÙUÖ†R ÙNX«¥, ŒXeL¡eLÖ] ÙNX«]• Uy|• 60 NR®R†‡¼h• ÚUXÖL E·[‰. AÛUe LÖXUÖL ŒXeL¡ «ÛX rUÖŸ 50 NR®R• hÛ\‹‰·[‰. CR]Ö¥ A¨–ÂV Œ¿Y]jL¸Á ÙNV¥TÖy| XÖT YW•“ EVW YÖš“·[‰.

GÂÄ• A¨–ÂV†‡Á «ÛX hÛ\‹‰ Y£YÚR CÚTÖ‰ C‹R Œ¿Y]jL¸Á ˜efV ‘WopÛ]VÖL E·[‰. XPÁ EÚXÖL N‹ÛR›¥ J£ PÁ «ÛX, H\ehÛ\V E·SÖy| Œ¿Y]jL¸Á E¼T†‡o ÙNX°eh CÛQVÖ] A[«¥ E·[‰. ÍÙPŸÛXy U¼¿• SÖ¥ÚLÖ BfV Œ¿Y]jL¸Á RVÖ¡“ ÙNX° PÁ JÁ¿eh 1,400-1,500 PÖXŸ GÁ\ A[«¥ E·[‰. C‹R Œ¿Y]jLºPÁ J‘|• ÚTÖ‰, ˁPÖ¥ÚLÖ Œ¿Y]†‡Á E¼T†‡ ÙNX° PÁ JÁ¿eh 1,200-1,300 PÖXŸ GÁ\ A[«¥ hÛ\YÖL E·[‰. GÂÄ• SÖY¦Í Œ¿Y]†ÛR ÛLVLT|†‡V‰ ÙRÖPŸTÖL C‹Œ¿Y]• ÚY¿ pX NYÖ¥LÛ[ G‡ŸÙLÖ·[ ÚYzV ŒÛX›¥ E·[‰.

NÖRLUÖ] A•NjL·

ÙT£•TÖXÖ] C‹‡V A¨–ÂV Œ¿Y]jL·, XPÁ EÚXÖL N‹ÛR›¥ ŒŸQ ›eL Ty|·[ «ÛXÛVe LÖyz¨• EVŸU‡‘¥RÖÁ U‡“ iyPTyP A¨–ÂV ÙTÖ£·LÛ[ «¼TÛ] ÙNš‰ Y£fÁ\]. C‹R EVŸU‡“ PÁ JÁ¿eh 150 ˜R¥ 300 PÖXŸ YÛW E·[‰. AÛUe LÖXUÖL ¤TÖšeh G‡WÖ] AÙU¡eL PÖX¡Á ÙY¸U‡“ A‡L¡†‰ Y£f\‰. SÖyzÁ ÙUÖ†R A¨–ÂV E¼T†‡›¥ rUÖŸ 50 NR®R• H¼¿U‡ ÙNšVT|YRÖ¥ PÖX¡Á ÙY¸U‡“ A‡L¡“ C‹Œ¿ Y]jLºeh NÖRLUÖ] A•NUÖh•. ŒXeL¡, ÙTyÚWÖ¦V• ÚLÖe ÚTÖÁ\ C| ÙTÖ£·L¸Á «ÛX hÛ\‹‰ LÖQT|f\‰. C‰ ÚTÖÁ\ pX A•NjLÚ[ R¼ ÚTÖÛRV s²ŒÛX›¥ C‹‡V A¨–ÂV E¼T†‡ ‰Û\eh B¿R¥ A¸†‰·[].

Tjh «VÖTÖW•

’.GÍ.C. h½œy| G 172 “·¸L· N¡°

SÖyzÁ Tjh YŸ†RL• YÖW†‡Á ÙRÖPeL ‡]UÖ] ‡jL·fZÛU AÁ¿ –L°• U‹RUÖL C£‹R‰.

AÙU¡eLÖ«¥ H¼Ty|·[ ÙTÖ£[ÖRÖW ÚReL ŒÛXVÖ¥, TX SÖ|L¸¥ YÖL]•, –Á]„ NÖR]jL· ÚTÖÁ\ ‰Û\LÛ[o ÚNŸ‹R Œ¿Y]jL¸Á Y[Ÿop –L°• TÖ‡“eh·[Öf·[‰. CR]Ö¥, CRW BpV Tjh N‹ÛRL¸¨• ‡jL·fZÛU AÁ¿ Tjh «VÖTÖW• –L°• rQeLUÖL C£‹R‰. CRÁ RÖeL• C‹‡V Tjh N‹ÛRL¸¨• G‡ÙWÖ¦†R‰.

‡jL·fZÛU AÁ¿ SÛPÙT¼\ Tjh YŸ†RL†‡¥ GÙQš, G¡Y֝, EÚXÖL•, Yjf U¼¿• YÖL]• ÚTÖÁ\ ‰Û\LÛ[o ÚNŸ‹R Œ¿Y] TjhL· hÛ\‹R «ÛXeh ÛLUÖ½]. C£‘Ä•, îLŸ ÙTÖ£·L·, ¡V¥ GÍÚPy ÚTÖÁ\ J£ pX ‰Û\LÛ[o ÚNŸ‹R Œ¿Y] TjhLºeh ÚRÛYTÖ| LÖQTyP‰.

˜•ÛT Tjho N‹ÛR›Á h½œy| G, YŸ†RL• ˜z•ÚTÖ‰ 171.56 “·¸L· N¡YÛP‹‰ 9,928.35 “·¸L¸¥ ŒÛX ÙT¼\‰. YŸ†RL†‡Á CÛPÚV CTjho N‹ÛR›Á h½œy| G A‡LTyNUÖL 10,173.34 “·¸L· YÛW›¨•, hÛ\‹R TyNUÖL 9,894.01 “·¸L· YÛW›¨• ÙNÁ\‰. CTjho N‹ÛR›¥ rUÖŸ 1,295 Œ¿Y] TjhL¸Á «ÛX EVŸ‹‰•, 1,242 Œ¿Y] TjhL¸Á «ÛX hÛ\‹‰• C£‹R‰.

ÚRpV Tjho N‹ÛR›Á h½œy| G `Œ@z’ YŸ†RL• ˜z•ÚTÖ‰ 38.20 “·¸L· hÛ\‹‰ 3,039.30 “·¸L¸¥ ŒÛX ÙT¼\‰.

LT¥ Œ¿Y]jL·

¤.10,000 ÚLÖz›¥ p\“ Œ‡V• AÛUeL ÚLÖ¡eÛL

C‹‡V LT¥ ‰Û\ Œ¿Y]jL· ¤.10,000 ÚLÖz Œ‡ J‰eh•Tz U†‡V AWp¼h ÚLÖ¡eÛL «|†‰·[]. C‹R p\“ Œ‡V†‡¥ C£‹‰ LT¥ Œ¿Y]jL· hÛ\‹R Yyz›¥ LPÁ ÙT¿• YÛL›¥ H¼TÖ| ÙNš‰ R£UÖ¿ C‹‡V ÚRpV LT¥ E¡ÛUVÖ[ŸL· NjL• ÙR¡«†‰·[‰.

NŸYÚRN A[«¥ H¼Ty|·[ ÙTÖ£[ÖRÖW ÚReL ŒÛXVÖ¥, C‹‡V LT¥ ÚTÖehYW†‰ ‰Û\ Œ¿Y]jLºeh hÛ\‹R Yyz›¥ Œ‡ ‡Wyze ÙLÖ·[ ˜zV«¥ÛX.

C‹R ŒÛX›¥, C†‰Û\›¥ D|Ty| Y£• Œ¿Y]jLºeh “‡V LT¥LÛ[ YÖjhYR¼h ÚTÖ‡V A[«¼h Œ‡ BRÖW• C¥ÛX. G]ÚY, U†‡V AWr ¤.10,000 ÚLÖz U‡‘¼h Œ‡V• JÁÛ\ E£YÖeh•Tz CoNjL• ÚLy|e ÙLց|·[‰.

 

என்.டி.சி ஆலைகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை

புது தில்லி : என்.டி.சி (நேஷனல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கார்ப்பரேஷன்) கீழ் இயங்கும் ஜவுளி ஆலைகளை சீரமைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மத்திய ஜவுளித் துறை இணை அமைச்சர் ஈ வி கே எஸ் இளங்கோவன் மக்களவையில் தெரிவித்தார்.
இன்று மக்களவையில், கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில், தொழில் மற்றும் நிதி மறுகட்டுமான வாரியமும், அமைச்சரவைக் குழுவும் அளித்த பரிந்துரையின் பேரில் அரசு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக குறிப்பிட்டார்.
தேசிய ஜவுளிக் கழகத்தின் நிர்வாகச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த, அதன் கீழ் செயல்படும் 9 கழகங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு தனி ஒரு நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனை நிர்வகிக்க ஒரு நிர்வாகக் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நலிந்த நிலையில் இருக்கும், லாபம் அளிக்காத 67 ஜவுளி ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. விருப்ப ஓய்வில் செல்லவிரும்பும், மூடப்பட்ட ஆலைகளின் உபரி பணியாளர்களுக்கு நஷ்டஈடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தினால், என்டிசி பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 12,234 ஆகக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தால் 59,179 ஊழியர்கள் பலனடைந்துள்ளனர்.
தேசிய ஜவுளிக் கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் 22 ஜவுளி ஆலைகளை நவீனப்படுத்த திட்டமிட்டுப்பட்டுள்ளது. இதில் 15 ஆலைகள் நவீனப்படுத்தப்பட்டு விட்டன. 16 ஆலைகளை நவீனமயமாக்கும் திட்டம் கூட்டு முயற்சி முறை மூலம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

இரும்பு கம்பிக்கு இறக்குமதி வரி ?

புது டெல்லி: உள்நாட்டு உருக்கு, இரும்பு ஆலைகளின் நஷ்டத்தை தவிர்க்க, அயல்நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் இரும்பு கம்பி, பாளங்கள் போன்றவைகளுக்கு இறக்குமதி வரி விதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.
உலக சந்தையில் உருக்கு, இரும்பு தாது விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. முன்பு சீனா பெருமளவு உருக்கு, இரும்பு பொருட்களை அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வந்தது. தற்போது அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியால், அந்த நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்வது தடை ஏற்பட்டுள்ளது. இதே வேறு சில நாடுகளின் ஏற்றுமதியும் குறைந்துள்ளது.
இந்த நாடுகள் அதிக அளவு இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளன. முன்பு உள்நாட்டில் ஏப்ரல் மாத வாக்கில் இரும்பு கம்பி, பாளம் போன்ற பொருட்களின் விலை டன் ரூ.48 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம் என்ற அளவில் இருந்தது. தற்போது இதன் விலை டன் ரூ.32 ஆயிரம் முதல் ரூ.34 ஆயிரம் என்ற அளவில் குறைந்துவிட்டது.
அயல்நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதியாகும் இரும்பு பொருட்களின் விலையுடன் ஒப்பிடுகையில், உள்நாட்டு தயாரிப்பு பொருட்களின் விலை அதிகமாக இருக்கிறது. உள்நாட்டு உருக்காலைகள் 10 விழுக்காடு உற்பத்தி வரி கட்டுகின்றன. இது போன்ற வரிகள் இல்லாத காரணத்திலனாலும், மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தால், மற்ற நாடுகள் இந்தியாவிற்கு அதிகம் ஏற்றுமதி செய்கின்றன.
இவ்வாறு இறக்குமதியாகும் இரும்பு பொருட்களின் விலை, உள்நாட்டு தயாரிப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவாக இருப்பதால் அதிக அளவு இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.
இதனால் உள்நாட்டு உருக்காலைகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், இறக்குமதி செய்வதற்கு வரி விதிக்கப்படு வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றன.
இது தொடர்பாக கடந்த வாரம், பிரமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு, மத்திய உருக்கு துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பஷ்வான் கவுன்டர்வாலிங் டூட்டி எனப்படும் இறக்குமதி வரியை 10 விழுக்காடு விதிக்க வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
இந்த வரி விதிப்பது பற்றி நிதி அமைச்சகம் பரிசீலித்து வருவதாகவும், கூடிய விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.
இந்த வரி விதிக்கப்படுவதால் செயில் எனப்படும் இந்திய உருக்கு ஆணையம், டாடா ஸ்டீல், ஜின்டால் ஸ்டீல் உட்பட உள்நாட்டு உருக்காலைகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி தீரும்.

December 23, 2008 at 3:24 AM Leave a comment

22.12.08 மாலைச்செய்திகள்

நிப்டியில் நேரமாற்றம்

தேசிய பங்குச்சந்தையில் வர்த்தக நேரம் மாற இருக்கிறது. இதற்கான வேண்டுகோளை தேசிய பங்குச்சந்தை செபிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது. தேசிய பங்குச்சந்தை காலை 8 மணிமுதல் செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது காலை 9.55 க்கு வர்த்தகம் தொடங்கி மாலை 3.45க்கு முடிவடைகிறது. இன்னும் சில வாரங்களில் தேசிய வர்த்தகம் காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. செபி அமைப்பு இதற்கான ஒப்புதலை வழங்கும் என்று எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

இன்சூரன்ஸ் நிபந்தனையை தமிழில் கேட்டு வழக்கு

இன்சூரன்ஸ் பாலிசி விண்ணப்பத்தில் தமிழில் நிபந்தைகளை தரக்கோரிய வழக்கில், நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் பதில் தருமாறு நோட்டீஸ் அனுப்ப உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை அருகேயுள்ள கீழாம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் அய்யனார். உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் தெரிவித்திருப்பதாவது “அடையாற்றில் கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு இருசக்கர வாகனம் வாங்கினேன். அதற்கு நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் 2009 வரை இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்தேன். கடந்த மே மாதம் 15ம் தேதி நான் மோட்டார் சைக்கிளில் வரும்போது மாடு மீது மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. எனக்கு சிகிச்சைக்காக ரூ.1.5 லட்சம் செலவானது. இதற்காக நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திடம் இழப்பீடு கோரி விண்ணப்பித்தேன். ஆனால் ஏஜெண்டிடம் எடுத்த பாலிசிக்கு விபத்து இழப்பீடு வழங்க முடியாது என்று பதில் வந்தது. பாலிசி நிபந்தனைகள் ஆங்கிலத்திலும், இந்தியிலும் மட்டுமே இருப்பதால் முழுவதும் புரியவில்லை. உயர்நீதி மன்ற உத்தரவின் பேரில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள், பாலிசிக்கான விண்ணப்பத்தில் உள்ள நிபந்தனைகளை தமிழிலும் தருமாறு சம்மந்தப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு கடிதம் எழுதினேன். ஆனால் அவர்கள் எனது கோரிக்கையை மறுத்து கடிதம் எழுதியுள்ளனர். மோட்டார் சட்டம் பிரிவு 146ல் பாலிசிதாரருக்கு புரியும் வகையில் நிபந்தனைகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே நிபந்தனைகளை தமிழில் தருமாறு உத்தரவிட வேண்டும்.”

இந்த மனு நீதிபதி சுகுணா முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் இந்த வழக்கில் 8 வாரத்துக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்யுமாறு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டார்.

பிர்லா டயர்ஸ் உற்பத்தியை நிறுத்தியது

டயர்களுக்கான தேவை குறைந்ததை அடுத்து பிர்லா டயர்ஸ் நிறுவனம் தனது புவனேஸ்வர் தொழிற்சாலையை 20 நாட்களுக்கு மூடுவதாக அறிவித்துள்ளது. பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் தேவை குறைவு போன்ற காரணங்களால் தொழிற்சாலையை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைப்பது என்று முடிவெடுத்துள்ளதாக நிர்வாக செய்திகள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த உற்பத்தி நிறுத்தம் காரணமாக தொழிலாளர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது என்றும், ஊழியர்கள் யாரும் பணிநீக்கம் மற்றும் சம்பள குறைப்பு போன்றவை நிகழாது என்று நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பிர்லா டயர்ஸ் தொழிற்சாலையில் 2200 ஊழியர்கள் வரை பணியாற்றி வருகின்றனர். பிர்லா டயர்ஸ் 43 நாடுகளுக்கு டயர்களை தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

மும்பை: தங்கம் வெள்ளி விலை உயர்வு

மும்பை: மும்பை தங்கம் வெள்ளி சந்தையில், இன்று தங்கம், பார் வெள்ளியின் விலை அதிகரித்தது.
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு ரூ.100 அதிகரித்தது.
இதே போல் பார் வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.170 அதிகரித்தது.
ஆசிய நாட்டு சந்தைகளிலும் தங்கம், வெள்ளியின் விலை உயர்ந்தது.
இங்கு 1 அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 845.00/845.50 டாலராக அதிகரித்தது. ( வெள்ளிக் கிழமை விலை 842.00/843.50).
பார் வெள்ளியின் விலை 11.04/11.05 டாலராக உயர்ந்தது. ( வெள்ளிக் கிழமை விலை 11.00/11.01).
இன்று காலை விலை விபரம்.
24
காரட் தங்கம10 கிராம் ரூ. 12,970
22
காரட் தங்கம 10 கிராம் ரூ.12,910
பார் வெள்ளி கிலோ ரூ.17,740.

காப்பீடு திருத்த மசோதா அறிமுகம்

புது டெல்லி: மாநிலங்களவையில் இன்று பலத்த அமளிக்கு இடையே காப்பீடு ஒழுங்குமுறை ஆணைய திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
மாநிலங்களவை இன்று காலை இரண்டு இரண்டு முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பிறகு 12 மணியளவில் மாநிலங்களவை கூடியதும், அவைக்கு தலைமை வகித்த துணை தலைவர் ரஹ்மான் கான், நிதி துறை இணை அமைச்சர் பி.கே.பன்சாலை, காப்பீடு ஒழுங்குமுறை ஆணைய மசோதைவை தாக்கல் செய்யும் படி அழைத்தார்.
அமைச்சர் பி.கே.பன்சால் மசோதாவை படிக்க துவங்கியதும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்கள் பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அமையின் மைய பகுதியில் கூடி அமளியில் ஈடுபட்டனர். சிலர் மசோதாவின் நகலை கிழித்து எறிந்தனர்.
அதே நேரத்தில் அமைச்சர் பன்சால் மசோதைவை படிக்க துவங்கியதும், மார்க்சிஸ்ட் உறுப்பினர் டி.கே.ரங்கராஜன், அமைச்சரிடம் இருந்து, மசோதாவை பிடுங்க முயற்சித்தார்.
அயல் உறவு அமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி, மார்க்சிஸ்ட் உறுப்பினர்களை தள்ளிவிட்டார். மற்றொரு அமைச்சரான மீரா குமார் முன்வரிசைக்கு சென்று அமைச்சருக்கு முன் நின்று கொண்டு அவர் மீது தாக்குல் நடக்காதபடி காப்பாற்றினார்.
இதனிடையே அமைச்சர் பன்சால் மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த மசோதா காப்பீடு துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை அதிகப்படுத்த வகை செய்கிறது.
மாநிலங்களவையில் காப்பீடு திருத்த மசோவிற்கு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களுடன், அ.இ.அ.தி.மு.க, தெலுங்கு தேசம் ஆகிய கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களும், அவையின் மையப்பகுதிக்கு சென்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
பிறகு மதியம் 2 மணிவரை மாநிலங்களவை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக, துணைத் தலைவர் ரஹ்மான் கான் அறிவித்தார்.
காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசு, காப்பீடு திருத்த மசோதைவை முன்பே அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டு இருந்தது. மத்திய அரசுக்கு அரசின் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தெரிவித்து வந்த இடதுசாரி கட்சிகளின் பலத்த எதிர்ப்பு காரணமாக, இந்த மசோதாவை தாக்கல் செய்யவில்லை. இடதுசாரி கட்சிகள் ஜீலை மாதம் மத்திய அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை திரும்ப பெற்றனர்.

 

December 22, 2008 at 11:02 AM Leave a comment

22.12.08 கட்டுரை:தலைவலிக்கு கை வைத்தியம் பலன் தருமா?

அலுவலகத்தில் வேலை முடித்துக் கொண்டு வீடு திரும்பும்போது பலர் தலைவலியால் அவதிப்படுவதைப் பார்க்கலாம். இத்தகையத் தலைவலியை கை மருத்துவம் மூலம் குணப்படுத்தலாம்.

இதற்கான எளிய மருத்துவச் சிகிச்சை முறை குறித்து விவரிக்கிறார் டாக்டர் டி. காமராஜ்.

தலைவலி என்பது ஒரு நோயல்ல. ஒரு நோய்க்கான அறிகுறி தான். இத்தகைய தலைவலியைப் போக்க கைவைத்தியம் பலன் தரும்.

கைகளால் தலைமுடியை நன்றாகப் பிடித்து பின் பக்கமாக இழுத்து சுமார் 5 நொடிகள் வைத்திருந்து, நிதானமாக கைகளை எடுத்தால் வலி கொஞ்சம் குறையும்.

இது மட்டுமல்ல, நல்ல இயற்கைக் காற்று படும்படி நடைப்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் தலைவலியை மட்டுப்படுத்தலாம்.

யோகாசனங்கள் போன்றவைகளைத் தெரிந்து வைத்திருப்பவர்கள் தலைவலி ஏற்படும் நேரத்தில் யோகா, மூச்சுப் பயிற்சி ஆகியவற்றைச் செய்து வலியில் இருந்து நிவாரணம் பெறலாம்.

ஆவி பிடித்தல் மூலம் வியர்வையை வெளியேற்றினால் தலைவலியில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்.

சூடா டீயை வெப்பமான அறையில் வைத்து குடித்தால் தலைவலி குறையத் தொடங்கும்.

December 22, 2008 at 5:05 AM Leave a comment

22.12.08:காலைத்துளிகள்

வீட்டுக்கடன் வட்டி குறைப்பில் பொதுமக்கள் அதிருப்தி

வீட்டுக் கடன் வட்டி குறைப்பு போன்றவற்றை மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பது, பல்வேறு தொழிற்சாலைகளுக்கு உதவத் தான். உண்மையிலேயே மக்கள் பயனடைவதற்கு இதில் வாய்ப்பில்லை. மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசு அமைந்தது முதல், பெரிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வகையிலேயே முடிவுகளை எடுத்து சலுகைகள் அறிவித்து வருகிறது. சமீபத்தில், பொருளாதார ரீதியாக சில சலுகைகளை அறிவித்தது. இதனால் பயனடைந்தது கார் தொழிற்சாலைகள் போன்றவை தான். அடுத்ததாக, வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை குறைத்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு வெளியானதும், ஏதோ மத்திய அரசுக்கு நடுத்தர மற்றும் சாதாரண மக்கள் மீது பாசம் வந்துவிட்டதாக பலரும் கருதினர். உண்மையில், இந்த வட்டி குறைப்பு நடவடிக்கையே பல பெரிய தொழில் அதிபர்களுக்கு உதவத் தான் என்ற சந்தேகம் பலமாக எழுந்துள்ளது. தற்போதைய நிலையில், நிலத்தின் மதிப்பு உயர்வு, கட்டுமானப் பொருட்கள் உயர்வு, அதிக வட்டி விகிதம் போன்றவற்றால் ரியல் எஸ்டேட்தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சிமென்ட், இரும்பு தொழிற்சாலைகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மீண்டும் கட்டுமானப் பணிகள் அதிகளவில் துவக்கப் பட்டால் தான், சிமென்ட், இரும்பு போன்றவற்றின் தேவை அதிகரிப்பதோடு, ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்களுக் கும் வாழ்வு கிடைக்கும். இதை மனதில் வைத்து தான் தற்போது வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையிலேயே மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் வட்டி குறைப்பு செய்வதாக இருந்தால், ஏற்கனவே தேசிய வங்கிகளில் வீட்டுக் கடன் பெற்றிருப்பவர்களுக்கும், இந்த சலுகையை அளித்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, ‘புளோட்டிங்முறையில் கடன் பெற்றவர்களுக்கு, பயனளிக்கும் வகையில் வட்டி குறைப்பு செய்திருக்க வேண்டும். காரணம், மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைவதற்கு முன், வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி 8 சதவீதம் அளவில் தான் இருந்தது. பல தனியார் வங்கிகள், எல்.ஐ.சி., போன்றவை 7.25 சதவீத வட்டிக்கே கடன் கொடுத்தன. ஆனால், காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்த பிறகு, வீட்டுக் கடன் மீதான வட்டி 3 சதவீதத்துக்கு மேல் உயர்த்தப்பட்டது. இதனால், ஏற்கனவே கடன் பெற்றவர்கள் தற்போது, 10.5 சதவீதம் வரை வட்டி செலுத்தி வருகின்றனர். தற்போது அறிவித்திருக்கும் வட்டி சலுகை கூட, நடுத்தர மக்களுக்கு பயன் அளிக்காது. புதிதாக வாங்கும் கடனிலும் ஐந்து லட்சம் வரையிலான கடனுக்குத் தான் 8.25 சதவீதம் வட்டி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பகுதிகளில், ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு வாங்குவது இயலாத காரியம். 20 லட்சம் வரையிலான கடனுக்கு 9.25 சதவீதம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் புதிதாக கடன் வாங்குவோருக்கு பயன் இருக்கும். ஆனால், 9.25 சதவீதம் வட்டி என்பதே, தற்போதைய நிலையில் அதிகமானது தான். இதே முறையை தான் அனைத்து விவகாரங்களிலும் மத்திய அரசு கடைபிடித்து வருகிறது. மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்த 2004ம் ஆண்டில், பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 35 ரூபாய் என்ற அளவில் இருந்தது. அப்போது, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 40 டாலர். சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை படிப்படியாக உயர்ந்தபோது, அடிக்கடி பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியது. கச்சா எண்ணெய் விலை 135 டாலராக உயர்ந்த நிலையில், பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 55 ரூபாய் என்ற அளவில் உயர்த்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை 40 டாலருக்கும் குறைவாக உள்ளது. அப்படியானால், பெட் ரோல் விலையை 20 ரூபாய் குறைத்திருக்க வேண்டும். டீசல் விலையையும் 10 ரூபாய் வரை குறைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், பெட்ரோல் ஐந்து ரூபாயும், டீசல் இரண்டு ரூபாயும் தான் குறைக்கப்பட்டது. இதனால், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பயன்பெறவே வழிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதே நிலை தான், சமையல் காஸ் சிலிண்டருக்கும் உள்ளது. சமீபத்தில் கூட சிலிண்டர் விலையை 50 ரூபாய் உயர்த்தியது அரசு. ஆனால், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வெகுவாக குறைந்தபோதிலும், காஸ் சிலிண்டர் விலையை மத்திய அரசு குறைக்கவில்லை. எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு முந்தைய காலங்களில், அதிகளவில் மானியத்தை அரசு அளித்துவந்தது. இதனால், பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளப்பட்டது. இதன் காரணமாக, விலைவாசியும் உயராமல் இருந்தது. தற்போது, மானியத்தை முற்றிலுமாக நிறுத்தும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே விலைவாசி நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது. டீசல் விலையை குறைத்தாலே, போக்குவரத்து செலவு மிச்சமாகி, பல பொருட்களின் விலை குறைந்துவிடும். நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தால் சாதாரண மக்கள் பயன்பெற்றுவிடக் கூடாது என்பதில் மத்திய அரசு மிகவும் கவனமாக செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. கோடீஸ்வரர்களை அதிகளவில் உருவாக்கிக் கொண்டி ருக்கும் அரசு, மற்ற குடிமக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை யும் முன்னேற்றினால், வரும் லோக்சபா தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு பலனளிக்கும்.

இந்திய தேயிலையில் 500 மில்லியன் கிலோ ஏல முறையில் வர்த்தகம் : மத்திய அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தகவல்

கோவை: இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் தேயிலையில் 500 மில்லியன் கிலோ ஏல முறையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதாக, மத்திய வணிகம் மற்றும் மின் துறை இணை அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்தார். கோவை கவுண்டம்பாளையத்தில், மின்னணு ஏல முறை தேயிலை விற்பனை மைய துவக்க விழா நடந்தது. விழாவில், மின்னணு ஏல முறை தேயிலை விற்பனையை அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் துவக்கி வைத்து பேசியதாவது: இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 950 மில்லியன் கிலோ தேயிலை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதில், 500 மில்லியன் கிலோ தேயிலை, ஏல முறையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. இணைய தளம் மூலமாகவும் வர்த்தகம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கட்டுப்படியாகும் விலை கிடைக்கும். வாங்குபவர்களுக்கு உள்ள நடைமுறை சிக்கலும் தீர்க்கப்படும். கோவை, குன்னூர் உள்ளிட்ட ஏழு இடங்களில் இம்மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இம்முறையால் வியாபாரிகள், உற்பத்தியாளர்கள் எந்த மையத்தில் இருந்தும் ஏலத்தில் பங்கேற்க முடியும். தென்னிந்தியாவில் 40 சதவீதம் தேயிலை, சிறு உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து பெறப்படுகிறது. இங்கு, ஏற்றுமதியில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தேயிலைக்கு ஈரான், ஈராக், எகிப்து, பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளே சந்தையாக உள்ளன. கைடோவில் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் அமைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஏற்றுமதி மேம்படும். தேயிலை உற்பத்தி செய்யும் ஆசிய நாடுகளின் கூட்டு ஒப்பந்தம் இம்மாதத்தில் நடப்பதாக இருந்தது. தாய்லாந்து பிரச்னையால், பிப்ரவரி இரண்டாவது வாரத்துக்கு இது ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியதும், வியாபாரத்தில் போட்டி அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், நம் நாட்டில் தேயிலை உற்பத்தியை அதிகரிப்பது அவசியமாகிறது. இவ்வாறு மத்திய அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் பேசினார்.

தாஜ், டிரைடென்ட் ஓட்டல்கள் திறப்பு

மும்பை: மும்பை தாக்குதலில், சேதமடைந்த தாஜ் மற்றும் ஓபராய் ஓட்டல்களின் ஒரு பகுதி நேற்று முதல் செயல்பட துவங்கியது. கடந்த மாதம் 26ம் தேதி, மும்பையில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில், பிரபல தாஜ்மகால், மற்றும் டிரைடென்ட் ஓட்டல்கள் பெருமளவில் சேதமடைந்தன. பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலில் பலர் பலியாயினர். இதையடுத்து, ஓட்டல்களை புதுப் பிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. தாஜ் ஓட்டல் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பராமரிப்பு செலவு இந்தத் தொகை யை விட குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்று இந்தியன் ஓட்டல்கள் குழுமத்தின் துணை தலைவர் கிருஷ்ணகுமார் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் கூறியதாவது: ஓட்டலின் ஒரு பகுதி இன்று திறக் கப்பட்டுள்ளது. விருந்தினர்களுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ள 268 அறைகளில் 65 சதவீத அறைகள் புக்கிங் ஆகியுள்ளன. தாக்குதல் நடந்த நாளில் 77 சதவீத அறைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கியிருந்தனர். ஓட்டலின் மற்றொரு பகுதியான ஹெரிடேஜ் பிளாக் பிப்ரவரி மாதம் முதல் செயல்படும். சீரமைப்பு பணிகள் முழுவதும் முடிய அடுத்த ஆண்டு இறுதியாகும். ஓட்டலில், சிறப்பான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்திய விமான நிலையங்களில் உள்ள பாதுகாப்பை விட அதிகமான பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளன. வாடிக்கையாளர்களின் சிரமம் கருதி படிப்படியாக கெடுபிடி விலக்கிக் கொள்ளப்படும். இவ்வாறு ஓட்டல்கள் நிறுவனத்தின் துணை தலைவர் கூறியுள்ளார். டிரைடென்ட்: புதுப்பிக்கும் பணி நடந்த டிரைடென்ட் ஓட்டலின் ஒரு பகுதியும் நேற்று முதல் செயல்பட துவங்கியது. இதன் திறப்பு விழாவுக்கு மகாராஷ்டிரா முதல்வர் அசோக் சவான், துணை முதல்வர் சாகன் பூஜ்பால் ஆகியோர் வந்திருந்தனர். இங்கும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. ஜனவரி மாதம் மத்தியில் இருந்து முழு அளவில் செயல்படும் என்று ஓட்டல் நிர்வாகத்தின் தலைவர் ரத்தன் கேஸ்வாமி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இவர் கூறியதாவது: வாடிக்கையாளர் வருகை வழக்கத்தை விட 30 சதவீதம் குறைவாக உள்ளது. இங்குள்ள 551 அறைகளில் 100 அறைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விருந்தினர் அறை, ரெஸ்டாரன்ட், மீட்டிங் ஹால் ஆகியன திறக்கப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக புதுப்பிக்க 40 முதல் 50 கோடி ரூபாயாகும். முதல் கட்டமாக 25 கோடி ரூபாயை காப்பீட்டு நிறுவனம் தந்துள்ளது. ஓபராய் ஓட்டலின் புதுப்பிக்கும் பணி முடிய இன்னும் ஆறு மாதங்களாகும். இவ்வாறு ரத்தன் கேஸ்வாமி தெரிவித்தார். ஓட்டல் திறந்ததும் முதலில் வந்த வாடிக்கையாளருக்கு பில் இல் லாமல் காபி வழங்கப்பட்டது. அவர் வந்ததற்கான நன்றி கார்டு மட்டும் வழங்கப்பட்டது.

வீட்டுக் கடன்-எச்டிஎப்சி புதிய வட்டி விகிதம் குறைப்பு

மும்பை: இந்தியாவின் முன்னணி வீட்டு வசதி கடன் நிறுவனமான ஹவுசிங் டெவலப்மென்ட் பைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் (ஹெச்.டி.எப்.சி), வீட்டு கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை குறைத்துள்ளது.
இதன்படி ரூ.20 லட்சத்திற்குட்பட்ட கடனுக்கு வட்டி விகிதம் 10.75 சதவீதத்திலிருந்து 10.25 ஆக (மாறும் வட்டி) குறைத்துள்ளது.
ரூ.20 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உள்ள கடனுக்கான வட்டியை 11.75 சதவீதத்திலிருந்து 11.25 சதவீதமாகக் குறைத்துள்ளது.
இந்த புதிய வட்டி விகிதம் ஜனவரி 1 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது வீட்டு கடனுக்கு 11.75 சதவிகிதம் வட்டி வசூலிக்கிறது ஹெச்.டி.எப்.சி.
மற்ற வகை சில்லரை கடனுக்கான வட்டியையும் 0.50 சதவீதம் குறைத்து, 14.5 சதவீதமாக அறிவித்துள்ளது.

வேலை நீக்கமா… வோலை வாய்ப்பா…: குழப்பும் ரிலையன்ஸ் குழுமம்!

மும்பை: சர்வதேச நிதி நெருக்கடியைக் காரணம் காட்டி, பல ஆயிரம் தொழிலாளர்களை சைலன்டாக வெளியேற்றியுள்ளன முகேஷ்- அனில் அம்பானிகளின் ரிலையன்ஸ் குழுமங்கள்.
அதே நேரம் புதிதாக 90,000 பேரை தற்காலிகமாக வேலைக்கு எடுப்பதாக இன்று அறிவித்துள்ளது அனில் அம்பானி வசமுள்ள அனில் திருபாய் அம்பானி குழுமம்.
இன்று வெளியாகியுள்ள அறிக்கையில், ‘அனில் திருபாய் அம்பானி ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் 2,500 மேலாளர்கள் உள்பட 90,000 பேரை புதிதாக தனது இன்ஸூரன்ஸ் பிரிவுக்கு அமர்த்துகிறது. இவர்கள் அனைவரும் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த முறையில் அமர்த்தப்படுகிறார்கள்என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனில் திருபாய் அம்பானி நிறுவன செய்தித் தொடர்பாளர் இதுகுறித்து கூறியதாவது: 90,000ம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை எங்கள் நிறுவனத்தின் இன்ஸூரன்ஸ் பிரிவு உருவாக்குகிறது. இவர்களில் 80,000 பேருக்கு மேல் ஏஜென்டுகள் மற்றும் விற்பனைப் பிரதிநிதிகள்தான்.
இன்ஸூரன்சுக்கு மட்டும் 2,500 விற்பனை மேலாளர்களையும் நியமிக்கவிருக்கிறோம்.
சர்வதேச பொருளாதாரம் மந்த நிலையில் உறைந்துவிட்டிருந்தாலும், எங்கள் நிறுவனத்தின் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பிரிவு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல்தான் செயல்பட்டு வருகிறது. சொல்லப் போனால் ரிலையன்ஸ் எனர்ஜி மற்றும் இன்ப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனங்களில் இன்னும் புதிதாக ஆட்களை வேலைக்கு எடுத்துக் கொண்டுதான் உள்ளோம் என்றார்.
இன்னொரு பக்கம் அனில் அம்பானி குழுமத்தில் ஏற்கெனவே கணிசமான ஊழியர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இன்ஸூரன்ஸ் பிரிவில் 6,000 இடைநிலை நிர்வாகிகள் மற்றும் முழு நேர ஊழியர்களை நீக்கியுள்ளதாக சிஎன்பிசி தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் இதை மறுத்துள்ள அனில் அம்பானி குரூப், அதே இன்ஸூரன்ஸ் பிரிவுக்குதான் இப்போது 90,000 பேரை எடுப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
சிக்கன நடவடிக்கையில் முகேஷ்:
முகேஷ் அம்பானியோ, தனது வசம் உள்ள ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தில் சிக்கன நடவடிக்கையை அமல்படுத்துவதில் மும்முரமாக உள்ளார். அடுத்த இரு காலாண்டுகளில் முகேஷ் அம்பானி 8 முதல் 10 சதவீத ஊழியர்களைக் குறைப்பதில் தீவிரம் காட்டத் துவங்கிவிட்டதாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் கூறுகின்றன.
முதல்கட்டமாக 3,500 முதல் 4,500 வரை பணியாளர்கள் நீக்கப்படுவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
ரிலையன்ஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் இதுகுறித்துக் கூறுகையில், சிக்கன நடவடிக்கை இன்றைக்கு மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. சூழலுக்கு தக்கவாறு முடிவெடுப்பதுதானே சிறந்த நிர்வாகம். அதன்படிதான் ரிலையன்ஸ் செயல்படுகிறது என்றார்.
ஏற்கெனவே ஒப்பந்த முறையில் நியமிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான உழியர்களை, ஒப்பந்த்தாரர்களை ரிலையன்ஸ் சில்லறை வர்த்தகப் பிரிவில் நீக்கிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. ஆனால் இதை ஒரே நேரத்தில் செய்யாமல், வெளியில் தெரியாத வகையில் சாமர்த்தியமாகச் செய்துள்ளனர்.
வெளிப்படையாகச் செய்தால் நிறுவனத்தின் இமேஜ் பாதிக்கும், முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையின்மையைச் சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதால் இந்த கமுக்கமான நீக்கங்கள் என்கிறார்கள்.
ரிலையன்ஸின் ஜாம் நகர் எண்ணெய் சுத்திகரிப்புப் பிரிவிலும் கணிசமான ஊழியர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டியைக் குறைத்தது எல்.ஐ.ஜி. ஹவுசிங் பைனான்ஸ்

மும்பை: எல்.ஐ.சி ஹவுசிங் பைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம், புதிய வாங்கும் வீட்டுக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்துள்ளது.
வீட்டுக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு வங்கிகளுக்கு நிர்ப்பந்தம் கொடுத்தது. இதன் விளைவாக வங்கிகள் வீட்டுக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களைக் குறைத்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் எல்.ஐ.ஜி. ஹவுசிங் பைனான்ஸ் நிறுவனமும் தனது வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்துள்ளது.
அதன்படி ரூ. 20 லட்சம் வரை கடன் வாங்குவோருக்கு, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 9.25 சதவீத வட்டியும், அதற்கு மேல் வரும் ஆண்டுகளுக்கு 9.75 வட்டியும் வசூலிக்கப்படும்.

20 லட்சத்திற்கு மேலான கடன் தொகைக்கு தற்போது உள்ள 11.50 சதவீதத்திலிருந்து 11.25 சதவீதமாக வட்டி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
2009
ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரை இந்த வட்டிக் குறைப்பு விகிதம் அமலில் இருக்கும்.
இதுதவிர இலவச காப்பீடு, கடனை முன் கூட்டியே திருப்பிச் செலுத்தும்போது போடப்படும் அபராதத் தொகை ரத்து உள்ளிட்ட சலுகைகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

G¡ÙTÖ£·, Yyz ÙNX«]• hÛ\‹‰·[RÖ¥

–Á E¼T†‡ Œ¿Y]jL¸Á ŒLW XÖT• A‡L¡eL YÖš“

G¡ÙTÖ£· ÙNX«]jL· hÛ\‹‰ Y£YRÖ¥ –Á E¼T†‡ Œ¿Y]jL¸Á XÖT• p\TÖ] A[«¥ A‡L¡eL YÖš“·[‰. SÖyz¥ –ÁNÖW†‡¼LÖ] ÚRÛY ÙRÖPŸ‹‰ A‡L¡†‰ Y£f\‰. B]Ö¥ A‹R A[«¼h A¸“ C¥ÛX. G]ÚY, –Á E¼T†‡ÛV A‡L¡eh• YÛL›¥ U†‡V, UÖŒX AWrL· T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£fÁ\]. h½TÖL, U†‡V AWr SÖyzÁ TX ˜efV CPjL¸¥ `ÙULÖ’ –Á E¼T†‡ ‡yPjLÛ[ AÛU†‰ Y£f\‰. C£‘Ä•, TX UÖŒXjL¸¥ –ÁNÖW†‡¼h Ry|TÖ| ŒX« Y£f\‰. LÖ¼\ÖÛX, s¡V J¸ E·¸yP UW“NÖWÖ –Á ‡yPjL¸Á YÖ›XÖL°• –Á E¼T†‡ÛV A‡L¡eL ‡yP–PTy|·[‰.

«¡YÖeL ‡yPjL·

C‹R ŒÛX›¥, –ÁNÖW E¼T†‡›¥ D|Ty| Y£• Œ¿Y]jLº• «¡YÖeL† ‡yPjLÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£fÁ\]. C†‰Û\›Á Y[Ÿop ‡yPjLºeLÖL T¥ÚY¿ N¨ÛLLº• A¸eLTy| Y£fÁ\]. G]ÚY, C Y£• B|L¸¥ C†‰Û\ÛVo NÖŸ‹R Œ¿Y]jL· p\TÖ] A[«¥ ÙNV¥T|• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

NŸYÚRN A[«¥ LoNÖ GÙQš «ÛX ÙRÖPŸ‹‰ hÛ\‹‰ Y£f\‰. CRÛ]V|†‰ –Á E¼T†‡›¥ D|Ty|·[ Œ¿Y]jL¸Á XÖT YW•“ ÚU•T|• GÁ¿ G‡ŸTÖŸeLT|f\‰. h½TÖL SÖyzÁ –L ÙT¡V –Á E¼T†‡ Œ¿Y]UÖ] GÁ.z.‘.p., PÖyPÖ TYŸ U¼¿• ÙSšÚY¦ ¦eÛ]y LÖŸTÚWcÁ BfV Œ¿Y]jLºeh J¸UVUÖ] G‡ŸLÖX• LÖ†‡£ef\‰ G] BšYÖ[ŸL· ÙR¡«†R]Ÿ.

–Á Œ¿Y] TjhL·

LP‹R pX B|L[ÖL –Á ‰Û\ Œ¿Y] TjhLºeh YWÚY¼“ A‡L¡†‰ LÖQTyP‰. h½TÖL ÙNÁ\ 2007-B• Bz¥, Tjh YŸ†RL†‡¥ H¼TyP GµopÛVV|†‰, C†‰Û\ Œ¿Y] TjhL¸¥ ˜R§yPÖ[ŸL· A‡L BŸY• LÖyz]Ÿ. GÂÄ• SP“ Bz¥, Tjh YŸ†RL• rQeLUÛP‹RRÖ¥, –Á ‰Û\ Œ¿Y] TjhL· –L°• TÖ‡“eh·[Ö›]. SP“ B| ^]Y¡ UÖR†‡¦£‹‰, ’.GÍ.C. `ÙNÁÙNeÍ’ 52 NR®R• N¡YÛP‹‰·[ ŒÛX›¥, –Á ‰Û\ Œ¿Y] TjhL¸Á «ÛX 64 NR®R A[«¼h hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰.

NŸYÚRN ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ ÚReL ŒÛX E£YÖf·[‰. EXL A[«¥ Tjh YŸ†RL˜• U‹RUÛP‹‰·[‰. C‹ŒÛX›¥ EP]zVÖL –ÁNÖW ‰Û\ Œ¿Y] TjhLºeh ÚRÛYTÖ| H¼TP«¥ÛXÙVÁ\Ö¨•, Tjho N‹ÛR ŒXYW• qŸ ÙT¿• ÚTÖ‰ C†‰Û\ TjhL· –h‹R ˜efV†‰Y• ÙT¿• GÁ¿ G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

CV¼ÛL G¡Y֝

SP“ B| ^ØÛX UÖR†‡¥ J£ ’TÖš LoNÖ GÙQš «ÛX 147 PÖXWÖL –L°• A‡L¡†‰ LÖQTyP‰. R¼ÚTÖ‰ CRÁ «ÛX rUÖŸ 70 NR®R• N¡YÛP‹‰·[‰. CV¼ÛL G¡Y֝ U¼¿• SÖ@RÖ«Á «ÛX• H\ehÛ\V CÚR A[«¼h hÛ\‹‰ Y£• ŒÛX›¥ –Á ‰Û\ Œ¿Y]jLºeh G¡ÙTÖ£ºeLÖ] ÙNX«]• L‚NUÖL hÛ\‹‰ Y£f\‰. f£ÐQÖ-ÚLÖRÖY¡ T|ÛL›¦£‹‰ CV¼ÛL G¡Y֝ A¸“ «ÛW«¥ ÙRÖPjh• GÁ\ ŒÛXTÖ|, NŸYÚRN N‹ÛRL¸¥ ŒXeL¡ «ÛX hÛ\‹‰ Y£Y‰ ÚTÖÁ\Y¼\Ö¥ –Á Œ¿Y]jL¸Á G¡ÙTÖ£· ÙNX«]• ÚU¨• hÛ\V YÖš“·[‰. CR]Ö¥ C‹Œ¿Y]jL· C Y£• UÖRjL¸¥ A‡L BRÖV• ÙT¿• s²ŒÛX›¥ E·[].

Œ‡ ŒÛX ˜z°L·

ÙNP•TŸ UÖR†‰PÁ ŒÛ\YÛP‹R CWPÖY‰ LÖXցz¥, –Á ‰Û\ Œ¿Y]jL¸Á Œ‡ ŒÛX ˜z°L¸¥ B¿R¥ A¸eh• YÛL›¥ ‡£T• H¼Ty|·[‰. AR¼h ˜‹ÛRV ™Á¿ LÖXց|L¸¥ C‹R Œ¿Y]jL¸Á XÖT†‡¥ N¡° H¼Tyz£‹R‰. B]Ö¥ CWPÖY‰ LÖXցz¥ –Á ‰Û\ Œ¿Y]jL[Ö¥ DyPTyP XÖT• Jy|ÙUÖ†R A[«¥ 6.6 NR®R• Y[Ÿop L|·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰. AÚR NUV• SP“ Œ‡ BzÁ ˜R¥ LÖXցz¥ C†‰Û\›Á XÖT• 20 NR®R A[«¼h•, LP‹R ™Á¿ LÖXց|L¸¥ 8.6 NR®R A[«¼h• hÛ\‹‡£‹R‰.

ÙNP•TŸ UÖR†‰PÁ ŒÛ\YÛP‹R LÖXցz¥ –Á ‰Û\ Œ¿Y]jL¸Á «¼TÛ] 26 NR®R• Y[Ÿop L|·[‰. ˜R¥ LÖXցz¥ (HW¥-^ØÁ) «¼TÛ] Y[Ÿop 18.6 NR®R A[«¼ÚL C£‹R‰. GÂÄ• ^ØÛX-ÙNP•TŸ UÖR LÖX†‡¥ C‹Œ¿Y]jL¸Á ÙNV¥TÖy| ÙNX«]• A‡L¡†‰·[‰. ™XÙTÖ£· ÙNX«]• 41 NR®R˜•, T‚VÖ[ŸLºeLÖ] N•T[o ÙNX«]• 30 NR®R˜• EVŸ‹‰·[‰. GÁ\Ö¨• ÙNV¥TÖy| XÖT• 6.8 NR®R• EVŸ‹‰·[‰ GÁT‰ LYÂeL†ReL‰.

Yyzo ÙNX«]•

˜‹ÛRV ™Á¿ LÖXց|L¸¥ 25 NR®RUÖL C£‹R –ÁNÖW Œ¿Y]jL¸Á Yyzo ÙNX«]• ÙNP•TŸ UÖR†‰PÁ ŒÛ\YÛP‹R CWPÖY‰ LÖXցz¥ 61 NR®RUÖL A‡L¡†‰·[‰. GÂÄ• R¼ÚTÖ‰ LPÄeLÖ] Yyz «fRjL· hÛ\eLTy| Y£YRÖ¥ C‹R YÛL›¨• C‹Œ¿Y]jLºeh C A‡L TÖ‡“ H¼TPÖ‰ GÁ\ S•‘eÛL H¼Ty|·[‰. CÚR LÖX†‡¥ –Á Œ¿Y]jL¸Á ÚRšUÖ] ÙNX«]• KW[«¼h EVŸ‹‰·[ ÚYÛ[›¥, Y¡eLÖ] J‰eg| 47 NR®R• GÁ\ A[«¥ L‚NUÖLe hÛ\‹‰·[‰. C‰ ŒLW XÖT• A‡L¡‘¼h ˜efV LÖWQUÖL AÛU‹‰·[‰. CeLÖXցz¥ –Á ‰Û\ Œ¿Y]jL¸Á ŒLW XÖT• 6.6 NR®R• Y[Ÿop L|·[‰.

BL T¥ÚY¿ A•NjL· SÖyzÁ –Á E¼T†‡ ‰Û\eh NÖRUÖL UÖ½ Y£fÁ\]. “‡V E¼T†‡ ‘¡°L· ÙNV¥TÖy| Y£Y‡¥ p½‰ LÖX RÖUR• H¼TP YÖš“·[‰. GÂÄ•, ÙT¡V Œ¿Y]jL¸Á P LÖX AzTÛP›XÖ] ‡yPjLºeh TÖ‡“ G‰°• H¼TPÖ‰ G] Y¥¨]ŸL· L£‰fÁ\]Ÿ.

ÙNÁ\ JÚW YÖW†‡¥

10 Œ¿Y] TjhL¸Á U‡“ ¤.1 XyN• ÚLÖz A‡L¡“

ÙNÁ\ YÖW•, SÖyzÁ Tjh YŸ†RL• KW[«¼h SÁh C£‹RRÖ¥, ˜•ÛT Tjho N‹ÛR›Á h½œy| G AªYÖW†‡¥ ÙUÖ†R• 409.84 “·¸L· A‡L¡†R‰. CRÛ]V|†‰, Œ¿Y] TjhL¸Á N‹ÛR U‡“ (UÖŸeÙLy ÚL‘yP¦ÚNcÁ) AzTÛP›¥ ˜R¥ 10 CPjLÛ[ ‘z†‰·[ C‹‡V Œ¿Y]jL¸Á TjhL¸Á U‡“ ÙUÖ†R• ¤.1 XyN• ÚLÖz A‡L¡†‰·[‰.

ÙNÁ\ YÖW C¿‡›¥, B¿ ÙTÖ‰† ‰Û\ Œ¿Y]jLÛ[•, SÖÁh RÂVÖŸ ‰Û\ Œ¿Y]jLÛ[• ÙLց|·[ 10 ˜Á]‚ Œ¿Y]jL¸Á TjhL¸Á N‹ÛR U‡“, ˜‹ÛRV YÖW†ÛRe LÖyz¨• £.1,03,780 ÚLÖz A‡L¡†‰ ¤.9,98,375 ÚLÖz›¦£‹‰ £.11,02,155 ÚLÖzVÖL EVŸ‹‰·[‰.

G•.G•.z.p.

C‡¥, ÙTÖ‰† ‰Û\ÛVo ÚNŸ‹R G•.G•.z.p. Œ¿Y] TjhL¸Á N‹ÛR U‡“ Uy|• ¤.47,639 ÚLÖz EVŸ‹‰·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰. ˜Á]‚ 10 Œ¿Y]jL¸Á TyzV¦¥ CP• ÙT¼½£‹R C‹Œ¿Y]†‡Á TjhL¸Á N‹ÛR U‡“ ÙNÁ\ UÖR†‡¥ N¡YÛP‹RÛRV|†‰, CTyzV¦¥ CP• ÙT¿• Rh‡ÛV CZ‹‡£‹R‰. ÙNÁ\ J£ YÖW†‡¥ Uy|• C‹Œ¿Y] TjfÁ «ÛX 98 NR®R• A‡L¡†‰, ARÖY‰ ¤.9,639.65-¦£‹‰ EVŸ‹‰ YÖW C¿‡›¥ ¤.19,167.50-eh ÛLUÖ½V‰. CRÛ]V|†‰, C‹Œ¿Y]• ˜Á]‚ 10 Œ¿Y]jL¸Á TyzV¦¥ —|• CP• ÙT¼¿·[‰. R¼ÚTÖ‰ C‹Œ¿Y]• I‹RÖY‰ CP†‡¥ E·[‰.

˜ÚLÐ A•TÖÂ

˜ÚLÐ A•TÖ RÛXÛU›Á g² ÙNV¥T|• ¡ÛXVÁÍ CPÍy¢Í Œ¿Y]•, ÙRÖPŸ‹‰ ˜R¦P†‡¥ E·[‰. C‹Œ¿Y] TjhL¸Á N‹ÛR U‡“ CªYÖW†‡¥ ¤.6,777 ÚLÖz A‡L¡†‰·[‰. CRÛ]V|†‰, C‹Œ¿Y]†‡Á TjhL¸Á N‹ÛR U‡“ ¤.2,05,568.45 ÚLÖz›¦£‹‰ ¤.2,12,345 ÚLÖzVÖL EVŸ‹‰·[‰.

AÚRNUV•, rÂ¥ –yP¥ RÛXÛU›Á g² ÙNV¥T|• TÖŸ‡ HŸÙP¥ Œ¿Y] TjhL¸Á N‹ÛR U‡“ ¤.142.37 ÚLÖz N¡YÛP‹‰·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰. Œ¿Y] TjhL¸Á N‹ÛR U‡“ AzTÛP›¥ C‹Œ¿Y]• SÖÁLÖY‰ CP†‡¥ E·[‰.

ïÂÙPe Œ¿Y]•

¤.2,500 ÚLÖz›¥ hz›£“ ‡yP•

ïÂÙPe Œ¿Y]•, ¤.2,500 ÚLÖz ˜R§yz¥ ¤.30-50 XyN• U‡‘XÖ] 10,000 hz›£“LÛ[ ÙLց|·[ ‡yPjLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·[ ‡yP–y|·[‰. C†‡yPT‚L· iŸLÖÁ, ÙSÖšPÖ, fÚWyPŸ ÙSÖšPÖ, ÙLÖ¥L†RÖ U¼¿• ÙNÁÛ] BfV CPjL¸¥ ÚU¼ÙLÖ·[TP E·[]. ÚU¼LP Th‡L¸¥ C‹Œ¿Y]†‡¼h ÚTÖ‰UÖ] A[«¼h ŒXTh‡• E·[‰.

C‰ h½†‰ C‹Œ¿Y]†‡Á RÛXYŸ WÚUÐ N‹‡WÖ i¿•ÚTÖ‰, “S|†RW U¼¿• EVŸ Y£YÖš ‘¡«]ÛW CXeLÖLe ÙLց| ¤.30-50 XyN• U‡‘¥ hz›£“ ‡yPjLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·º• YÛL›¥ SPYzeÛLL· ÚU¼ÙLÖ·[Ty| Y£fÁ\]” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

TjhL· அலசல்

fÚWy DÍPŸÁ ѐ‘j

NWeh LT¥ ÚTÖehYW†‰ ‰Û\›¥ D|Ty| Y£• C‹Œ¿Y]†‡Á LT¥L· AÛU›¥ YÖjLTyPÛY GÁTRÖ¥, P SÖ·Lºeh TVÁ TPe izVÛY. Œ¿Y]†‡Á Y[Ÿop SÁh E·[‰.

RÂVÖŸ ‰Û\›¥ –L ÙT¡V NWeh LT¥ ÚTÖehYW†‰ Œ¿Y]UÖL fÚWy DÍPŸÁ ѐ‘j (È.C. ѐ‘j) ‡L²f\‰. B|eh ¤.3,108 ÚLÖz «¼¿˜R¥ Dyz Y£• C‹Œ¿Y]†‡¼h CªYց| AeÚPÖTŸ UÖR ŒXYWTz, 41 NWeh LT¥L· E·[]. CÛY AÛ]†‰UÖL, NWehL· H¼\TPÖR ŒÛX›¥ 28.50 XyN• PÁ GÛP ÙLցPÛYVÖh•.

30 LT¥L·

C†‰Û\›¥ D|Ty| Y£• U¼\ Œ¿Y]jLÛ[ ÚTÖÁ¿, È.C. ѐ‘j Œ¿Y]†‡P• E·[ ÙT£•TÖÁÛUVÖ] LT¥Lº• (30 LT¥L·) LoNÖ GÙQš E·¸yP ‡WY Yz«XÖ] ÙTÖ£·LÛ[ H¼½ Y£• YÛL›¥ E·[]. C‹Œ¿Y]†‡Á ÙT£•TÖÁÛUVÖ] LT¥L· AÛU›¥ YÖjLTyPÛY GÁTRÖ¥ CÛY P LÖX TVÁTÖyz¼h H¼\ÛYVÖL E·[].

ÚU¨•, C‹Œ¿Y]• N‹ÛR ŒXYW†‡¼h H¼\ÖŸÚTÖ¥ LT¥LÛ[ UÖ¼½ AÛUeh• YÛL›¥ YN‡LÛ[ ÙLց|·[‰. C‰, N‹ÛR ŒXYW†RÖ¥ H¼T|• TÖ‡“LÛ[ G‡ŸÙLÖ·º• YÛL›¥ E·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

LoNÖ GÙQš

R¼ÙTÖµ‰ EXL ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ H¼Ty|·[ rQeL ŒÛXVÖ¥, ÙTyÚWÖ¦V ÙTÖ£·L· TVÁTÖ| –L°• hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰. CR]Ö¥, NŸYÚRN N‹ÛR›¥ LoNÖ GÙQš «ÛX –L°• N¡YÛP‹‰·[‰. CªYց| ^ØÛX UÖR†‡¥ J£ ’TÖš LoNÖ GÙQš «ÛX 147 PÖXWÖL C£‹R‰. C‰ R¼ÚTÖ‰ 35 PÖX£eh• g² ®²op L|·[‰.

CR]Ö¥, LoNÖ GÙQÛV ÛLVÖº• NWeh LT¥LºeLÖ] YÖPÛL –L°• hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰. ARÖY‰, LoNÖ GÙQÛV H¼½ Y£• «.G¥.p.p. G]T|• –L ÙT¡V NWeh LT¥LºeLÖ] J£ SÖ· YÖPÛL ÙNÁ\ ^ØÛX UÖR†‡¥ 1,19,722 PÖXWÖL C£‹R‰. C‰, R¼ÚTÖ‰ 42,400 PÖXWÖL –L°• hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰. C‰, C‹Œ¿Y]†‡Á SP“ Œ‡ Bz¼LÖ] Y£YÖ›¥ TÖ‡ÛT H¼T|†‰• GÁ\Ö¨•, C‹Œ¿Y]• TX YÖzeÛL Œ¿Y]jLºPÁ NWehLÛ[ ÛLVÖºYR¼h P LÖX AzTÛP›¥ JT‹R• ÚU¼ÙLց|·[‰. CR]Ö¥, C‹Œ¿Y]†‡Á XÖT YW•“ A‡L• TÖ‡eLTPÖ‰ GÁ\ U‡’|• E·[‰.

Œ‡ ŒÛX

È.C. ѐ‘j Œ¿Y]•, LP‹R ™Á¿ B|L[ÖL –L°• p\TÖL ÙNV¥Ty| Y£f\‰. CªYց|L¸¥ C‹Œ¿Y]†‡Á Y£Y֝•, XÖT Y[Ÿop• SÁh E·[‰. h½TÖL, ÙNÁ\ Œ‡ Bz¥ C‹Œ¿Y]†‡Á ÙNV¥TÖy| Y£YÖš 50 NR®R• A‡L¡†‰ ¤.3,108.40 ÚLÖzVÖL Y[Ÿop Lz£‹R‰. AÚRNUV•, C‹Œ¿Y]†‡Á ÙNV¥TÖy| XÖT YW•“ ÙNÁ\ Œ‡ Bz¥ 2 NR®R• hÛ\‹‰ 43.9 NR®RUÖL hÛ\‹‰ C£‹R‰. C£‘Ä•, C†‰Û\›¥ D|Ty| Y£• ѐ‘j LÖŸTÚWcÁ B@ C‹‡VÖ (GÍ.p.I) Œ¿Y]†‰PÁ J‘|•ÚTÖ‰ C‹Œ¿Y]†‡Á ÙNV¥TÖy| XÖT YW•“ SÁ\ÖLÚY E·[‰.

ÙNÁ\ Œ‡ Bz¥ C‹Œ¿Y]†‡Á ÙWÖeL YW†‰ 60 NR®R• EVŸ‹‰ ¤.1,667 ÚLÖzVÖL C£‹R‰. CR]Ö¥, C‹Œ¿Y]†‡Á LPÁ, Tjh ™XR] «fR• 0.66 GÁ\ A[«¥ hÛ\‹‰ C£‹R‰.

«¡YÖeL•

È.C. ѐ‘j Œ¿Y]•, ¤.3,778 ÚLÖz ÙNX«¥ «¡YÖeL SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ÙLցP‰. CRÁ YÖ›XÖL Y£• 2011-12-B• Œ‡ Bz¥ C‹Œ¿Y]• i|RXÖL 14 NWeh LT¥LÛ[ ÙT¼½£eh•. AÚRNUV•, CªYց|L¸¥ C‹Œ¿Y]†‡Á LPÁ U¼¿• Tjh ™XR] «fR†‡¥ A‡L UÖ¼\• H¼TPÖ‰ GÁ\ G‡ŸTÖŸ“• E·[‰.

LP‹R J£ pX UÖRjL[ÖL LT¥ ÚTÖehYW†‰ Œ¿Y]jL¸Á Y£YÖ›¥ N¡° H¼Ty|·[‰ GÁ\Ö¨•, C‹Œ¿Y]• P LÖX JT‹R AzTÛP›¥ LT¥LÛ[ CVef Y£YRÖ¥ Œ¿Y]†‡Á Y£YÖš U¼¿• XÖT YW•‘¥ A‡L TÖ‡“ H¼TPÖ‰ GÁ\ ŒÛXTÖ|• E·[‰.

U‡’|

È.C. ѐ‘j Œ¿Y]†‡Á Tjh JÁ¿ R¼ÙTÖµ‰ ¤.217 GÁ\ A[«¥ «ÛX ÚTÖše ÙLց|·[‰. C‰, SP“ 2008-09-B• Bz¼h U‡’| ÙNšVTy|·[ J£ Tjh N•TÖ†‡V†‰PÁ J‘|•ÚTÖ‰ 2.5 UPjhL· GÁ\ A[«¥RÖÁ E·[‰.

G¥.I.p. a°pj ÛT]ÖÁÍ

C‹Œ¿Y]• CPŸTÖ|LÛ[ G‡ŸÙLց| p\TÖL ÙNV¥Ty| Y£f\‰.

p\‹R ˜Û\›¥ ŒŸYfeLT|• Yjf NÖWÖ Œ‡ Œ¿Y]jL¸¥ G¥.I.p. a°pj @ÛT]ÖÁÍ Œ¿Y]˜• JÁ\Öh•.

YŸ†RL•

G¥.I.p. a°pj @ÛT]ÖÁÍ Œ¿Y]•, ®y| YN‡ LPÁ YZjf Y£f\‰. C‹‡VÖ«¥ A‡L A[«¥ ®y| YN‡ LPÁ YZjhY‡¥ Go.{.G@.p. Œ¿Y]†‡¼h A|†RTzVÖL CWPÖY‰ CP†‡¥ C‹Œ¿Y]• E·[‰.

LP‹R 2002-03 U¼¿• 2007-08-B• Œ‡ B|LºefÛP›¥ C‹Œ¿Y]†‡Á ÙUÖ†R ÙNÖ†‰ U‡“ ™Á¿ UPjh A‡L¡†‰·[‰. ÚU¼LP Œ‡ B|L¸¥ SÖyzÁ ÙTÖ£[ÖRÖW Y[Ÿop›¥ Gµop H¼Tyz£‹R‰. RÂSTŸ ÙNX«|• Y£Y֝• EVŸ‹‰ C£‹R‰. C‰ÚTÖÁ\ LÖWQjL[Ö¥ HWÖ[UÖÚ]ÖŸ ®y| YN‡ LPÁ YÖjf Y‹R]Ÿ. CRÛ]V|†‰, ÚU¼LP Œ‡ B|L¸¥ C‹Œ¿Y]• p\TÖ] A[«¥ Y[Ÿop L| Y‹R‰.

Yyz Y£YÖš

C‹ŒÛX›¥, NŸYÚRN A[«¥ ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ H¼Ty|·[ ÚReL ŒÛXVÖ¥, SP“ Œ‡ BzÁ ÙRÖPeL†‡¦£‹‰ Œ‡o ÚNÛY›¥ D|Ty| Y£• Œ¿Y]jLºeh TÖ‡“ H¼Ty| Y‹R‰. AÚRNUV•, G¥.I.p. a°pj @ÛT]ÖÁÍ Œ¿Y]• CRÛ] G‡ŸÙLց| ARÁ Yyz Y£YÖÛV p\TÖ] A[«¥ A‡L¡†‰ Y£f\‰.

CRÛ] ÙY¸T|†‰fÁ\ YÛL›¥, ÙNÁ\ ÙNP•TŸ UÖR†‰PÁ ŒÛ\YÛP‹R B¿ UÖR LÖX†‡¥ C‹Œ¿Y]†‡Á Yyz Y£YÖš ˜‹ÛRV Œ‡ BzÁ CÚR LÖX†ÛRe LÖyz¨• 30 NR®R• A‡L¡†‰·[‰. ÙNÁ\ Œ‡ BÛP ÚTÖÁ¿ SP“ Œ‡ BzÁ ˜R¥ B¿ UÖRjL¸¨• C‹Œ¿Y]• YZjfV ®y| YN‡ LPÁ 30 NR®R• Y[Ÿop L|·[‰.

YÖWÖeLPÁ

ÙTÖ£[ÖRÖW ÚReL ŒÛXVÖ¥ Œ‡ Œ¿Y]jL¸Á YÖWÖeLPÁ «fR• A‡L¡†‰ Y£f\‰. AÚRNUV•, ÙNÁ\ Œ‡ BzÁ ˜R¥ B¿ UÖRjL¸¥ 1.65 NR®RUÖL C£‹R G¥.I.p. a°pj @ÛT]ÖÁÍ Œ¿Y]†‡Á ŒLW YÖWÖeLPÁ «fR• R¼ÚTÖ‰ 1 NR®R†‡¼h• hÛ\YÖL E·[‰. BL, LPÛ] Ys¦T‡¨• C‹Œ¿Y]• p\‹R ˜Û\›¥ ÙNV¥Ty| Y£f\‰.

U‡’|

R¼ÚTÖ‰ C‹Œ¿Y] Tjh JÁ¿ ¤.224.10 GÁ\ A[«¥ «ÛX ÚTÖše ÙLց|·[‰. SP“ Œ‡ Bz¼h U‡’| ÙNšVTy|·[ J£ Tjh N•TÖ†‡V†‡V†‰PÁ J‘|•ÚTÖ‰ C‰ 3.9 UPjhL· GÁ\ A[«¥ E·[‰. C‹Œ¿Y]†‡Á ŒLW XÖT• LP‹R 12 UÖRjL¸¥ 40 NR®R†‡¼h ÚU¥ A‡L¡†‰·[‰. CRÄPÁ J‘|•ÚTÖ‰, C‹Œ¿Y] TjfÁ «ÛX –L°• hÛ\YÖ]RÖh•.

C‹ŒÛX›¥, ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzVÖ¥ H¼T|• CPŸTÖ|LÛ[ G‡ŸÙLց| C‹Œ¿Y]• p\TÖL ÙNV¥Ty| Y£f\‰. ÚU¨•, ¤.20 XyN• YÛW›XÖ] ®y| LPÄeLÖ] Yyz «fR• hÛ\eLTy|·[RÖ¥ Œ¿Y]†‡Á YÖzeÛLVÖ[ŸL¸Á G‚eÛL A‡L¡eh•. ÙTÖ£[ÖRÖW ¢‡›¨• C‹Œ¿Y]†‡Á Az†R[• Y¨YÖLÚY E·[‰. G]ÚY, P LÖX AzTÛP›¥ C‹Œ¿Y] TjhL¸¥ ˜R§yÛP ÚU¼ÙLÖ·[XÖ•.

ïÂVÁ ÚTje B C‹‡VÖ

ÚRpVUVUÖeLTyP YjfLº· JÁ\Ö] ïÂVÁ ÚTje B@ C‹‡VÖ«Á ÙNV¥TÖ| ‡£‡LWUÖL E·[‰. SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¥ CªYjf›Á LPÁ Y[Ÿop 22 NR®R A[«¼h•, ÙPTÖpy Y[Ÿop 23 NR®R A[«¼h• C£eh• G] U‡‘PTy|·[‰. SP“ Œ‡ Bz¥ C‹Œ¿Y]†‡Á LPÁ Y[Ÿop 22 NR®R A[«¼h C£eh• G] G‡ŸTÖŸeLTyP‰. B]Ö¥, C‰ 28 NR®R A[«¼h Y[Ÿop LÖ„• G] U¿ U‡’| ÙNšVTy|·[‰. C£‘Ä•, CªYjf›Á ÙNV¥TÖ| 2009-10-B• Œ‡ Bz¥ GTz C£eh• GÁ¿ L‚eL ˜zV«¥ÛX. HÙ]Â¥, AªYցz¥ C‹Œ¿Y]†‡Á ŒLW YÖWÖeLPÁ G‹R A[«¼h C£eh• GÁT‰ ÙR¡V«¥ÛX. CªYjf›Á p¥XÛW ÙPTÖpy YÖ›XÖ] Y£YÖš p\TÖ] A[«¥ ÚU•Ty| Y£f\‰. ÙRÖ³¥îyT ¢‡VÖ] ÙNV¥TÖyz¥ ÚU•TÖ|, Yjf J£jfÛQ“ ÚNÛY, YÖzeÛLVÖ[ŸL¸Á G‚eÛL A‡L¡“, XÖT YW•“ EVŸ° ÚTÖÁ\ÛYÙV¥XÖ• Yjfeh Y¨±y|YRÖL E·[].

ïÂVÁ ÚTje B@ C‹‡VÖ«Á J£ Tjh N•TÖ†‡V• SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¥ ¤.33 GÁ\ A[«¨•, CR¼h A|†R Bz¥ ¤.35 GÁ\ A[«¨• C£eh• G] U‡‘PTy|·[‰. R¼ÚTÖ‰ CRÁ Tjh JÁ¿ ¤.169 GÁ\ A[«¥ «ÛX ÚTÖšeÙLց|·[‰. SP“ Œ‡ Bz¼h U‡’| ÙNšVTy|·[ J£ Tjh N•TÖ†‡V†‰PÁ J‘|•ÚTÖ‰ C‰ 5.1 UPjh GÁ\ A[«¥ E·[‰. SP“ Œ‡ Bz¼LÖ] CRÁ J£ “†RL U‡“PÁ J‘|•ÚTÖ‰ CRÁ TjfÁ «ÛX1.1 UPjh GÁ\ A[«¥ E·[‰.

ÚLÖ†ÚWÇ LÁÍïUŸ “WÖPeyÍ

îLŸ ÙTÖ£·L· E¼T†‡ U¼¿• «¼TÛ]›¥ ˜Á]‚›¥ E·[ ÚLÖ†ÚWÇ LÁÍïUŸ “WÖPeyÍ Œ¿Y]†‡Á XÖT YW•“ S¥X A[«¥ A‡L¡eh• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰. NŸYÚRN N‹ÛR›¥ TÖUÖ›¥ «ÛX ÙRÖPŸ‹‰ N¡YÛP‹‰ Y£• ŒÛX›¥, U†‡V AWr AÛU›¥ A½«†R 4 NR®R E¼T†‡ Y¡ hÛ\‘]Ö¥ C‹Œ¿Y]†‡Á ™X ÙTÖ£·LºeLÖ] ÙNX«]• ÙYhYÖL hÛ\• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ ÚReL ŒÛX H¼Ty|·[ ÚTÖ‡¨•, îLŸÚYÖŸ, îLŸ ÙTÖ£·LºeLÖL ÙNX«|Y‰ A‡L¡†‰ Y£f\‰. C‰, C‹Œ¿Y]†‡¼h NÖRLUÖ] A•NUÖh•. h½TÖL, LP‹R CW| UÖRjL¸¥ C‹Œ¿Y]†‡Á «¼TÛ] p\TÖ] A[«¥ Y[Ÿop L| Y£f\‰. R¼ÚTÖÛRV ŒÛXÛV NÖRLUÖL TVÁT|†‡ C‹Œ¿Y]• hÛ\‹R «ÛX›XÖ] TX ‘Wց|LÛ[ A½˜L• ÙNš‰ Y£f\‰.

R¼ÚTÖ‰ C‹Œ¿Y]†‡Á Tjh JÁ¿ ¤.128 GÁ\ A[«¥ «ÛX ÚTÖšeÙLց|·[‰. ™X ÙTÖ£·L¸Á «ÛX hÛ\‹‰·[‰

Œ¿Y] N¨ÛL Y¡ Ys¥ 43% A‡L¡“

SP“ Œ‡ Bz¥ ÙNÁ\ zN•TŸ 17-‹ ÚR‡ YÛW›XÖ] rUÖŸ Gy| UÖRjL¸¥, SÖyzÁ Œ¿Y] N¨ÛL Y¡ Ys¥ ˜‹ÛRV Œ‡ BzÁ CÚR LÖX†ÛRe LÖyz¨• 43 NR®R• A‡L¡†‰ ¤.5,667 ÚLÖzVÖL EVŸ‹‰·[‰. C‰, ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ ÚReL ŒÛX H¼Ty| Y£• ŒÛX›¨• C‹‡V Œ¿Y]jL· ARÁ T‚VÖ[ŸLºeh YZjh• N¨ÛLLÛ[ hÛ\eL«¥ÛX GÁTÛR G|†‰eLÖy|f\‰.

ÙNÁ\ 2007-08-B• Œ‡ Bz¥ Œ¿Y] N¨ÛL Y¡ Ys¥ ¤.7,057 ÚLÖzVÖL C£‹R‰. C‰, ˜‹ÛRV Œ‡ BzÁ Œ¿Y] N¨ÛL Y¡ YsÛXe LÖyz¨• 32 NR®R• (¤.5,337 ÚLÖz) A‡LUÖ]RÖh•.

TÖWR ÍÚPy ÚTje

LPÁ, ÙPTÖpyz¼LÖ] Yyz «fR• hÛ\“

SÖyz¥ TQ“ZeL†ÛR A‡L¡TR¼LÖL°•, YÖzeÛLVÖ[ŸLºeh hÛ\‹R Yyz›¥ LPÁ fÛPTR¼LÖL°• U†‡V AWr•, TÖWR ¡NŸª Yjf• T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£fÁ\]. CRÛ]V|†‰, SÖyzÁ –L ÙT¡V YjfVÖ], ÙTÖ‰† ‰Û\ÛVo ÚNŸ‹R TÖWR ÍÚPy ÚTje, LPÁ U¼¿• ÙPTÖpyz¼LÖ] YyzÛV hÛ\eL ÚTÖYRÖL ÙNÁ\ NÂefZÛU AÁ¿ A½«†‰·[‰. C‹R Yyz hÛ\“ Y£• ^]Y¡ 1-‹ ÚR‡›¦£‹‰ AU¨eh Y£f\‰.

CRÁTz, CªYjf ˜efV LP¼LÖ] Yyz «fR†ÛR 13 NR®R†‡¦£‹‰ 0.75 NR®R• hÛ\†‰ 12.25 NR®RUÖL hÛ\ef\‰. C‰, ®y| LPÁ YÖjhTYŸLºeh•, CRW YÖzeÛLVÖ[ŸLºeh• Uf²op RWeizV ÙNš‡VÖh•.

ÚUÖyPÖŸ YÖL]• U¼¿• L¥« LP¼LÖ] Yyz «fR˜• hÛ\eLTP E·[‰.

ÚU¨•, CªYjf ÙPTÖpy|LºeLÖ] Yyz «fR†ÛR• 1 NR®R• YÛW hÛ\†‰·[‰. 1,000 ‡]jLºeLÖ] p\“ ÙPTÖpy|LºeLÖ] Yyz «fR˜• 10 NR®R†‡¦£‹‰ 9 NR®RUÖL hÛ\eLT|f\‰.

JÚW YÖW†‡¥

LoNÖ GÙQš «ÛX 27 NR®R• N¡°

NŸYÚRN ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzVÖ¥, ÙTyÚWÖ¦V ÙTÖ£·L· TVÁTÖ| ÙRÖPŸ‹‰ N¡YÛP‹‰ Y£f\‰. CRÛ]V|†‰, ÙNÁ\ YÖW C¿‡›¥ ŒïVÖŸe GÙQš N‹ÛR›¥ ^]Y¡ UÖR «ŒÚVÖL†‡¼LÖ] J£ ’TÖš LoNÖ GÙQš «ÛX ˜‹ÛRV YÖW†ÛRe LÖyz¨• 27 NR®R• N¡YÛP‹‰ 33.87 PÖXWÖL hÛ\‹‰·[‰. LP‹R SÖÁh B|Lºeh ‘\h R¼ÚTÖ‰RÖÁ C‹R A[«¼h «ÛX hÛ\‹‰·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

AÚRNUV•, LP‹R 1991-B• B| ^]Y¡ UÖR†‡¼h ‘\h, ÙNÁ\ YÖW†‡¥RÖÁ LoNÖ GÙQš «ÛX JÚW YÖW†‡¥ 27 NR®R• hÛ\‹‰·[‰. LP‹R ^ØÛX UÖR• 11-‹ ÚR‡ AÁ¿ 147.27 PÖXWÖL C£‹R J£ ’TÖš LoNÖ GÙQš «ÛX, I‹‰ UÖRjL¸¥ 77 NR®R• hÛ\‹‰·[‰.

`KÙTe’ GÁ¿ AÛZeLT|• ÙTyÚWÖ¦V ÙTÖ£·L· H¼¿U‡ SÖ|L¸Á AÛU“, LoNÖ GÙQš E¼T†‡ÛV L‚NUÖ] A[«¥ hÛ\eL ÚTÖYRÖL A½«†‰·[ ŒÛX›¨• CRÁ «ÛX –L°• hÛ\‹‰·[‰ GÁT‰ LYÂeL†ReL‰. LoNÖ GÙQš C£“ A‡LUÖL C£T‰• «ÛX hÛ\«¼h U¼Ù\Ö£ ˜efV LÖWQUÖh•.

 

December 22, 2008 at 4:30 AM Leave a comment

19.12.2008:மாலைச்செய்திகள்

பழைய வீட்டு கடன்களுக்கும் வட்டி குறைப்பு-சிதம்பரம்

டெல்லி: வீட்டுக் கடன்களுக்கான மாறும் வட்டி வீதம் (floating interest rate) விரைவில் குறைக்கப்படும் என உள்துறை அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் அறிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் முதன் கடன்களுக்கான வட்டி குறைக்கப்பட்டதன் எதிரொலியாக இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

புதிய வீட்டுக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் சமீபத்தில்தான் 11 சதவிகிதத்திலிருந்து 9.25 சதவிகிதமாக குறைக்கப்பட்டது.

ஆனால் ஏற்கெனவே உள்ள வீட்டுக் கடன்களுக்கு வட்டி விகிதம் குறைக்கப்படுவது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. வங்கிகளும் மௌனம் காத்தன. இந்த நிலையில் நிதித் துறைக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் பிரதமரின் சார்பில் உள்துறை அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் இதுகுறித்த கேள்விக்கு நேற்று மக்களவையில் பதிலளித்தார். அவர் கூறியதாவது:

மாறியுள்ள புதிய வட்டி விகிதங்களின்படி ஏற்கெனவே உள்ள கடன்களுக்கும் வட்டி குறைக்கப்பட வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் வங்கிகள் தீவிரமாக இறங்கி, மாறும் வட்டி விகிதத்தை திருத்தி அமைக்க வேண்டும்.

இன்றைக்கு வீட்டு வசதித்துறை மிகவும் சிக்கலான கட்டத்தில் உள்ளது. இந்தத் துறையுடன் இரும்பு, சிமெண்ட், மின் சாதனங்கள், செங்கல், கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள்… என பல்வேறு துறைகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. எனவே வீட்டு வசதித்துறையில் ஏற்படும் வீழ்ச்சி அனைவரையுமே பாதிக்கும்.

அதிலும் இன்றைக்கு இரும்பு எஃகு தேவை மிகவும் குறைந்துவிட்டது. ஏற்றுமதியே இல்லை என்ற நிலை. வீட்டு வசதித் துறையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டால், அது இரும்புத் தொழிலை முழுமையாக பாதிக்கும். லட்சக்கணக்கான வேலை இழப்புகளுக்குக் காரணமாகிவிடும்.

உலகப் பொருளாதார நெருக்கடியின் விளைவாக இந்தியாவில் கடும் நடவடிக்கைகள் விரைவில் அமலாகவுள்ளன. இதைத் தாங்கிக் கொள்ள அனைவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

இந்த ஆண்டு மிகக் கடுமையான ஆண்டாகவே இருந்தது. இருப்பினும் விவசாயம், தொழில்துறை, சேவைத் துறையில் எந்தவித தேக்கமும் இல்லாமல் வழக்கம் போல செயல்படும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்துள்ளது.

பொருளாதாரம் தொடர்ந்து வளர்ச்சிப் பாதையில் இருப்பதை அரசு உறுதி செய்யும். இந்த ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி 7 சதவீதமாக இருக்கும். அடுத்த ஆண்டு நிச்சயம் இது அதிகரிக்கும்.

2007-08ம் ஆண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி 9 சதவீதமாக இறுந்தது. இந்த ஆண்டு ஏழரை முதல் 8 சதவீதமாக அது இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி கணித்துள்ளது.

பொருளாதாரத்தின் உற்பத்திப் பிரிவுகளுக்கு அதிக அளவில் கடன் வழங்க வங்கிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து வலியுறுத்தும்.

பிரதமரும், நானும் வங்கித் தலைவர்களை சந்தித்துப் பேசியுள்ளோம். அதிக அளவில் கடன் வழங்குமாறு அப்போது கேட்டுக் கொண்டோம். நவம்பர் இறுதி முதலே கடன் கொடுப்பது அதிகரித்துள்து.

பிரதமர் தலைமையிலான உயர் மட்டக் குழு நிலைமையை கண்காணித்து வருகிறது. பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை அது எடுக்கும் என்றார் ப.சிதம்பரம்.

 

பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் தொடர்ந்து 10 ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேல்

மும்பை : மும்பை பங்கு சந்தையில் சென்செக்ஸ் இன்றும் 10 ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேலேயே இருக்கிறது. இன்று நாள் முழுவதும் அவ்வளவாக உயராமலும் குறையாமலும் இருந்த சென்செக்ஸ், மாலை வர்த்தக முடிவில் 23.48 புள்ளிகள் ( 0.23 சதவீதம் ) மட்டும் உயர்ந்து 10,099.91 புள்ளிகளில் முடிந்திருக்கிறது. தேசிய பங்கு சந்தையில் நிப்டி 16.75 புள்ளிகள் மட்டும் ( 0.55 சதவீதம் ) உயர்ந்து 3,077.50 புள்ளிகளில் முடிந்திருக்கிறது. இன்றைய வர்த்தகத்தில் ரியல் எஸ்டேட், ஆட்டோ, கேப்பிடல் குட்ஸ், பவர், மெட்டல், டெலிகாம் பங்குகள் உயர்ந்திருந்தன. ஓ.என்.ஜி.சி., கெய்ர்ன் இந்தியா, சத்யம், சிமென்ட் மற்றும் குறிப்பிட்ட சில வங்கி பங்குகள் பெருளவில் விற்கப்படவும் செய்தன. பணவீக்கம் எதிர்பாராத அளவை விட குறைந்திருப்பதை அடுத்து, வங்கிகள் வட்டி விகிதத்தை குறைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பலமாக இருந்ததால், ரியல் எஸ்டேட், ஆட்டோ, இன்ஃரா பங்குகள் நல்ல விலைக்கு போயின. பேங்கிங் பங்குகளும் உயர்ந்திருந்தன. இருந்தாலும் றஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க பங்கு சந்தைகள் கொஞ்சம் சரிவில்தான் முடிந்திருக்கின்றன. ஆசியாவை பொருத்தவரை கூடியும் குறைந்தும் முடிந்திருக்கிறது.

இந்த வருட இறுதிக்குள் விற்பனைக்கு வருகிறது ஹூண்டாய் ஐ20 கார்

சென்னை : பொதுவாக கார் விற்பனை குறைந்திருந்த போதிலும் ஹூண்டாய் நிறுவனம், அதன் ஐ20 மாடல் காரை இந்த வருட இறுதிக்குள் விற்பனைக்கு அனுப்புகிறது. அக்டோபரில் பாரீஸில் நடந்த மோட்டார் ஷோ வில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட 5 கதவுகளைக் கொண்ட அந்த காரின் விலை ரூ.5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.5.5 லட்சம் வரையில் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ரூ.5.08 லட்சத்திற்கு கிடைக்கும் சுசுகி ஸ்விப்ட் இசக் எக்ஸ் ஐ மாடலுக்கும், ரூ.5.24 லட்சத்திற்கு கிடைக்கும் ஸ்கோடா ஃபேபியா மாடலுக்கும் ஐ20 ஒரு போட்டியாக இருக்கும் என்கிறார்கள். 1.4 லிட்டர் பெட்ரோல் கப்பா இஞ்சின் பொருத்தப்பட்டு வெளிவரும் இந்த ஐ 20 கார், சென்னையில் இருக்கும் ஹூண்டாய் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, அங்கு ஐ 20 கார் தயாரிப்பு துவங்கி விட்டது என்றும் நவம்பரில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அது ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது என்றும் சொல்கிறார்கள். ஐரோப்பாவில் கெட்ஸ் மாடலுக்கு மாற்றாக இந்த கார் விற்பனை செய்யப்பட்டாலும் இந்தியாவில் வேறு எந்த மாடலுக்கும் மாற்றாக இது இருக்காது என்கிறார்கள். இன்னும் ஐந்து வருடங்களுக்காவது எங்கள் மாடல்கள் மாற்றப்படமாட்டாது என்றார் ஹூண்டாய் இந்தியாவின் அரவிந்த் சேக்ஸேனா.

கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு 36 டாலராக குறைந்தது

நியுயார்க் : வியாழன் அன்று நியுயார்க் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை 9 சதவீதத்திற்கும் மேல் குறைந்து, பேரலுக்கு 36 டாலராக குறைந்திருக்கிறது. அமெரிக்காவில் கார்களுக்கான டிமாண்ட் குறைந்து போய், டீலர்களிடம் ஏராளமான கார்கள் விற்காமல் தேங்கி இருப்பதால், அங்குள்ள கார் கம்பெனிகளுக்கு இன்வென்ட்ரி நஷ்டம் அதிகம் ஏற்பட்டு வருகிறது. கார்களின் விற்பனை குறைந்து வருவதால் பெட்ரோலிய பொருட்களுக்கான தேவையும் குறைந்து, அதன் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலையும் குறைந்து வருகிறது. ஓபக் அமைப்பு நாடுகள் உற்பத்தியை குறைப்போம் என்று சொன்னதும் கூட விலை குறைவதை தடுக்க முடியவில்லை. நேற்று நியுயார்க் சந்தையில் யு.எஸ்.லைட் ஸ்வீட் குரூட் ஆயில் விலை பேரலுக்கு 35.98 டாலர் வரை குறைந்து பின்னர் 36.22 டாலரில் முடிந்திருக்கிறது. லண்டனின் பிரன்ட் நார்த் ஸீ குரூட் ஆயில் விலை 43.92 டாலராக இருந்தது. சரிந்துகொண்டிருக்கும் பொருளாதாரம் இன்னும் சரியாகவில்லையாதலால், பெட்ரோலிய பொருட்களுக்கான டிமாண்டும் அதைத்தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலையும் தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என்று இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சி தெரிவித்திருக்கிறது.

2,000 தற்காலிக ஊயியர்களை வேலைநீக்கம் செய்ய ஹூண்டாய் இந்தியா முடிவு

புதுடில்லி : கொரிய கார் கம்பெனியான ஹூண்டாய் நிறுவனம், அதன் இந்திய தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றி வரும் தற்காலிக ஊழியர்களில் 2,000 பேரை வேலை நீக்கம் செய்ய முடிவு செய்திருக்கிறது. இப்போது அவர்களுக்கு இந்தியாவில் மொத்தம் 8,400 ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள். இதில் சுமார் 3,300 ஊழியர்கள் தற்காலிக ஊழியர்கள். இதில் 2,000 பேரைத்தான் வேலையில் இருந்து நீக்க முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஜனவரி 2009 முதல் படிப்படியாக இவர்கள் வேலை நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றாலும், கார்களுக்கான டிமாண்ட் கூடவில்லை என்றாலும் நாங்கள் அடுத்த வருட துவக்கத்தில் இருந்து சில ஷிப்ட்களையும் குறைத்து விடுவோம் என்று ஹூண்டாய் நிறுவன அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். ஆறு மாதங்களுக்கு முன் சென்னையில் இருக்கும் ஹூண்டாய் தொழிற்சாலையின் இரு யூனிட்களிலும் ஆறு ஷிப்ட்கள் இயங்கி வந்தன. இப்போது அது ஐந்து ஷிப்ட்களாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது இனிமேல், வரும் ஜனவரியில் இருந்து நான்கு அல்லது மூன்று ஷிப்ட்களாக குறைக்கப்படும் என்று தெரிகிறது. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் அவர்களது கார்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஏற்றுமதிதான் செய்யப்படுகிறது. 2009ம் வருடத்தில் ஏற்றுமதி 25 சதவீதம் குறைந்து விடும் என்று எதிர்பார்ப்பதால் , உற்பத்தியை குறைக்க முடிவெடுத்ததாக சொல்கிறார்கள். இப்போது அந்த நிறுவனம் ஷிப்ட் ஒன்றுக்கு 250 கார்கள் வீதம் நாள் ஒன்றுக்கு 1,600 முதல் 1,800 வரை கார்களை தயாரிக்கிறது.

ஐசிஐசிஐ பேங்க்கின் புதிய எம்.டி.,யாக சந்தா கோச்சர் நியமனம்

மும்பை : ஐசிஐசிஐ பேங்க்கின் புதிய எம்.டி., மற்றும் சி.இ.ஓ., வாக , சந்தா கோச்சர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இப்போது எம்.டி., மற்றும் சி.இ.ஓ.,வாக இருக்கும் கே.பி.காமத் வரும் 2009 ஏப்ரல் 30ம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார். அதன்பின் அவர் அந்த வங்கியின் நான் – எக்ஸிகூவிவ் சேர்மனாக இருப்பார் என்றும், புதிய எம்.டி., மற்றும் சி.இ.ஓ.,வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சந்தா கோச்சர் மே ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து அந்த பதிவியில் அமர்வார் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1984 ம் வருடம் பயிற்சி நிர்வாகியாக ஐசிஐசிஐ வங்கியில் சேர்ந்த சந்தா கோச்சர், 1993ம் வருடம் அந்த வங்கி, ஒரு வர்த்தக வங்கியாக மாறினபோது, அதன் நிர்வாகத்தில் முக்கிய பதவியை பெற்றார். பின்னர் 2001ல் எக்ஸிகூடிவ் டைரக்டராக ஆன சந்தா கோச்சர், 2006ல் டெபுடி மேனேஜிங் டைரக்டராக நியமிக்கப்பட்டார். தன் மீது நம்பிக்கை வைத்து தன்வை புது எம்.டி.,யாக தேர்ந்தெடுத்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்களுக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்ட அவர், வங்கியின் முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் வகையில் வங்கியை நடத்தி செல்ல இருப்பதாக தெரிவித்தார். அமெரிக்காவின் பிரபல ஃபார்சூன் இதழில்,ற உலக அளவிலான சிறந்த பெண் நிர்வாகி லிஸ்ட்டில் இவர் பெயர் அடிக்கடி இடம் பெறும்.

டிசம்பர் 21ம் தேதிக்காக தாஜ், டிரைடன்ட் ஹோட்டலில் குவியும் ரிசர்வேஷன் ஆர்டர்கள்

மும்பை : மும்பையில் இருக்கும் தாஜ் மற்றும் டிரைடன்ட் ஹோட்டல்களில் டிசம்பர் 21ம் தேதிக்கு என்ன மெனு வைக்கலாம் என்று அங்குள்ள சமையல் கலைஞர்கள் தொடர்ந்து ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தாஜ் ஹோட்டல் நிர்வாகமோ, அவர்களுக்கு வர இருக்கும் விருந்தினர்களை அழைத்து வர சொகுசு காரான ஜாகுவாரை கூட தயாராக வைத்திருக்கிறது. இதெல்லாம் எதற்கு என்றால் தீவிரவாத தாக்குதலில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த இந்த இரு ஹோட்டல்களும், சுமார் ஒரு மாத இடைவேளைக்குப்பின் வரும் 21ம் தேதி தான் மீண்டும் திறக்கப்பட இருக்கின்றன. ஒரு மாதத்திற்குப்பின் ஹோட்டல் செயல்பட ஆரம்பிப்பதால், அன்று வரும் விருந்தினர்களை எப்படியெல்லாம் கவனிக்கலாம் என்று சதா ஆலோசித்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இப்போதே அந்த இரு ஹோட்டல்களின் ரெஸ்டாரன்ட்களிலும், இருக்கைகளுக்காக ரிசர்வேஷன் ஆர்டர்கள் வந்து குவிந்து கொண்டேருப்பதாக சொல்கிறார்கள். டிரைடன்ட் ஹோட்டலின் <உரிமையாளர்களான ஈஸ்ட் இந்தியா ஹோட்டல்ஸின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் இது பற்றி கூறுகையில், வாடிக்கையாளர்கள் எங்கள் மீது வைந்திருக்கும் அதிகப்படியான அன்பை நினைக்கும்போது மெய்சிலிர்த்து போகிறோம். டிசம்பர் 21ம் தேதி எங்கள் ரெஸ்ட்டாரன்ட் மீண்டும் துவங்கும் போது அது நிரம்பி வழியும் என்று தெரிகிறது என்றார்.எங்கள் ஹோட்டலில் ஃபிராங்கிபானி ‘, ‘ இந்தியா ஜோன்ஸ் ‘, ‘ ஓபியம் டென் ‘, ‘ வெராண்டா என்ற நான்கு ரெஸ்டாரன்ட்கள் இருக்கின்றன. இந்த நான்குமே நிரம்பிக்கொண்டிருக்கின்றன. டிசம்பர் 31ம் தேதி வரை மட்டும் நாங்கள் ரிசர்வேஷன் ஆர்டர்களை இப்போது வாங்கிக்கொள்கிறோம் என்றார் அவர். தாஜ் ஹோட்டலை பொருத்தவரை, அதன் புது கட்டிடமான டவர் பில்லிங்கில் இருக்கும் த ஜோடியாக் கிரில் ‘, ‘ சவுக் ‘, ‘ மசாலா கிராப்ட் ‘, ‘ அக்குவாரிஸ் ‘, ‘ ஷாமியானா ‘, ‘ ஸ்டார் போர்ட் ‘, ‘ லா பேட்டிசரி ஆகிய 7 ரெஸ்ட்டாரன்ட்களும் டிசம்பர் 21ம் தேதி மாலை 7.30 மணியில் இருந்து திறந்திருக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். பாரம்பரியமிக்க தாஜ் ஹோட்டலின் பழைய கட்டிடம் இன்னும் தயாராகாததால், அது திறக்கப்பட இன்னும் கொஞ்ச காலம் ஆகலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மாத கால இடைவேளைக்குப்பின் வரும் விருந்தினர்களுக்காக இரு ஹோட்டல்களுமே மெனுவில் சில அயிட்டங்களை கூடுதலாகவும் சேர்க்க இருக்கின்றன.

 

 

December 19, 2008 at 1:03 PM Leave a comment

Trading Holidays for 2009

S.no

Date

Day

Reason

1

8th January 2009

Thursday

Moharram

2

26th January 2009

Monday

Republic Day

3

23rd February 2009

Monday

Mahashivratri

4

10th March 2009

Tuesday

Id-E-Milad

5

11th March 2009

Wednesday

Holi

6

3rd April 2009

Friday

Ram Navmi

7

7th April 2009

Tuesday

Mahavir Jayanti

8

10th April 2009

Friday

Good Friday

9

14th April 2009

Tuesday

Dr. Ambedkar Jayanti

10

1st May 2009

Friday

Maharashtra Day

11

21st September 2009

Monday

Ramzan Id

12

28th September 2009

Monday

Dasera

13

2nd October 2009

Friday

Gandhi Jayanti

14

19th October 2009

Monday

Diwali ( Bhaubeez)

15

2nd November 2009

Monday

Gurunanak Jayanti

16

25th December 2009

Friday

Christmas

17

28th December 2009

Monday

Moharram

 

S.no

Date

Day

Reason

1

09-May-09

Saturday

Buddha Pournima

2

15-Aug-09

Saturday

Independence Day

3

23-Aug-09

Sunday

Ganesh Chaturthi

4

17-Oct-09

Saturday

Laxmi Puja*

5

28-Nov-09

Saturday

Bakri ID

 

  • Muhurat Trading will be held on Saturday, 17th October 2009 (Diwali Amavasya – Laxmi Puja)
  • BSE may alter / change any of the above Holidays, for which a separate circular will be issued in advance.

December 19, 2008 at 6:55 AM Leave a comment

19.12.08 கட்டுரை:கணினிக்கோப்புகளை நிரந்தரமாக அழிப்பது எப்படி?

நமது கணினியில் directory அல்லது கோப்புகள் போன்றவை தேவையில்லை என நினைத்தால், அவற்றை அழிக்கிறோம். அழிக்கப்பட்டவை recycle bin ல் (குப்பைத்தொட்டி) சேகரமாகும். அங்கேயும் சென்று empty recycle bin எனக் கொடுத்துக் காலி செய்கிறோம்.
Shift + Delete
சேர்த்து அழித்தால் recycle bin க்குச் செல்லாமல் நேரடியான அழிவு.
இந்தச் செயல்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும். விண்டோஸ் பயனாளர்களுக்குப் பரிச்சயமான செயல்களே இவை.
ஆனால் ஒரு திறமை வாய்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுனர் ஒரு பார்வை பார்த்தால் அவரிடம் உள்ள data recovery பயன்பாட்டின் மூலம் இப்படி அழிக்கப்பட்ட கோப்புகளை / directoryகளை மீட்டுவிடுவார்.
அழிக்கப்பட்ட இடத்தில் வேறு ஒரு தகவல் பதிவாகாமல் இருக்கும் வரையில் அதை மீண்டும் தருவித்துவிடலாம். இதனால் ஏதேனும் ரகசியத் தகவல்களை அழித்துவிட்டோம் என யாரும் மார்தட்டிக் கூறிவிட இயலாது.
அழிக்கப்பட்ட தடயத்தைக் கணினியின் hard disk மறக்கவே மறக்காது – எதுவரையில்? – புதிய தகவல்கள் ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்ட அதே இடத்தில் மீண்டும் அமரும் வரையில்.
கோப்புகளை மீட்கச் செய்ய வழியே இல்லாமல் – ஒட்டுமொத்தமாக நிரந்தரமாக (அதி தீவிரமான நிரந்தரமாக) அழித்துக் காலி செய்வது எப்படி?
இதற்கு SDelete (Secure Delete)பயன்பாடு உதவுகிறது. Microsoft நிறுவனத்தின் இலவசப் பயன்பாடு இது.

தரவிறக்கம் (Download) செய்யவும், மேலதிக விபரங்களுக்கும் கீழே உள்ள சுட்டியை அழுத்தவும்.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx

 

December 19, 2008 at 4:14 AM Leave a comment

19.12.08:காலைத்துளிகள்

கேடர் பில்லர் நிறுவனம் 800 கோடி ரூபாய் முதலீடு

சென்னை : கேடர் பில்லர் இந்தியா நிறுவனத்தின் விரிவாக்கத் திட்டத்தை 800 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் செயல்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், முதல்வர் கருணாநிதி முன்னிலையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: அமெரிக்காவை சேர்ந்த கேடர் பில்லர் நிறுவனம், கட்டுமானம் மற்றும் சுரங்க இயந்திரங்கள் தயாரிப்பில் உலக அளவில் சிறந்து விளங்கும் ஒரு மிகப் பெரிய நிறுவனம். இதுவரை 50க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் 100க்கும் அதிகமான தொழிற்சாலைகளைக் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம், ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது. இந்தியாவில், பெருமளவில் முதலீடுகள் செய்துள்ள கேடர் பில்லர் நிறுவனத்தின் கட்டுமான இயந்திரங்கள், டீசல் மின்உற்பத்தி இயந்திரங்கள் மற்றும் இன்ஜின் தயாரிப்புப் பிரிவுகள் திருவள்ளூரிலும், ஓசூரிலும் ஏற்கனவே அமைத்துள்ளன. அவற்றுள் 2,400 பேர் நேரடியாகவும், 7,500 பேர் மறைமுகமாகவும் வேலை வாய்ப்புகளைப் பெற்றுள்ளனர். இந்நிறுவனம், தற்போது 800 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் கட்டுமானம் மற்றும் சுரங்கத் தொழில்களுக்குப் பயன்படும் கனரகப் பொறியியல் இயந்திரங்களைத் தயாரிப்பதற்கான விரிவாக்கத் திட்டங்களை செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி, திருவள்ளூர் மற்றும் ஓசூரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலைகளை விரிவாக்குவதுடன், சென்னைக்கு அருகில் மற்றுமொரு புதிய இடத்திலும் ஒரு தொழில் பிரிவைத் தொடங்க இந்நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. 500 பேருக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்பும், 1,900 பேருக்கு மறைமுக வேலைவாய்ப்பும் வழங்கக் கூடிய இப்புதிய விரிவாக்கத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், முதல்வர் கருணாநிதி முன்னிலையில் நேற்று நடைபெற்றது. இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் தொழில்துறை முதன்மைச் செயலர் பரூக்கி, கேடர் பில்லர் இந்தியா நிறுவனம் சார்பில் அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் கெவின் ஆர்.தீனமேன் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர். தலைமைச் செயலர் ஸ்ரீபதி, நிதித்துறை முதன்மை செயலர் ஞானதேசிகன் மற்றும் கேடர் பில்லர் இந்தியா நிறுவனத்தின் மூத்த அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

வட்டி வீதம் மேலும் குறையும்

புதுடில்லி : பணவீக்கம் குறைந்துள்ளதால் வட்டி வீதம் மேலும் குறையும் என, மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. நிதி அமைச்சகத்தின் பொருளாதார விவகாரங்கள் துறை செயலர் அசோக் சாவ்லா கூறியதாவது: பணவீக்கம் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலை நீடித்தால், வட்டி வீதமும் குறையும். டிசம்பர் 6ம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்தில், பணவீக்கம் 6.84 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. மேலும் தொடர்ந்து ஆறு வாரமாக பணவீக்கம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால், ரிசர்வ் வங்கி இதைக் கவனித்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும். அக்டோபர் மாதத்திற்குப் பின், மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாயை ரிசர்வ் வங்கி புழக்கத்தில் விட்டுள்ளது. இவ்வாறு அசோக் சாவ்லா கூறினார்.

ரியல் எஸ்டேட்: விதிகளை தளர்த்தக் கோரிக்கை

டெல்லி: வெளிநாட்டு நிதியைப் பெறுவதை சுலபமாக்க வேண்டும், உள்நாட்டில் வீட்டுக் கடன்களுக்கு மேலும் வட்டி குறைக்கப்பட வேண்டும் என ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஆனால் இந்த கோரிக்கையை இப்போதைக்கு ஏற்பதற்கில்லை என திட்டக் குழு துணைத் தலைவர் மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், பணவியல் கொள்கைகளை அடிக்கடி மாற்றிக் கொண்டிருப்பது ஆரோக்கிமல்ல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் செயற்கை வளர்ச்சியைத்தான் அது ஏற்படுத்தும், என நிதித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேசிய ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் பிரதிநிதிகள் இன்று திட்டக் கமிஷன் அதிகாரிகளைச் சந்தித்து இதுகுறித்து கோரிக்கைகளை வைத்தனர். ஆனால் அவர்களது கோரிக்கைகள் இப்போது ஏற்கப்பட முடியாத சூழல் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் அதிகபட்ச வீட்டுக் கடன் வரம்பை 30 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்துவது குறித்த கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அலுவாலியா.

®y|e LPÄeLÖ] Yyz «fR• hÛ\“

hÛ\‹R «ÛX ®|Lºeh ÚRÛYTÖ| A‡L¡eL YÖš“

 “‰ÙP¥¦

ÙTÖ‰† ‰Û\ YjfL·, ¤.20 XyN• YÛW›XÖ] ®y| LPÄeLÖ] Yyz «f R†ÛR hÛ\†‰·[]. CRÛ]V|†‰ «ÛX hÛ\YÖL E·[ ®|Lºeh ÚRÛY TÖ| A‡L¡eL YÖš“·[‰. G]ÚY ¡V¥ GÍÚPy ‰Û\›]Ÿ, S|†RW YŸeL† ‡]ÛW CXeLÖLe ÙLց|, hÛ\‹R «ÛX ÙLցP hz›£“LÛ[ A‡L[«¥ E£YÖehY‡¥ –L°• BŸY• LÖy|YÖŸL· G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

ÚRÛYTÖ|

C‰ h½†‰ {.G¥.G@. Œ¿Y]†‡Á RÛXÛU Œ‡ A‡LÖ¡ WÚUÐ NjLÖ i¿• ÚTÖ‰, “LP‹R CW| UÖRjL[ÖL hÛ\‹R «ÛX ÙLցP ®|LºeLÖ] ÚRÛY TÖ| –L°• hÛ\‹‰ LÖQTyP‰. C‹ŒÛX›¥ ¤.20 XyN• YÛW›XÖ] ®y|e LPÄeh Yyz «fR• hÛ\eLTy|·[‰, C‘¡«¥ ®|LºeLÖ] ÚRÛY TÖyÛP A‡L¡eL YÛL ÙNš•” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

C‹‡VÖ«Á –L ÙT¡V ¡V¥ GÍÚPy Œ¿Y]UÖ] {.G¥.G@. “‡V iŸLÖÁ Th ‡›¨•, ÙNÁÛ]›¨• pX hz›£“ ‡yPjLÛ[ E£YÖef Y£f\‰. C†‡y PjL¸¥ J£ ®yzÁ «ÛX rUÖŸ ¤.28 XyN• G] ŒŸQ›eLTy|·[‰. R¼ÚTÖ‰ YjfL· hÛ\‹R «ÛX ÙLցP ®|Lºeh YZjh• LPÄeLÖ] Yyz «f R†ÛR hÛ\†‰·[RÖ¥, C‹Œ¿Y]• A|†R pX UÖRjL¸¥ C‘¡«¥ TX hz ›£“ ‡yPjLÛ[ E£YÖeL ˜z° ÙNš‰·[‰.

p½V Œ¿Y]jL·

YjfL¸Á Yyz hÛ\“ SPYzeÛL p½V ¡V¥ GÍÚPy Œ¿Y]jLºeh –L°• TV]¸eh• GÁ¿ L£RT|f\‰. C‹R Œ¿Y]jL· hÛ\‹R «ÛX ÙLցP hz›£“ ‡yPjL¸¥RÖÁ A‡L LY]• ÙN¨†‡ Y£fÁ\]. C‹R ŒÛX›¥ R¼ÚTÖ‰ ÙT¡V Œ¿Y]jLº• hÛ\‹R «ÛX ÙLցP hz›£“ ‡yPjL¸¥ LY ]• ÙN¨†R E·[].

LÖŸNÁÍ Œ¿Y]• LÖpVÖTÖ† Th‡›¥ hÛ\‹R «ÛX ÙLցP TX ®|LÛ[ E£YÖef «¼TÛ] ÙNš‰·[‰. C‹Œ¿Y]†‡Á ‰ÛQ ŒŸYÖL CVeh]Ÿ UÚ]ÖÇ LÖŸ, “®|LÛ[ hÛ\‹R «ÛX›¥ YZjL ÚY|• GÁTR¼LÖL, ¡V¥ GÍÚPy ÚU•TÖyPÖ[ŸL· ®|L¸Á TWT[ÛY hÛ\T‰PÁ, YN‡LÛ[• hÛ\eL ÙRÖPjf «yP]Ÿ” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

A‡£‡

C£‘Ä• ÙTÖ‰† ‰Û\ YjfL· R¼ÚTÖ‰ A¸†‰·[ N¨ÛL, ¡V¥ GÍÚPy ‰Û\›¥ hz›£“L· ‘¡«¥, GµopÛV H¼T|†‰YR¼h ÚTÖ‰UÖ]RÖL C¥ÛX G] C†‰Û\ÛVo ÚNŸ‹RYŸL· ÙR¡«†R]Ÿ. HÙ]Á\Ö¥ ÙT£SLWjL¸¥ TX ¡V¥ GÍÚPy ÚU•TÖyPÖ[ŸL· ¤.20 XyN†‡¼h• A‡LUÖ] U‡‘¥RÖÁ hz ›£“LÛ[ E£YÖef Y£fÁ\]Ÿ. G]ÚY ÙTÖ‰† ‰Û\ YjfL¸Á Yyze hÛ\“ SPYzeÛL, H¼L]ÚY E£YÖeLTy| Y£• TX hz›£“ ‡yPjLºeh ER°YRÖL C¥ÛX GÁ\ A‡£‡ ŒX°f\‰. C‹ŒÛX›¥ ®y|e LPÄeLÖ] EoNYW•“ ¤.40 XyNUÖL EVŸ†RTP ÚY|• GÁ¿ H¼L]ÚY TÖWR ¡NŸª Yjf›P• ÚLÖ¡eÛL «|eLTy|·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

¡V¥ GÍÚPy ‰Û\ÛVo ÚNŸ‹R BšYÖ[Ÿ £ÚTÐ NÖjf C‰ h½†‰ i¿•ÚTÖ‰, “®yzÁ «ÛX, LPÄeLÖ] Yyz «fR• U¼¿• U]ŒÛXÛV ÙTÖ¿†‰RÖÁ J£ ®yÛP YÖjhY‰ h½†‰ J£ YÖzeÛLVÖ[Ÿ ˜z° ÙNšf\ÖŸ. YÖze ÛLVÖ[ŸL¸Á YÖjh• ‡\Á A‡L¡eL ÚY|UÖ]Ö¥ ®|L¸Á «ÛX ÚU¨• 15-20 NR®R A[«¼h hÛ\V ÚY|•” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ. ®|L¸Á «ÛX hÛ\• ÚTÖ‰RÖÁ p½V U¼¿• S|†RW SLWjL¸¥ ®| YÖjh• BŸY• A‡ L¡eh• GÁ¿ AYŸ ÚU¨• i½]ÖŸ.

ÙTÖ£[ÖRÖW ŒÛX

“R¼ÚTÖÛRV s²ŒÛX›¥ YÖzeÛLVÖ[ŸL¸Á U]ŒÛXRÖÁ ®|LÛ[ YÖjh• «cV†‡¥ ˜efV Tjh Yfef\‰. SÖyzÁ ÙTÖ£[ÖRÖW ŒÛXÛU ‡£‡LWUÖL C¥ÛX. G]ÚY YÖzeÛLVÖ[ŸL· U†‡›¥ AYS•‘eÛLÚV ÚUÚXÖjf Œ¼f\‰. ÚYÛX CZeh• ATÖV• E·[RÖL YÖzeÛLVÖ[ŸL· L£‰•ÚTÖ‰, ®| YÖjh• ‡yP†ÛR ÛL«|fÁ\]Ÿ” GÁ¿ p.’. ¡oNŸ| G¥¦Í (ÙR¼h BpVÖ) Œ¿ Y]†‡Á ŒŸYÖL CVeh]Ÿ AÁc×UÖÁ ÚULqÁ i½]ÖŸ.

S• SÖyz¥ J£ ®y|eLÖL YZjLT|• LPÂÁ U‡“ NWÖN¡VÖL ¤.7.50 XyNUÖL E·[‰. G]ÚY ¤.20 XyN• YÛW›XÖ] ®y|e LPÄeLÖ] Yyz «fR• hÛ\“ C‘¡«¥ S¥X «Û[°LÛ[ H¼T|†R ÚY|•. GÂÄ• C†‰Û\ÛVo ÚNŸ‹R Y¥¨]ŸL· C‹R L£†ÛR H¼¿e ÙLÖ·[ U¿efÁ\]Ÿ.

SÖyzÁ TX ˜efV Th‡L¸¥ ÙNÖ†‰eL¸Á «ÛX rUÖŸ ™Á¿ UPjh EVŸ‹ ‰·[‰. “‰ÙP¥¦ A¥X‰ ˜•ÛT›¥ J£ C¥X†‡Á «ÛX NWÖN¡VÖL ¤.50 Xy NUÖL E·[‰. CWPÖ• ŒÛX SLWjL¸¥ C‰ ¤.25-30 XyNUÖL E·[‰. G]ÚY YjfL¸Á Yyz hÛ\“ SPYzeÛL p½V SLWjL· U¼¿• “\SLŸ Th‡L¸¥ Uy|• ®| YÖjh• BŸY†ÛR A‡L¡eLo ÙNš• G] Y¥¨]ŸL· i¿fÁ\]Ÿ.

SP“ B| SY•TŸ UÖR†‡¥

LXÖ¥ Y¡ Ys¥ 15 NR®R• N¡°

 “‰ÙP¥¦

SP“ B| SY•TŸ UÖR†‡¥ LXÖ¥ Y¡ U¼¿• rjL Y¡ Ys¥ ˜Û\ÚV 15 NR®R• U¼¿• 0.8 NR®R• hÛ\‹‰·[‰. SÖyzÁ ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ U‹R ŒÛX H¼ Ty|·[ÛR C‰ ÙR¸YÖL G|†‰e LÖy|YRÖL E·[‰.

UÛ\˜L Y¡L·

LXÖ¥ U¼¿• rjL Y¡L· UÛ\˜L Y¡L· ‘¡«Á g² Y£fÁ\]. ÙNÁ\ 2007-B• B| SY•TŸ UÖR†‡¥ LXÖ¥ Y¡ Ys¥ ¤.10,065 ÚLÖzVÖL C£‹R‰. C‰ SP“ B| SY•TŸ UÖR†‡¥ ¤.8,556 ÚLÖzVÖL N¡YÛP‹‰·[‰. CÚR UÖRj L¸¥ SÖyzÁ rjL Y¡ Ys¥ ¤.9,005 ÚLÖz›¦£‹‰ ¤.8,931 ÚLÖzVÖL hÛ\‹ ‰·[‰.

SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¥, HW¥ ˜R¥ SY•TŸ UÖR• YÛW›XÖ] Gy| UÖRjL¸¥ LXÖ¥ Y¡ Ys¥ 1.5 NR®R• hÛ\‹‰, ¤.75,013 ÚLÖzVÖL N¡YÛP‹ ‰·[‰. C‰ ÙNÁ\ Œ‡ BzÁ CÚR LÖX†‡¥ ¤.73,878 ÚLÖzVÖL C£‹R‰.

GÂÄ• CÚR LÖX†‡¥ rjL Y¡ Ys¥ p\TÖ] A[«¥ Y[Ÿop L|·[‰. HW¥-SY•TŸ UÖR LÖX†‡¥ rjL Y¡ Ys¥ 13 NR®R• EVŸ‹‰, ¤.66,838 ÚLÖz ›¦£‹‰ ¤.75,551 ÚLÖzVÖL A‡L¡†‰·[‰. SP“ Œ‡ Bz¥ SY•TŸ 30-‹ ÚR‡ YÛW›XÖ] LÖX†‡¥ LXÖ¥ U¼¿• rjL• BfV UÛ\˜L Y¡L· Ys¥ 5.3 NR®R• EVŸ‹‰ ¤.1,41,851 ÚLÖz›¦£‹‰ ¤.1,49,429 ÚLÖzVÖL Y[Ÿop L |·[‰.

ÚNÛY Y¡

SP“ B| AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥ ÚNÛY Y¡ Ys¥ ¤.4,366 ÚLÖzVÖL EVŸ‹ ‰·[‰. C‰ ÙNÁ\ BzÁ CÚR UÖR†‡¥ ¤.3,767 ÚLÖzVÖL C£‹R‰. BL, C‹R Y¡ Ys¥ 15.9 NR®R• A‡L¡†‰·[‰.

HW¥ ˜R¥ AeÚPÖTŸ YÛW›XÖ] Hµ UÖRjL¸¥ ÚNÛY Y¡ Ys¥ 29.6 NR®R• A‡L¡†‰, ¤.34,958 ÚLÖzVÖL EVŸ‹‰·[‰. C‰ ÙNÁ\ BzÁ CÚR LÖX†‡¥ ¤.26,971 ÚLÖzVÖL C£‹R‰.

TQ®eL• hÛ\‹RRÖ¥

’.GÍ.C.`ÙNÁÙNeÍ’ —|•
10,000 “·¸LÛ[ RցzV‰

˜•ÛT

SÖyzÁ Tjh YŸ†RL• «VÖZefZÛU AÁ¿ –L°• p\TÖL C£‹R‰. LÖÛX›¥ YŸ†RL• ÙRÖPjfVÚTÖ‰, Tjho N‹ÛRL¸¥ «VÖTÖW• «¿«¿‘Á½ LÖQ TyP‰. C‹R ŒÛX›¥, SÖyzÁ TQ®eL «fR• zN•TŸ 6-‹ ÚR‡PÁ ŒÛ\ YÛP‹R YÖW†‡¥ 6.8 NR®RUÖL –L°• hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰ GÁ\ ÙNš‡ ÙY¸ VÖ]‰. CRÛ]V|†‰, Tjh YŸ†RL• s|‘z†R‰. ^TÖÁ E·¸yP CRW BpV Tjho N‹ÛRL¸¥ Tjh «VÖTÖW• SÁh C£‹R‰• CR¼h Y¨o ÚNŸTRÖL AÛU‹R‰.

¡V¥ GÍÚPy

«VÖZefZÛU AÁ¿ SÛPÙT¼\ Tjh «VÖTÖW†‡¥ ¡V¥ GÍÚPy, Yjf, RLY¥ ÙRÖ³¥îyT• ÚTÖÁ\ ‰Û\LÛ[o ÚNŸ‹R Œ¿Y] TjhL· A‡L «ÛXeh ÛLUÖ½]. EÚXÖL• E·¸yP J£ pX ‰Û\LÛ[o ÚNŸ‹R Œ¿Y] TjhL¸Á «ÛX N¼¿ hÛ\‹‰ LÖQTyP‰.

10,000 “·¸L·

Tjh YŸ†RL• s|‘z†RÛRV|†‰, ˜•ÛT Tjho N‹ÛR›Á h½œy| G, YŸ†RL• ˜z•ÚTÖ‰ 10,000 “·¸Lºeh• ÚU¥, ARÖY‰ 10,076.43 “·¸L¸¥ ŒÛX ÙT¼\‰. C‰, “RÁfZÛU AÁ¿ ˜z°¼\ YŸ†RL “·¸LÛ[ «P 361.14 “·¸L· A‡LUÖh•. YŸ†RL†‡Á CÛPÚV `ÙNÁÙNeÍ’ A‡LTyNUÖL 10,110.34 “·¸L· YÛW›¨•, hÛ\‹RTyNUÖL 9,633.04 “·¸L· YÛW›¨• ÙNÁ\‰.

CTjho N‹ÛR›¥ 1,491 Œ¿Y] TjhL¸Á «ÛX A‡L¡†‰•, 961 Œ¿Y] TjhL¸Á «ÛX hÛ\‹‰• C£‹R‰.

ÚRpV Tjho N‹ÛR›¨• Tjh «VÖTÖW• SÁh C£‹R‰. CTjho N‹ÛR›Á h½œy| G `Œ@z’ 106.40 “·¸L· A‡L¡†‰ 3,060.75 “·¸L¸¥ ŒÛX ÙLցP‰.

AyÛP ÙTyz RVÖ¡“ Œ¿Y]jL·

ÙNÁÛ]›¥ 37-Y‰ UÖSÖ|

AyÛP ÙTyz RVÖ¡“ Œ¿Y]jL¸Á iyPÛU‘Á 37-Y‰ UÖSÖ| ÙNÁÛ]›¥ SÛPÙT¿f\‰. ÙRÁ‹‡V AyÛP ÙTyz RVÖ¡TÖ[ŸL· NjL• CR¼LÖ] H¼TÖ|LÛ[ ÙNš‰·[‰. zN•TŸ 19-‹ ÚR‡ (CÁ¿) ÙRÖPjh• C‹R UÖSÖ| ™Á¿ SÖ·L· SÛPÙT¿f\‰.

C‹R ŒL²op›¥ rUÖŸ 650 ‘W‡Œ‡L· LX‹‰ ÙLÖ·YÖŸL· GÁ¿ G‡ŸTÖŸe LT|f\‰. ÚU¨• q]Ö, ÛRYÖÁ U¼¿• IÚW֐‘V SÖ|LÛ[o ÚNŸ‹R CV‹‡W NÖR]jL· RVÖ¡TÖ[ŸLº• LX‹‰ ÙLÖ·fÁ\]Ÿ. C‹R UÖSÖ|, AyÛP ÙTyz L· RVÖ¡‘¥ “‡RÖL A½˜LUÖf·[ S®] ÙRÖ³¥îyTjL· h½†‰ «[eL U¸TRÖL AÛU•. C‹R UÖSÖyzÁ KŸ AjLUÖL `LÖ£ÚTe 2008′ GÁ\ ÙTV¡¥ LLÖyp JÁ¿eh• H¼TÖ| ÙNšVTy|·[‰. AyÛP ÙTyzL· RVÖ¡“ ‰Û\›¥ p½V U¼¿• –Lo p½V Œ¿Y]jL¸Á TjL¸“ –L°• ˜efV†‰Y• YÖš‹RRÖL E·[‰. S• SÖyz¥ 10,000-eh• ÚU¼TyP AyÛP ÙTyz RVÖ¡“ ÙRÖ³¥ ‘¡°L· ÙNV¥Ty| Y£fÁ\].

JÁT‰ UÖRjLºeh ‘\h

SÖyzÁ TQ®eL «fR•
6.85%-BL ÚU¨• hÛ\‹R‰

ÙTyÚWÖ¥, {N¥ «ÛX hÛ\“ G‡ÙWÖ¦

 “‰ÙP¥¦

SÖyzÁ TQ®eL «fR• zN•TŸ 6-‹ ÚR‡PÁ ŒÛ\YÛP‹R YÖW†‡¥ 6.8 NR®R UÖL ÚU¨• hÛ\‹‰·[‰. C‰, CR¼h• ˜‹ÛRV YÖW†‡¥ 8 NR®R A[«¼h C£‹R‰. LP‹R JÁT‰ UÖRjLºeh ‘\h SÖyzÁ TQ®eL «fR• C‹R A[«¼h hÛ\‹‰·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰. ÙNÁ\ BzÁ CÚR LÖX†‡¥ SÖyzÁ TQ®eL «fR• 3.84 NR®R• GÁ\ A[«¥ –L°• hÛ\‹‰ LÖQ TyP‰.

LoNÖ GÙQš

NŸYÚRN N‹ÛR›¥ LoNÖ GÙQš «ÛX hÛ\‹RÛRV|†‰, U†‡V AWr zN•TŸ UÖR• 6-‹ ÚR‡ J£ ¦yPŸ ÙTyÚWÖ¥ «ÛX›¥ ¤.5-•, J£ ¦yPŸ {N¥ «ÛX›¥ ¤.2-• hÛ\†R‰. C‰ R«W, TÖWR ¡NŸª Yjf, SÖyzÁ TQ®eL†ÛR Ly|eh· ÙLց| Y£YR¼LÖL T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ G|†R‰. h½TÖL, Yjf LºeLÖ] ÙWÖeL C£“ «fR•, `ÙWÚTÖ ÚWy’ U¼¿• `¡YŸÍ ÙWÚTÖ ÚWy’ ÚTÖÁ\Y¼Û\ ÙYhYÖL hÛ\†R‰. CRÁ YÖ›XÖL ¤.3 XyN• ÚLÖz A[«¼h Œ‡ “ZeL†‡¼h fÛP†R‰. C‰ÚTÖÁ\ LÖWQjL[Ö¨•, SÖyzÁ TQ®eL «fR• B¿ YÖWjL[ÖL ÙRÖPŸ‹‰ hÛ\‹‰ Y‹R‰.

147 PÖXŸ

CªYց| ^ØÛX UÖR• NŸYÚRN N‹ÛR›¥ J£ ’TÖš LoNÖ GÙQš «ÛX 147 PÖX£eh• ÚU¥ A‡L¡†‡£‹R‰. CR]Ö¥, ÙTyÚWÖ¥, {N¥, NÛUV¥ G¡Y֝ BfVY¼½Á «ÛXÛV U†‡V AWr EVŸ†‡V‰. CR]Ö¥ TQ®eL «fR• BLÍ| 2-‹ ÚR‡PÁ ŒÛ\YÛP‹R YÖW†‡¥ 12.91 NR®RUÖL –L°• A‡ L¡†‡£‹R‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

C‹R ŒÛX›¥, TQ®eL†ÛR hÛ\TR¼LÖL U†‡V AWr•, TÖWR ¡NŸª Yjf• ÚU¼ÙLցP q¡V SPYzeÛLL[Ö¥ zN•TŸ 6-‹ ÚR‡VPÁ ŒÛ\YÛP‹R JÚW YÖW†‡¥ Uy|• SÖyzÁ TQ®eL «fR• 1.16 NR®R• hÛ\‹‰·[‰.

E¼T†‡ Y¡

SÖyzÁ TQ®eL†ÛR hÛ\†‰, E·SÖy| E¼T†‡ÛV ÚU•T|†‡, ÙTÖ£[ÖRÖW Y[Ÿopeh FeL• A¸eh• YÛL›¥ U†‡V AWr, zN•TŸ 7-‹ ÚR‡ AÁ¿ ÙTyÚWÖ¦V ÙTÖ£·L· E·¸yP J£ pX ÙTÖ£·L· R«W, ÙT£•TÖÁÛUVÖ] ÙTÖ£·L¸Á —RÖ] E¼T†‡ Y¡ÛV 4 NR®R• hÛ\†R‰. LQeg| ÙNšYR¼h G|†‰eÙLÖ·[TyP YÖW†‡¥, CR]Ö¥ H¼TyP «Û[°L· LQef¥ G|†‰e ÙLÖ·[TP«¥ÛX. G]ÚY, C Y£• YÖWjL¸¥ TQ®eL «fR• ÚU¨• hÛ\ Vei|• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰.

G¡ÙTÖ£·

SÖyzÁ TQ®eL• GÁT‰, ÙUÖ†R «ÛX h½œy| G AzTÛP›¥ LQe fPT|f\‰. LQeg| ÙNšYR¼h G|†‰eÙLÖ·[TyP YÖW†‡¥ G¡Ne‡, G¡ ÙTÖ£· h½œy| G 3.7 NR®R• hÛ\‹RÛRV|†‰ TQ®eL «fR• ÙYhYÖL hÛ\‹‰·[‰. h½TÖL, ÚU¼LP YÖW†‡¥ ÙTyÚWÖ¥ (10%), «UÖ] G¡ÙTÖ£· (7%), S֐RÖ (23%), TŸ]Í B›¥ (15%) BfVY¼½Á «ÛX ÙYhYÖL hÛ\‹ ‰·[‰.

CÛY R«W, TZjL·, LÖšL½L·, T£“ YÛLL·, ÙUÁ£•“, WNÖV]jL·, ÚTÖehYW†‰ NÖR]jL·, h½‘yP pX EÚXÖLjL· BfVY¼½Á «ÛX• hÛ\‹‰ LÖQTyP‰.

C£‘Ä•, J£ pX RVÖ¡“ ÙTÖ£·L·, LPÛX GÙQš, ÙSš, T£†‡ «ÛR ÚTÖÁ\Y¼½Á «ÛX N¼¿ EVŸ‹‰ LÖQTyP‰.

G…Ÿ-UQ¦ NÖÛX T‚

«ÛWYÖL ŒÛ\ÚY¼\ ÚLÖ¡eÛL

ÙNÁÛ]

G…Ÿ-UQ¦ NÖÛX –L°• ÚUÖNUÖL E·[RÖ¥ ÙTÖ£[ÖRÖW ¢‡›¥ H¼T|• CZ“ –L°• A‡LUÖL E·[‰ GÁ¿ YP ÙNÁÛ]ÛVo ÚNŸ‹R YŸ†RLŸL· ÙR¡«†R]Ÿ. YP ÙNÁÛ]eh•, ‰Û\˜LjLºeh• CÛP›XÖ] NÖÛX ÚTÖeh YW†ÛR ÚU•T|†‰• YÛL›¥ G…Ÿ-UQ¦ NÖÛX ÚU•TÖy| T‚ «ÛWYÖL ŒÛ\ÚY¼\TP ÚY|• GÁ¿ YP ÙNÁÛ]›¥ E·[ YŸ†RL AÛU“Lº•, NWeh ÚTÖehYW†‰ ÚNÛY›¥ D|Ty|·[ Œ¿Y]jLº• «£•“fÁ\].

CZ“

C‰ h½†‰ C‹‰ÍRÖÁ YŸ†RL NÛT›Á RÛXYŸ EÚUÐ G•.“^ÖWÖ i¿•ÚTÖ‰, “G…Ÿ-UQ¦ NÖÛX ÚU•TÖy| T‚ ‡yP–yPTz ŒÛ\ÚY¼\Tyz£‹RÖ¥ ‰Û\ ˜LjL¸¦£‹‰ ÛLVÖ[T|• NWehL¸Á A[° TÁUPjh A‡L¡† ‡£eh•” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

NWehLÛ[ G|†‰o ÙN¥Y‡¥ RÖUR• H¼T|YRÖ¥ ÚN–“e fPjhL¸¥ NWehL· ÚRjhfÁ\]. NWehL· A‡L[«¥ ÚRjhYRÖ¥ zÙWšXŸ YÖL]jLÛ[ CVeh ÚYÖ£eh TWÖU¡“ ÙNX° A‡L¡ef\‰. C‹ŒÛX›¥ G…Ÿ-UQ¦ NÖÛX ÚU•TÖy| T‚ RÖURUÖYRÖ¥ T¥ÚY¿ ‰Û\LÛ[o ÚNŸ‹R Œ¿Y]jLºeh SÖ· ÚRÖ¿• TX XyN• ¤TÖš CZ“ H¼Ty| Y£YRÖL ÙR¡V Y‹‰·[‰.

30 fÚXÖ —yPŸ

G…Ÿ-UQ¦ NÖÛX ÚU•TÖy|† ‡yP• 30 fÚXÖ —yPŸ ÙRÖÛX«¼h AÛUe LT|• «ÛW°o NÖÛXL[Öh•. LP‹R 1998-B• Bz¥ C†‡yP• ÙRÖPjL TyP‰. C†‡yP†‡¼LÖ] ÙUÖ†R ÙNX° ¤.150 ÚLÖz G] U‡‘PTyz£‹R‰. R¼ÚTÖ‰ CR¼LÖ] ÙNX° ¤.537 ÚLÖzVÖL A‡L¡eh• G] U¿ U‡’| ÙNšV Ty|·[‰.

NWeh YÖL]jL·

“SÖ·ÚRÖ¿• ‰Û\˜LjLºeh rUÖŸ 3,000 NWeh ÙTyPL YÖL]jL· Y£fÁ\]. AzTÛPe LyPÛU“ YN‡L· N¡VÖL C¥XÖRRÖ¥ J£ NWeh ÙTyPL YÖL]• Y‹‰ ÙN¥Y‡¥ 5 SÖ·L· YÛW LÖX RÖUR• H¼T|f\‰. CR]Ö¥ NWeh ÚTÖehYW†‰ ÚNÛY›¥ D|Ty|·[ Œ¿Y]jLºeh B|ÚRÖ¿• ¤.270 ÚLÖz CZ“ H¼T|f\‰” G] ÙRÁ‹‡V YŸ†RL NÛT›Á RÛXYŸ Wh cjLŸ i½ ]ÖŸ.

YjfL¸Á

YÖWÖeLPÁ A‡L¡“

ÙNÁ\ 2007-08-B• Œ‡ Bz¥ TX YjfL¸Á YÖWÖeLPÁ –L°• A‡ L¡†‰·[‰. h½TÖL, RÂVÖŸ YjfL· U¼¿• C‹‡VÖ«¥ ÙNV¥T|• AV¥SÖy| YjfL¸Á YÖWÖeLPÁ A[° –L°• A‡L¡†‰·[‰.

ÚU¼LP YjfL· ÙNÁ\ Bz¥ ¡V¥ GÍÚPy U¼¿• ®y| YN‡eh A‡L A[«¥ LPÁ YZjfVÚR CR¼h LÖWQUÖh•.

ÙNÁ\ 2007-08-B• Œ‡ Bz¥ YjfL¸Á ÙUÖ†R YÖWÖeLPÁ ¤.6,131 ÚLÖz VÖL A‡L¡†‰·[‰. C‹R ŒÛX›¥, YjfL· LPÁ Ys¦‘¥ LY]• ÙN¨†‡, YÖWÖeLPÂÁ A[ÛY hÛ\eL ÚYzV‰ AYpV• G] ¡NŸª Yjf ÙR¡ «†‰·[‰.

GÙQš LT¥L¸Á YÖPÛL L|• ®²op

NŸYÚRN N‹ÛR›¥ LoNÖ GÙQ›Á «ÛX N¡YÛP‹‰ Y£Y‰ TX SÖ|L¸Á ÙTÖ£[ÖRÖW Y[Ÿopeh –L°• TVÁ A¸TRÖL E·[‰. AÚRNUV•, C‰ LoNÖ GÙQÛV G|†‰o ÙN¥¨• NWeh LT¥L¸Á Y£YÖÛV TÖ‡TRÖL E·[‰.

TVÁTÖ|

EXL A[«¥ H¼Ty|·[ ÙTÖ£[ÖRÖW rQeL ŒÛXVÖ¥, TX SÖ|L¸¥ ÙTy ÚWÖ¦V ÙTÖ£·L· TVÁTÖ| ÙYhYÖL hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰. CRÁ LÖWQUÖLÚY LoNÖ GÙQ›Á «ÛX hÛ\‹‰ Y£f\‰. CRÛ] L£†‡¥ ÙLց|, ÙTyÚWÖ¦V ÙTÖ£·LÛ[ H¼¿U‡ ÙNš• SÖ|L· GÙQš E¼T†‡ÛV hÛ\†‰ Y£fÁ\]. CR]Ö¥, LoNÖ GÙQÛV NWeh LT¥L· ™X• H¼½ Y£• Œ¿Y]jLºeh TÖ‡“ H¼Ty|·[‰.

ÙTÖ‰YÖL, LoNÖ GÙQš, «.G¥.p.p. GÁ¿ AÛZeLT|• –L ÙT¡V LT¥ L¸¥ G|†‰ YWT|f\‰. rUÖŸ KWցz¼h• ˜ÁTÖL, CeLT¥LºeLÖ] J£ SÖ· YÖPÛL 1,22,705 PÖXŸ GÁ\ A[«¥ C£‹R‰. R¼ÚTÖ‰, LoNÖ GÙQ›Á «ÛX hÛ\‹‰ ÚTÖ]‰PÁ, TX SÖ|L¸¥ GÙQš TVÁTÖ| hÛ\‹‰ ÚTÖ]ÛRV|†‰, R¼ÚTÖ‰ CeLT¥LºeLÖ] J£ SÖ· YÖPÛL 42,433 PÖXWÖL –L°• N¡YÛP‹‰ ÚT֝·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

AÙU¡eL PÖX£eh G‡WÖ]

¤TÖ›Á ÙY¸U‡“ ¤.46.95-BL EVŸ°

˜•ÛT

AÙU¡eL ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ H¼Ty|·[ rQeL ŒÛX U¼¿• C‹‡VÖ«¥ AÁÂV ˜R§|L· A‡L¡eh• GÁ\ G‡ŸTÖŸ“ ÚTÖÁ\Y¼\Ö¥, AÙU¡eL PÖX£eh G‡ WÖ] ¤TÖ›Á ÙY¸U‡“ LP‹R pX SÖ·L[ÖL EVŸ‹‰ Y£f\‰.

h½TÖL, «VÖZefZÛU AÁ¿ J£ AÙU¡eL PÖX£eh G‡WÖ] ¤TÖ›Á ÙY¸ U‡“ ¤.46.95 GÁ\ A[«¥ ŒÛX ÙLցz£‹R‰. AÁÛ\V ‡]• SÛPÙT¼\ T¡UÖ¼\†‡¥ ¤TÖ›Á ÙY¸U‡“ ¤.46.88-BL –L°• Y¨YÛP‹R ŒÛX›¥ C£‹R‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰. “RÁfZÛU AÁ¿ ¤TÖ›Á ÙY¸U‡“ ¤.47.66-BL C£‹R‰.

LP‹R J£ pX YÖWjLºeh ˜ÁTÖL, C‹‡V ¤TÖšeh G‡WÖ] J£ PÖX¡Á ÙY¸U‡“ ¤.50 GÁ\ A[«¥ C£‹R‰.

C‹‡VÖ«¥

S¦YÛP‹R ŒÛX›¥ 85,000 p½V Œ¿Y]jL·

C‹‡VÖ«¥ rUÖŸ 85,000-†‡¼h• ÚU¼TyP p½V U¼¿• S|†RW Œ¿Y]jL· S¦YÛP‹R ŒÛX›¥ C£TRÖL ÙR¡V Y‹‰·[‰. E†RW‘WÚRN†‡¥RÖÁ –L°• A‡LTyNUÖL 16,280 Œ¿Y]jL· S¦YÛP‹‰·[]. CRÛ] ÙRÖPŸ‹‰, ÚU¼h YjLÖ[†‡¥ 11,660 p½V U¼¿• S|†RW Œ¿Y]jLº•, ’LÖ¡¥ 6 XyN• p½V U¼¿• S|†RW Œ¿Y]jLº· 8,137 Œ¿Y]jL· S¦YÛP‹R ŒÛX›¥ E·[].

–ÚNÖWÖ•, XyN† ˆ°L·, A‹RUÖÁ U¼¿• ŒeÚLÖTÖŸ Th‡L¸¥ E·[ AÛ]†‰ Œ¿Y]jLº• SÁh ÙNV¥Ty| Y£fÁ\]. R¼ÙTÖµ‰ S• SÖyz¥ ÙUÖ†R• 1,28,46,365 p½V U¼¿• S|†RW Œ¿Y]jL· C£TRÖL U†‡V AÛUoNŸ ULÖ®Ÿ ‘WNÖ† ÙR¡«†RÖŸ.

December 19, 2008 at 3:57 AM Leave a comment

18.12.2008:மாலைத்துளிகள்

மும்பை தாஜ் ஹோட்டலை பாதுகாக்க தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி கழகம் ஏற்பாடு

மும்பை : மும்பை தாஜ் ஹோட்டல் மீது தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதை அடுத்து, அந்த ஹோட்டலை பாதுகாப்பது குறித்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி கழகம் பரிசீலித்து வருகிறது. 17 ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அந்த கட்டிடத்தை இப்போது மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர்தான் பாதுகாத்து வருகின்றனர். அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில்தான் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி கழகமும் தேவையான ஆள்பலத்தை கொடுக்க முன்வந்திருக்கிறது. அதற்கு எவ்வளவு ஆள்பலம் தேவை என்பது குறித்து இப்போது நாங்கள் சர்வே செய்து வருகிறோம் என்று அதன் இயக்குனர் அன்சூ வைஸ் தெரிவித்தார். சர்வே முடிந்ததும் கூடுதலாக எவ்வளவு ஆள்பலம் தேவை என்பது தெரிய வரும். அதன்பின் அதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்படும். இனிமேலும் அங்கு தீவிரவாத தாக்குதல் ஏதும் நடக்க முடியாதபடி அது பாதுகாக்கப்படும் என்றார் அன்சூ வைஸ். இருந்தாலும் இவையெல்லாம் மத்திய உள்துறையின் ஒப்புதலின்பேரில்தான் நடக்கும் என்றார் அவர்.

பணவீக்கம் 6.84 சதவீதமாக குறைந்தது

புதுடில்லி : டிசம்பர் 6ம் தேதியுடன் முடிந்த வாரத்தில் இந்தியாவின் பணவீக்கம் 6.84 சதவீதமாக குறைந்திருக்கிறது. மொத்த விற்பனை விலை அட்டவணை அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் இந்தியாவின் பணவீக்கம், இதற்கு முந்தைய வாரத்தில் 8 சதவீதமாக இருந்தது. ராய்ட்டர் செய்தி நிறுவனம் எடுத்த கணிப்பில் கூட பணவீக்கம் 7.49 சதவீதமாக இருக்கும் என்றுதான் சொல்லியிருந்தது. இப்போது அதைவிடவும் குறைந்திருக்கிறது. ஆனால் கடந்த வருடத்தில் இதே காலகட்டத்தில் பணவீக்கம் 3.84 சதவீதமாகத்தான் இருந்தது.

சேன்யோவின் பங்குகளை றபானாசோனிக்கிற்கு விற்க கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் முடிவு

டோக்கியோ : பிரபல ஜப்பான் எலக்டக்ரானிக் நிறுவனமான சேன்யோவில் கோல்ட்மேல் சாக்ஸ் நிதி வங்கிக்கு இருக்கும் பங்குகளை, இன்னொரு பிரபல நிறுவனமான பானாசோனிக் வாங்கிக்கொள்வதற்கு கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறது. 6.5 பில்லியன் டாலருக்கு வாங்கிக்கொள்ள முன்வந்த இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு இப்போது தடை எதுவும் இல்லை. ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட விலையை விட இப்போது பங்கு ஒன்றுக்கு கூடுதலாக ஒரு யென் கொடுக்கவும் பானாசோனிக் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறது, இதன்படி, பங்கு ஒன்றிற்கு 131 யென்னை பானாசோனிக் கொடுக்கும். மொபைல் போன், கம்ப்யூட்டர், மியூசிக் பிளேயர் போன்றவைகளில் பயன்படுத்தும் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி தயாரிப்பில் சேன்யோ முன்னணியில் இருக்கிறது. எனவே அந்த கம்பெனியை வாங்கி விட வேண்டும் என்று ரொம்ப நாளாகவே பானாசோனிக்கிற்கு ஆசை இருக்கிறது. முதலில் சேன்யோவின் பங்குகளை வைத்திருக்கும் மூன்று முக்கிய முதலீட்டாளர்களிடம் பங்கு ஒன்றுக்கு 120 யென் கொடுக்க முன்வந்தது. பின்னர் பங்கு ஒன்றுக்கு 130 யென் கொடுப்பதாக சொல்லியது. இப்போது அதைவிடவும் ஒரு யென் க;ட்டி 131 யென் கொடுப்பதாக சொல்லியிருக்கிறது. சான்யோவின் முக்கிய மூன்று பங்குதாரர்களில் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் நிறுவனம் அதன் பங்குகளை விற்க முன்வந்து விட்டது. இன்னும் இரண்டு முக்கிய பங்குதாரர்களான சுமிடோமோ மிட்சு பேங்கிங் மற்றும் தெய்வா செக்யூரிட்டீஸ் ஆகியவை, அவைகளின் பங்குகளை விற்பது குறித்து பரிசீலனை செய்து வருவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அவர்களும் அவர்களது பங்குகளை பானாசோனிக்கிற்கு விற்று விட்டால், சேன்யோ நிறுவனமே பானாசோனிக்கிடம் வந்து விடும்.

ஓபக் நாடுகள் உற்பத்தியை குறைத்தாலும் கச்சா எண்ணெய் விலை 39.94 டாலர்தான்

நியுயார்க் : குறைந்து கொண்டே வரும் கச்சா எண்ணெய் விலையை <உயர்த்தும் நடவடிக்கையாக, அதன் உற்பத்தியை நாள் ஒன்றுக்கு 2.2 மில்லியன் பேரல்களை குறைப்பது என்று ஓபக் நாடுகள் முடிவு செய்திருந்தபோதும், கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு 40 டாலருக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. கடந்த நான்கு மாதங்களுக்குள் ஓபக் அமைப்பு நாடுகள் மெத்தமாக நாள் ஒன்றுக்கு 4.2 மில்லியன் பேரல்கள் உற்பத்தியை குறைத்திருக்கிறது. இருந்தாலும் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் மந்த நிலையால் அமெரிக்கா போன்ற அதிகம் பெட்ரோலை உபயோகிக்கும் நாடுகளில் பெட்ரோலுக்கான டிமாண்ட் குறைந்து கொண்டே வருவதால், அதற்கு தகுந்தபடி கச்சா எண்ணெய் விலையும் குறைந்து கொண்டுதான் வருகிறது. அமெரிக்காவின் லைட் ஸ்வீட் குரூட் ஆயில் விலை நேற்று 39.94 டாலராகத்தான் இருந்தது. 2004 ஜூலைக்குப்பின் நேற்றுதான் கச்சா எண்ணெய் விலை 40 டாலருக்கும் குறைவாக இருக்கிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை இவ்வளவு குறைந்ததற்கு காரணம், கடந்த நான்கு வாரங்களில் மட்டும் அமெரிக்காவின் பெட்ரோல் டிமாண்ட், கடந்த வருடத்தை விட 2.7 சதவீதம் குறைந்திருப்பதுதான் என்கிறார்கள். ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியில் இருந்துதான் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைப்பதாக ஓபக் சொல்லியிருந்தாலும், அதன் 12 உறுப்பு நாடுகளில் எத்தனை நாடுகள் சொன்னபடி உற்பத்தியை குறைக்கப்போகிறது என்பது கேள்விக்குறியே.

இந்தியாவில் 100 சதவீத வளர்ச்சியை கண்ட ஜெர்மன் பி.எம்.டபிள்யூ., கார்

கொச்சி : சொகுசு கார்களை தயாரிக்கும் ஜெர்மனியின் பி.எம்.டபிள்யூ.,வின் இந்திய நிறுவனம், இந்த வருடத்தில் 100 சதவீத விற்பனை வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது. அதன் உயர் அதிகாரி ஒருவர் இதனை நேற்று தெரிவித்தார். நவம்பர் மாதத்திற்குள்ளாகவே நாங்கள் இங்கு 2,703 கார்களை விற்பனை செய்திருக்கிறோம். இன்னும் இந்த வருட முடிவிற்குள் 2,800 கார்களை விற்று விடுவோம் என்றார் பி.எம்.டபிள்யூ.,வின் தலைவர் பீட்டர் க்ரோன்ஞ்நபி. ஆனால் இந்த வருடத்தில் நாங்கள் அடைந்த வளர்ச்சியை அடுத்த வருடத்தில் அடைய முடியாது. ஏனென்றால் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் சர்வதேச நிதி நெருக்கடி அப்போது எங்களை பாதிக்கும் என்றார் அவர். விற்பனையை அதிகரிக்க நாங்கள் இரண்டாம் கட்ட நகரங்களான லூதியானா, புவனேஷ்வர், ஜெய்ப்பூர் மற்றும் கோயம்புத்தூரில் 2009ல் ஷோரூம்களை திறக்க இருக்கிறோம் என்றார். கொச்சியில் இவர்களது ஷோரூம் நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டது. இப்போதைக்கு இந்தியாவில் அவர்களுக்கு 11 ஷோரூம்கள் இருக்கின்றன. சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடி உங்களை பாதிக்கவில்லையா என்று கேட்டதற்கு, மற்ற நாடுகளில் பாதிப்பு இருக்கிறது; இந்தியாவில் அவ்வளவாக பாதிப்பு இல்லை என்றார்.

தேசப் பொருளாதாரம் பாதுகாப்பாக உள்ளது ரிசர்வ் வங்கி

டெல்லி: இந்த மோசமான பொருளாதாரச் சூழலிலும் இந்தியா தப்பித்துக் கொள்ளும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது.
இந்திய வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த ஆண்டு அறிக்கையில் இவ்வாறு கூறியுள்ளது நாட்டின் தலைமை வங்கி.
இன்றைக்கு நாட்டில் கடன் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. இந்தக் கடன் தேவையின் தன்மையைக் கவனித்து அதைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது வங்கிகளின் வேலைதான்.
வங்கிகள் எப்போதுமே தொலைநோக்குப் பார்வையுடன், பேரியல் பொருளாதார வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.

இன்றைய சூழலில் இந்திய நிதிச் சந்தை பாதுகாப்பாகவே உள்ளது. உலக நாடுகளின் பொருளாதாரத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. இந்தியப் பொருளாதாரம் அத்தனை சுலபத்தில் வீழ்ந்துவிட முடியாத அளவு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது, என ரிசர்வ் வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது.

பொருளாதார நெருக்கடி: சிக்கனத்துக்கு மாறும் பிரிட்டிஷ் ராஜ குடும்பம்

லண்டன்: உலகம் முழுவதும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வரும், நிலையில் இங்கிலாந்து ராஜ குடும்பம் ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்க்கும் வேலைகளில் இறங்கியுள்ளது. மீதமாகும் சாப்பாட்டைக் கூட வீணடிக்காமல் சாப்பிட வேண்டும் என சமையல்காரர்களுக்கு ராணி எலிசபெத் உத்தரவிட்டுள்ளாராம்.
உலகப் பொருளாதாரம் தகித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத், அரண்மனையில் சிக்கண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளார்.
ஆடம்பர செலவுகளைக் குறைக்க வேண்டும் என அரச குடும்பத்தினருக்கு அவர் உத்தரவு போட்டுள்ளாராம்.
கிறிஸ்துமஸ் விருந்தின்போது சாப்பாடு மீதமானால் அதை தூக்கி வீசாமல் இல்லாதவர்களுக்குக் கொடுக்குமாறும், முடிந்தால் நீங்களே சாப்பிடுங்கள் என்றும் சமையல்காரர்களுக்கு உத்தரவு போட்டுள்ளாராம். மேலும், தனது பேரன்கள் வில்லியம், ஹாரி ஆகியோரிடம், கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையை ஆடம்பரம் இல்லாமல் அமைதியாக கொண்டாடுமாறும் உத்தரவிட்டுள்ளாராம்.
மேலும் கிறிஸ்துமஸுக்காக வாங்கவுள்ள பட்டாசுகளுக்கும் கிடுக்கிப்பிடி போட்டுள்ளாராம் ராணி.
அதிக பணத்தை பட்டாசுகளுக்காக செலவழிக்கக் கூடாது என்பது அரச குடும்பத்தினருக்கு அவர் போட்டுள்ள உத்தரவு.
அரச குடும்பத்தினரின் கொண்டாட்டங்களுக்காக கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பட்டாசு தயாரித்து கொடுக்கும் நிறுவனமான டாம் ஸ்மித்திடம், விலை மலிவான பட்டாசுகளைத் தயாரித்துக் கொடுக்குமாறு அரண்மனையிலிருந்து உத்தரவு போயுள்ளதாம்.
இங்கிலாந்தும், பிற உலக நாடுகளும் பொருளாதார சிக்கலில் இருக்கும்போது அரச குடும்பத்தினர் மட்டும் ஆடம்பரமாக இருப்பதை மக்கள் ரசிக்க மாட்டார்கள் என்று கருதுகிறாராம் ராணி. அதனால்தான் இந்த கிடுக்கிப்பிடி உத்தரவுகள்.
இதுதவிர அரச குடும்பத்தினர் கலந்து கொள்ளும் பார்ட்டிகளில், 50 பவுன்டுக்கு மேல் கிப்ட் பொருட்களை வாங்கக் கூடாது எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் ராணி எலிசபெத்.
கிப்ட் பொருட்களை வைத்துக் கொடுக்கும் அட்டைப் பெட்டிகளை அப்படியே தூக்கி எறியாமல் தேவைப்படுபவற்றுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் பணியாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாம்.
ராணியின் இந்த உத்தரவுகள் இங்கிலாந்து மக்களிடையே இருவிதமான கருத்துக்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராணி இப்படி உத்தரவு போட்டாலும், அரச குடும்பத்தினரின் இளைய வாரிசுகள் இன்னும் ஆடம்பரமாகத்தான் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பார்ட்டிகளில் தடபுடலான ஏற்பாடுளை களை கட்டுகின்றன என்று சிலர் முனுமுனுக்கின்றனர்.
82
வயதாகும் ராணி எலிசபெத்தின் சொத்து மதிப்பு 475 மில்லியன் டாலர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கிறிஸ்துமஸுக்காக ராணியின் நார்போல்க் எஸ்டேட் அரண்மனையில் அரச குடும்பத்தினர் கூடி கொண்டாடவுள்ளனர்.

வட்டி குறைப்பு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது

கோவை: சிறு, குறுந் தொழில்களுக்கு வங்கிகள் அறிவித்துள்ள வட்டி குறைப்பு ஏமாற்றத்தை தருவதாக இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
வர்த்தக சபையின் கோவை பிரிவு தலைவர் மகேந்திர ராம்தாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பொதுத் துறை வங்கிகள், குறுந்தொழில்களுக்கு 1 விழுக்காடும், சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்களுக்கு அரை விழுக்காடு வட்டியைக் குறைப்பதாக அறிவித்துள்ளன.
பல்வேறு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து, ரிசர்வ் வங்கி பொதுத் துறை வங்கிகளுக்கு வழங்கும் வட்டி, குறைந்தபட்ச கையிருப்பு போன்றவற்றில் பல்வேறு சலுகைகளை அளித்தது. இது நாட்டின் பணவீக்கத்தைக் கட்டுபடுத்துவதற்கும், வங்கிக் கடனுக்கான வட்டியைக் குறைப்பதற்கும் அறிகுறிகளாக இருந்தன.
இருப்பினும் தற்போது கடன்களுக்கான வட்டி எதிர்பார்த்த அளவுக்கு குறைக்கவில்லை. தொழில், வியாபாரத்துக்கு கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்த்து, பொதுத் துறை வங்கிகள், ரிசர்வ் வங்கியின் வசம் நாளொன்றுக்கு ரூ.38 ஆயிரம் கோடியை ஒப்படைக்கின்றன.
அரசு சலுகைகளை அறிவித்தாலும், வங்கிகளின் மாறுதலை விரும்பாத அணுகுமுறையால் தொழில் துறைக்கு எந்த பலனும் கிடையாது. உயர் வட்டி, கடனைத் திரும்பச் செலுத்தும் தொகை அதிகரிப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக ஜவுளி, ரியல் எஸ்டேட், கட்டுமானம், சில்லரை விற்பனை துறைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுத் துறை வங்கிகள் வழங்கும் கடனுக்கான வட்டியை குறைந்தபட்சம் 3 விழுக்காடாக குறைக்க வேண்டும்.
கடன் திருப்பி செலுத்துவதற்கான காலக்கெடுவை மாற்றியமைப்பது, கடன் மற்றும் மூலப் பொருள்களுக்கான தொகைகளை தொழில் வளர்ச்சிக்காக அளிப்பது உள்ளிட்ட இந்திய வங்கி குழுமம் தெரிவித்துள்ள அறிவிப்புகள் வரவேற்புக்குரியவை. இதை அனைத்து பொதுத் துறை வங்கிகளும் உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

2 டி‌ரில்லியன் டன்கள் பனி உருகியுள்ளது!

2003ஆம் ஆண்டு முதல் தென் துருவப் பகுதியான அண்டார்டிகா, வட துருவத்திலுள்ள கிரீன்லேண்ட், அலாஸ்கா ஆகியவற்றின் நிலப்பகுதியில் உள்ள 2 டிரில்லியன் (1 டிரில்லியன் = 1,000 பில்லியன்; 1 ‌பி‌ல்‌லிய‌ன் = 100 கோடி) டன் பனி உருகியுள்ளதாக நாசாவின் விண்வெளி செயற்கைக்கோள் விவரம் தெரிவிக்கிறது.
நாசாவின் கிரேஸ் செயற்கைக்கோள், பனி எடையைக் கொண்டு இந்த கணக்கிடுதல்களை செய்துள்ளது. கிரீன்லேண்ட் நிலப்பகுதியில் உள்ள பனி கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிகம் உருகியுள்ளதாக இந்த விவரம் தெரிவிப்பதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேபோல் அலாஸ்காவில் நடப்பு ஆண்டில் பனி உருகுதல் அதிகம் இல்லையெனினும் 2003ஆம் ஆண்டு முதல் எடுக்கப்பட்டு வரும் கணக்கீட்டின் படி நிலப்பகுதி பனி சுமார் 400 பில்லியன் டன்கள் உருகியுள்ளன என்று விஞ்ஞானிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.
நிலப்பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மிகப்பெரிய அளவிலான பனி உருகுதலால் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கடல் மட்டம் 1/5 அங்குலம் அதிகரித்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும் கடல்பகுதி பனி உருகுதலும் அதிகரித்து வருகிறது, இந்த நிலவரத்தில் எந்தவித முன்னெற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று விஞ்ஞானிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும் ஆர்க்டிக் பகுதியில் கடல் பனி உருகுதலால் கோடைக்காலங்களில் கடல் நீர் அதிக வெப்பத்தை உறிஞ்சும், ஏனெனில் வெப்பத்தை வாங்கி மீண்டும் வெளியேற்ற வெண்பனி அங்கு இல்லை என்பதே. இதனால் கோடைக் காலங்களில் வெப்பம் அதிகரித்து வருகிறது.
கொலராடோவில் உள்ள பனி அளவு ஆய்வு மையத்தின் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி ஜூலியன் ஸ்ட்ரோவ் இது பற்றி கூறுகையில், “பனி உருகுதலின் வேகம் ஆய்வாளர்களின் அனுமாணத்தையும் தாண்டியதாக உள்ளது” என்கிறார்.
சைபீரியாவின் கடல் பகுதியை ஆய்வு செய்து வரும் மற்றொரு விஞ்ஞானி அகோர் செமிலிடோவ் கிழக்கு சைபீரைய கடல், லாப்டேவ் கடல் பகுதிகளில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு மீத்தேன் வெப்ப வாயுப் படிவுகள் கடல் மேல் மட்டத்திற்கு வருவதாகக் கூறுகிறார். இதனாலும் புவி வெப்பமடைதல் அதிகரிக்கும் என்று எச்சரிக்கிறார் அவர்.

December 18, 2008 at 10:23 AM Leave a comment

18.12.08 கட்டுரை:வங்கி திவாலானாலும் உங்க பணத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?

பொதுவா ஒரு வங்கி திவாலானால் அதில் உள்ள பணம் அனைத்தும் அவ்வுளவு தான் என்ற தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் உள்ளது. ஆனால் அது முற்றிலும் நிஜம் அல்ல. ஏனெனில் வங்கிகள் அனைத்தும் அவை பெறும் வைப்பு நிதிக்கு காப்பீடு செய்து இருக்கும் (புரியற மாதிரி தமிழல சொல்லணுமுன்னா நீங்க bankல டெபாசிட் செய்யும் பணத்தை வங்கிகள் Insure செய்து இருக்கு.). ஆனாலும் இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அது என்னானா நீங்க முதலீடு செய்து இருக்குற ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு தான் அவர்கள் இந்த காப்பீட்டை எடுத்து இருப்பாங்க (இது தான் RBIயோட limit).எனவே நீங்க எவ்வுளாவு போட்டு இருந்தாலும் ஒரு லட்சம் மட்டும் தான் திரும்ப வரும், இது வட்டியையும் சேர்த்து.

உதாரணமா நீங்க வங்கி Xயோட அண்ணாசாலை கிளையில் ஒரு 50 ஆயிரம் fixed deposit, வேளச்சேரி கிளையில் ஒரு 50 ஆயிரம் fixed deposit, திருச்சி கிளையில் ஒரு 25 ஆயிரம் saving accountல போட்டு வெச்சியிருக்கீங்கன்னு வையுங்க. ஒரு நாள் வங்கி X திவால் ஆயிடுது. ஆனால் அந்த வங்கி செய்து இருக்கிற காப்பீட்டின் காரணமாக நீங்க போட்டு வெச்சியிருக்கிற 1.25 லட்சத்துல ஒரு லட்சம் திரும்ப கிடைத்துவிடும். ஆனால் 25ஆயிறத்தை நீங்க இழக்க நேரிடும் இந்த மாதிரி நிலைமையை தவிர்க்கவும் ஒரு வழி இருக்கு.

வங்கிகளில் பணத்தை முதலீடு செய்யும் பொழுது மொத்த பணத்தையும் ஒரே வங்கியில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.அப்படி தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் ஒரே வங்கியில் மொத்த பணத்தையும் முதலீடு செய்ய வேண்டி வந்தால், அதை joint அக்கவுண்டாக முதலீடு செய்வது உசிதம். அதாவது மேல சொன்ன உதாரணத்தையே எடுத்துகலாம். 50ஆயிரம் + 50 ஆயிரம் + 25 ஆயிரம் என்று ஒருவர் பெயரில் மூன்று தனித்தனி கணக்குகளில் முதலீடு செய்து 25 ஆயிரத்தை இழப்பதை காட்டிலும். அதே முதலீட்டை மூன்று தனித்தனி joint accountஜ திறந்து கொள்ளவும் எப்படின்னா முதல் accountஇல் உங்களை primary ஆகவும் இரண்டாவது கணக்கில் உங்கள் மனைவியை primary ஆகவும் மூன்றாவது கணக்கில் உங்க பசங்களை primary ஆகவும் நீங்க primaryயாக உள்ள கணக்கை தவிர்த்து மற்ற கணக்குகளில் உங்களை secondaryஆகவும் வைத்து கணக்கை துவங்கிக்கொள்ளவும். மேலே சொன்ன மூன்று வங்கிகணக்கிலும் நீங்க இருந்தாலும் மற்ற இரண்டு கணக்குகளில் primaryயாக வேறு ஒருவர் இருக்கும் காரணத்தினால் இவை மூன்றும் தனித்தனியே காப்பீடு செய்யப்படும்.இதன் மூலம் ஒரே வங்கியில் மூன்று லட்ச ரூபாய் வரை முதலீடு செய்து கவலையின்றி இருக்கலாம்.

இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக ஒரு லட்ச ரூபாய் இருப்பது போல அமெரிக்காவில் இது ஒரு லட்ச டாலர் (சமீபத்தில் இதை 2.5 லட்ச டாலராக உயர்த்தி உள்ளதாக கேள்வி யாருக்காவது தெரியுமா?) வரை முதலீடுகளுக்கு காப்பீடு உண்டு.இது பற்றி மேலும் விவரம் அறிய இங்கே செல்லவும்.

December 18, 2008 at 4:03 AM Leave a comment

18.12.08:காலைத்துளிகள்

பங்குச் சந்தையின் போக்கில் தெரிகிறது மாற்றம் :

சந்தை அங்குலம் அங்குலமாக முன்னேறுகிறது. இது போன்ற முன்னேற்றம் சந்தைக்கும் நல்லது; முதலீட்டாளர்களுக்கும் நல்லது. கடந்த ஒன்பது சந்தை தினங்களில் சந்தை 14 சதவீதம் கூடியுள்ளது (நேற்றைத் தவிர). 8,500லிருந்து 9,000க்குள் சந்தை இருந்த போது முதலீடு செய்தவர்கள் மகிழ்ச்சியில் இருப்பர். திங்களும், நேற்று முன்தினமும் சந்தை மேலேயே இருந்தது. காரணம், அமெரிக்காவின் பெட் ரேட் கட் செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கியும் அடுத்த வாரத்தில் ரேட் கட் செய்யலாம் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் சந்தையை தூக்கி நிறுத்தின. எச்.டி.எப்.சி., வங்கி, ஏ.சி.சி., சிமென்ட், கிராசிம் சிமென்ட் கம்பெனிகள் 4 சதவீதத்திற்கு மேலாகவும், அம்புஜா சிமென்ட் 6 சதவீதத்திற்கு அதிகமாகவும் சென்றது. சமீபகாலமாக கீழேயே சென்று கொண்டிருந்த சிமென்ட் கம்பெனிகள், தற்சமயம் கட்டுமானத்துறைக்கு வந்த சில அறிவிப்புகளை அடுத்து விலை கூட ஆரம்பித்துள்ளது. (ஐந்து லட்சம் வரை கொடுக்கப்படும் வீட்டுக் கடன்களுக்கு வட்டி விகிதங்கள் 8.5 சதவீதம் தான் இருக்க வேண்டும் மற்றும் 20 லட்சத்திற் கும் கீழாக கொடுக்கப்படும் கடன்களுக்கு ரிபைனான்ஸ் கிடைக்கும் போன்றவை). நேற்று சந்தை மேலும், கீழுமாக இருந்தது. அமெரிக்காவின் பெட் தனது முக்கியமான வட்டி விகிதங்களை 1 சதவீதத்தில் இருந்து 0.25 அளவிற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. இது உலகின் பல பாகங்களிலும் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை குறைக்க விடுக்கும் ஒரு அறிவிப்பு போலாகும். இந்த அறிவிப்பு வெளிவந்தவுடன் அமெரிக்காவில் சந்தைகள் 5 சதவீதம் மேலே சென்றன. சாப்ட்வேர் கம்பெனிகளில் இந்தியாவின் பெரிய கம்பெனிகளில் (நான்காவது) ஒன்று சத்யம். அந்த கம்பெனி தனது குழுமத்தைச் சேர்ந்த மைதாஸ் இன்ப்ரா மற்றும் மைதாஸ் ப்ராபர்ட்டிஸ் என்ற கம்பெனிகளை 9,000 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கவிருப்பதாக சொல்லியதை அடுத்து அந்த கம்பெனியின் பங்குகள் 30 சதவீதம் வரை கீழே விழுந்தன.

உடனடியாக அந்த டீல் நடைபெறாது என்று அந்தக் கம்பெனி அறிவித்து விட்டது. அதாவது, குழுமங்களைச் சேர்ந்த கம்பெனிகளை வாங்கும் போது கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் முறைகள் சரிவர நடைமுறைப்படுத்தப்பட வில்லை என்ற காரணத்தில் தான் அந்தக் கம்பெனியின் பங்குகள் 30 சதவீதம் விழுந்தன. கடந்த மூன்று நாட்களில் குறிப்பாக கட்டுமானத்துறை, வங்கித்துறை, சாப்ட் வேர் துறை பங்குகள் மேலே சென்றன. முடிவாக நேற்று மும்பை பங்குச் சந்தை 261 புள்ளிகள் குறைந்து 9,715 புள்ளிகளுடனும், தேசிய பங்குச் சந்தை 87 புள்ளிகள் குறைந்து 2,954 புள்ளிகளுடனும் இருந்தது. சந்தை 10,000க்கும் அருகில் வரும் போதெல்லாம் லாபம் பார்ப்பவர்கள் இருப்பதால் தாண்ட முடியாமல் தவிக்கிறது.

ரிலையன்சும், போனசும்: கடந்த வருடம் ரிலையன்ஸ் போர்டு மீட்டிங் கூடும் போதெல்லாம் போனஸ் கொடுக்கப்போகின்றனர் என்ற செய்தியும் கூடவே அடிபட்டது. அது போல தற்போதும் அடிபடுகிறது. திருபாய் அம்பானியின் பிறந்த நாளான வரும் 28ம் தேதி அந்த கம்பெனி போனஸ் பங்குகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளிவரலாம் என்ற யூகங்கள் தற்போதே வரத் துவங்கியுள்ளன. சமீபத்தில் இந்த கம்பெனியின் பங்குகள் 1,000 ரூபாய்க்கு கீழேயும் சென்றது. தற்போது, அந்த கீழ் நிலையில் இருந்து 35 முதல் 40 சதவீதம் வரை கூடியுள்ளது. இந்த ஆண்டில் மூன்றாவது காலாண்டு அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்ட கம்பெனிகளுக்கு 15ம் தேதி கடைசித் தேதியாக இருந்தது. வந்துள்ள தகவல்கள் படி இந்தியன் வங்கி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி, ஸ்டேட் பாங்க், எச்.டி.எப்.சி., ஐ.ஓ.பி., வங்கி ஆகியவை கடந்த வருடம் இதே காலாண்டை விட அதிகமாக கட்டியுள்ளன. முழுத் தகவல்கள் வர இன்னும் சில நாட்களாகும். பொதுவாக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக 30 சதவீத வளர்ச்சி இருந்தது. ஆனால், இந்த காலாண்டில் வளர்ச்சி ஏதும் இருக்காது, கடந்த ஆண்டு அளவை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர். இவ்வளவும் இருந்தாலும் வரப்போகும் டிசம்பர் காலாண்டு முடிவுகள் கவலைக்குள்ளானதாகவே இருக்கும். ஆனால், சந்தை இதை முன்பே கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு விட்டது என்று எடுத்துக் கொண்டால், வரும் முடிவுகளைப் பார்த்து சந்தை பெரிதாகக் கீழே விழாது. இல்லாவிடில் இன்னும் ஒரு இறக்கம் இருக்கும். கடந்த நவம்பருக்கும், இந்த நவம்பருக்கும் வைத்துப் பார்க்கும் போது எக்சைஸ் டியூட்டி மற்றும் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிகள் வரவு முறையே 15 சதவீதமும், 1 சதவீதமும் குறைந்துள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே ஏறிக் கொண்டிருந்த கலெக்ஷன் வரவு குறந்துள்ளதால் இது கம்பெனிகளின் செயல்பாடுகளில் தேக்கம் உள்ளதைக் காட்டுகிறது. உள்ளத்தைக் காட்டும் கண்ணாடி. அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் விவரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அமெரிக்காவின் பெட் ரேட் கட் அறிவித்துள்ளது. ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்புகள் ஏதும் வெளிவரலாம். அவை சந்தையின் போக்கை தீர்மானிக்கும்.

ஏ.டி.எம்., கார்டு உபயோக கட்டணம் ரத்து

காஞ்சிபுரம் : இந்தியன் வங்கி ஏ.டி.எம்., கார்டைப் பயன்படுத்தி, பிற வங்கி ஏ.டி.எம்., மையங்களில் பணம் எடுப்பதற்கு, ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி முதல், வாடிக்கையாளர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது என இந்தியன் வங்கி நிர்வாக இயக்குனர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார். காஞ்சிபுரத்தில் அவர் கூறியதாவது, நாடு முழுவதும் இந்தியன் வங்கிக்கு 1,580 கிளைகள் உள்ளன. 670 ஏ.டி.எம்., மையங்கள் உள்ளன. 28 லட்சம் ஏ.டி.எம்., கார்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு இரண்டு லட்சம் பேர் ஏ.டி.எம்., கார்டை பயன்படுத்தி பணம் எடுக்கின்றனர். ஒரு ஏ.டி.எம்., மையத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 400 பேர் பணம் எடுக்கின்றனர். 27 ஏ.டி.எம்., மையங்களில் ரயில் டிக்கெட் பெறும் முறை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தற்போது இந்தியன் வங்கி ஏ.டி.எம்., கார்டை பயன்படுத்தி, பிற வங்கி ஏ.டி.எம்., மையங்களில் பணம் எடுத்தால் அந்த வங்கிகள் இந்தியன் வங்கியிடம் 18 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. இந்தியன் வங்கி வாடிக்கையாளர்களிடம் 10 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கிறது. ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி முதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது. எந்த வங்கியில் வேண்டுமானாலும் கட்டணமின்றி பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இந்தியன் வங்கி சார்பில் ஐந்து லட்சம் கிரெடிட் கார்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 250 ஏ.டி.எம்., இயந்திரங்கள் புதிதாக வாங்க உள்ளோம். ஏ.டி.எம்., மையங்கள் தேவையான இடங்களில் அவை பொருத்தப் படும். இவ்வாறு சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

ரியல் எஸ்டேட் முதலீடு: முதலீட்டாளர்கள் எச்சரிக்கை-பணிந்தது சத்யம்!!

நியூயார்க்/பாஸ்டன்: தனது மகன்களின் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான மேடாஸ் பிராபர்டீஸ் (Maytas Properties) நிறுவனத்தில் சத்யம் நிறுவனத் தலைவர் ராமலிங்க ராஜூ 1.6 பில்லியன் டாலரை முதலீடு செய்ததற்கு பெரும் கண்டனம் கிளம்பியுள்ளது. இதையடுத்து அந்த முதலீட்டை நிறுத்தி வைப்பதாக சத்யம் அறிவித்துள்ளது.
மேடாஸ் பிராபர்ட்டீஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகளை 1.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும், அதன் துணை நிறுவனமான மேடாஸ் இன்ப்ரா நிறுவனத்தின் பங்குகளை 300 மில்லியன் டாலருக்கும் கையகப்படுத்தப் போவதாக சத்யம் நிறுவனம் நேற்று மாலை அறிவித்தது.
மும்பை பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றபோது இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டது. ஆனால் இதற்கு சத்யம் முதலீட்டாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த அறிவிப்பு வெளியானவுடன் நியூயார்க் பங்குச் சந்தையில் சத்யம் நிறுவனத்தின் பங்குகள் விலை கடுமையாக சரிந்தது. கிட்டத்தட்ட 55 சதவிகித சரிவைச் சந்தித்தன சத்யம் பங்குகள்.
அதே போல இன்று காலை மும்பை பங்குச் சந்தை துவங்கியதுமே 30 சதவீத வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன சென்செக்ஸில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சத்யம் பங்குகள்.
முதலீட்டாளர்களின் இந்த எதிர்ப்பு காரணமாக வேறுவழியின்றி மேடாஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகளை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கையை கைவிடுவதாக சத்யம் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இதை சத்யம் தலைவர் ராமலிங்க ராஜூவே அறிவித்தார். இதையடுத்து சத்யம் நிறுவன பங்குகளின் விலை வீழ்ச்சி இன்று சற்று மட்டுப்படத் தொடங்கியுள்ளது.
மேடாஸ் இன்ப்ரா நிறுவனத்தில் 36 சதவீத பங்குகளையும், மேடாஸ் பிராபர்ட்டீஸ் நிறுவனத்தின் 35 சதவீகித பங்குகளையும் சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் ராமலிங்க ராஜூ மற்றும் சில இயக்குனர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வைத்துள்ளனர்.
மேலும் மேடாஸ் இன்ப்ரா, மேடாஸ் பிராபர்ட்டீஸ் ஆகிய நிறுவனங்களை ராஜுவின் மகன்கள் தான் நடத்தி வருகின்றனர்.
சத்யம் நிறுவனத்தில் ராஜு குடும்பத்துக்கு 8.5 சதவீத பங்குகள் உள்ளன. மீதம் அனைத்தும் முதலீட்டாளர்களின் பணமே. அந்தப் பணத்தில் 1.6 பில்லியன் டாலரை எடுத்து தனது மகன்களின் இரு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய முயன்றார் ராஜூ.
இதன்மூலம் பொது மக்களின் பணத்தில் தனது குடும்பத்தின் நிறுவனங்களைக் காக்க சத்யம் நிறுவனர் முயன்றது அந்த நிறுவனத்துக்கு பெரும் அவப் பெயரைத் தேடித் தந்துவிட்டது.
இந்த விவகாரம் குறித்து மத்திய அரசும் விசாரிக்கவுள்ளது.

இஎஸ்ஐ : வேலை இழந்தால் பாதி சம்பளம்!

தொழிலாளர் ஈட்டுறுதித் திட்டத்தில் (இஎஸ்ஐ) சந்தா செலுத்தும் ஊழியர்கள், ஆட்குறைப்பு காரணமாக வேலையிழந்தால் 6 மாதங்களுக்கு பாதி சம்பளத்தை அரசு உதவித் தொகையாக பெறலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தின் நேற்றைய கேள்வி நேரத்தில் மத்திய தொழிலாளர் நல அமைச்சர் ஆஸ்கர் பெர்னாண்டஸ் இதைத் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது:
தொழில் நிறுவனங்களில் ஆட்குறைப்பு, ஆலை மூடல் ஆகியவற்றில் வேலையிழக்கும் தொழிலாளர்கள், 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் இஎஸ்ஐ உறுப்பினராக இருந்தால் இந்த உதவித் தொகை பெறலாம்.
அவர்களது பணிக் காலத்தில் பெற்ற சம்பளத்தின் சராசரியில் 50 சதவீதம் 6 மாதங்களுக்கு கிடைக்கும்.
2005
ல் சமூக பாதுகாப்பு அளிக்கும் நோக்குடன் தொடங்கப்பட்ட ராஜிவ் காந்தி ஷரமிக் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின்கீழ் இந்த உதவித் தொகை வழங்கப்படும். உதவித் தொகை தவிர, இஎஸ்ஐ உறுப்பினர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் 6 மாதங்கள் வரை தொடர்ந்து இலவச சிகிச்சை பெறலாம் என்றார்.

இன்சூரன்சுக்கு அதிக மவுசு

வங்கியில் பிக்சட் டெபாசிட் போடுவதைவிட இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் சேர்வோர் எண்ணிக்கை அதிகம் என்று நீல்சன் நிறுவன ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. சர்வதேச அளவில் நிதி நெருக்கடி உலுக்கி வரும் நிலையில், முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர். தங்கள் சேமிப்புக்கு பாதுகாப்பான முதலீடு எது எனத் தேர்ந்தெடுப்பதில் குழப்பமாக உள்ளனர். குறிப்பாக, பங்குச் சந்தை, அதன் தொடர்புடைய முதலீடுகளைத் தவிர்த்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்தியாவில் இப்போது பாதுகாப்பான முதலீடாக மக்கள் எதைக் கருதுகின்றனர் என்பதை அறிய சென்னை, பெங்களூர், ஐதராபாத், கொல்கத்தா உட்பட முன்னணி நகரங்களில் நீல்சன் நிறுவனம் விரிவான ஆய்வு நடத்தியது. இந்த கருத்துக்கணிப்பில் 1,000 பேர் பங்கேற்றனர். அவர்களில் 58 சதவீதத்தினர் பாதுகாப்பான முதலீடாக தங்கத்தை தேர்வு செய்தனர். இன்சூரன்ஸ் 2 வது சிறந்த முதலீடு என்ற பெயரைப் பெற்றது. இதுவரை பிக்சட் டெபாசிட்கள் இரண்டாம் இடம் பெறும் என்று எதிர்பார்த்தபோது இன்சூரன்ஸ் இரண்டாம் இடம் பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது
இன்சூரன்சை பாதுகாப்பான முதலீடாக 54 சதவீதம் பேர் தேர்வு செய்தனர். பிக்சட் டெபாசிட்டுக்கு 34 சதவீதத்தினரின் ஆதரவு கிடைத்தது.
இப்போது வரும் இன்சூரன்ஸ்கள் சேமிப்பு+பாதுகாப்பு என்ற வகையில் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

T-Series நிறுவனத்தில் 230 பேர் பணிநீக்கம்

ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கேசட் தயாரிப்பில் மிகப்பிரபல நிறுவனமான T-Series நொய்தாவில் தனது 230  ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்துள்ளது. இந்த பணிநீக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஊழியர்கள் போராட்டாம் நடத்தினர்.

நொய்தாவின் T-Series நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்களின் எண்ணிக்கை 1300 ஆக இருந்தது. இதில் 800 நிரந்தர பணியாளர்களும், 500 ஒப்பந்த பணியார்களும் பணிபுரிந்து வந்துள்ளனர். இதில் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் 230 பேரை அந்நிறுவனம் நேற்று பணிநீக்கம் செய்வதாக அறிவித்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து யூனியன் தலைவர்கள் முன்னிலையில் போராட்டம் நடத்தினர். இந்நிறுவனத்தின் யூனியன் தலைவராக இருக்கும் கோபால் தெரிவிக்கையில் “ஊழியர்களுக்கு எந்த முன்னறிவுப்பும் இல்லாமல் இந்த பணிநீக்கம் நடந்துள்ளது. இன்று பணிக்கு சென்ற போது, நாங்கள் தொடர்ந்து பணிக்கு வரவேண்டாம் என்று செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது. இது பற்றி உயர் அதிகாரிகளுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்த முடிவதில்லை. எங்களுக்கு துரோகம் இழைத்து விட்டார்கள்” என்றார். இந்தியாவில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் தொடர்ந்து வேலை இழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.

 

NŸYÚRN ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzVÖ¥

AÁÂV ÚSWz ˜R§| 26 NR®R• hÛ\‹R‰

SP“ zN•TŸ UÖR†‡Á ˜R¥ 15 ‡]jL¸¥ EXL A[«¥ NWÖN¡VÖL 10 «]Ö zeh J£YŸ ÚYÛX CZ‹‰·[]Ÿ. C‰, NŸYÚRN A[«¥ ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ H¼ Ty|·[ L|• TÖ‡ÛT ÙY¸T|†‰f\‰. CRÛ]V|†‰, C‹‡VÖ«¥ SP“ B| AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥ AÁÂV ÚSWz ˜R§| ÙNÁ\ B| AeÚPÖTŸ UÖR† ÛRe LÖyz¨• 26 NR®R• N¡YÛP‹‰·[‰. ÙNÁ\ 2007-B• B| AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥ 202.70 ÚLÖz PÖXWÖL C£‹R ˜R§|, CªYց| AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥ 149.70 ÚLÖz PÖXWÖL N¡YÛP‹‰·[‰.

B¿ UÖRjL¸¥…

U†‡V YŸ†RL U¼¿• ÙRÖ³¥ AÛUoNŸ LU¥SÖ† C‰ h½†‰ i¿•ÚTÖ‰, “SP“ Œ‡ Bz¥ HW¥ ˜R¥ ÙNP•TŸ YÛW›XÖ] B¿ UÖRjL¸¥ AÁÂV ÚSWz ˜R§| JªÙYÖ£ UÖR†‡¨• ˜‹ÛRV BzÁ AÚR UÖR†ÛR «P ÙRÖPŸ‹‰ A‡L¡†‰ Y‹‰·[‰” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ. AÚRNUV•, ÙNÁ\ AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥ ŒÛXÛU UÖ½ E·[‰.

AÁÂV ÚSWz ˜R§| SP“ B| ÙNP•TŸ UÖR†‡¥, ÙNÁ\ BzÁ ÙNP•TŸ UÖR†ÛRe LÖyz¨• 259 NR®R• (71.30 ÚLÖz PÖXŸ) Y[Ÿop AÛP‹‰ 256.20 ÚLÖz PÖXWÖL (¤.12,297.60 ÚLÖz) EVŸ‹R‰. CRÛ]V|†‰, LU¥SÖ† SP“ 2008-09-B• Œ‡ Bz¥ 3,500 ÚLÖz PÖXŸ (¤.1,68,000 ÚLÖz) U‡‘¼h AÁÂV ÚSWz ˜R§yÛP ÙT\ ˜z• GÁ¿ S•‘eÛL ÙR¡«†‰ C£‹RÖŸ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

^TÖÁ Œ¿Y]•

SP“ Œ‡ Bz¥RÖÁ ^TÖÁ SÖyÛPo ÚNŸ‹R U£‹‰ Œ¿Y]• PÖšop NÖjfÚVÖ, WÖÁTÖep Œ¿Y]†‡¥ A‡L A[«¥ ˜R§yÛP ÚU¼ÙLց|·[‰. CRÛ]V|†‰, SP“ Œ‡ BzÁ HW¥ ˜R¥ ÙNP•TŸ UÖR• YÛW›XÖ] B¿ UÖR LÖX†‡¥ S• SÖyz¥ AÁÂV ÚSWz ˜R§|, ˜‹ÛRV Œ‡ BÛPe LÖyz¨• 137 NR®R• EVŸ‹‰ 725 ÚLÖz PÖX¡¦£‹‰ (¤.34,800 ÚLÖz) 1,725 ÚLÖz PÖXWÖL (¤.82,800 ÚLÖz) EVŸ‹‰·[‰.

CXeh

ÚU¨•, CÚR LÖX†‡¥ RÖTŸ Œ¿Y]†‡Á 90 NR®R TjhLÛ[ Ù^ŸUÁ Œ¿Y]• JÁ¿ 20 ÚLÖz PÖXŸ (¤.960 ÚLÖz) U‡‘¼h YÖjf C£‹R‰. SP“ Œ‡ BzÁ HW¥ ˜R¥ AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›XÖ] Hµ UÖR LÖX†‡¥ SÖyz¥ 1,870 ÚLÖz PÖXŸ U‡‘¼h AÁÂV ÚSWz ˜R§|L· ÚU¼ÙLÖ·[Ty|·[]. C‰, SP“ Œ‡ BzÁ CXeLÖ] 3,500 ÚLÖz PÖX¡¥ 53 NR®R• Bh•. CÁÄ• I‹‰ UÖRjL· E·[ ŒÛX›¥ C‹R CXeh GyPT|UÖ GÁ\ ÚL·« Gµ‹ ‰·[‰.

ÙNÁ\ 2007-08-B• Œ‡ Bz¥ HW¥ ˜R¥ AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›XÖ] Hµ UÖR LÖX†‡¥ AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥RÖÁ A‡L A[«¥ AÁÂV ÚSWz ˜R§|L· ÙT\Tyz£‹R]. CRÄPÁ J‘y| TÖŸTRÖ¥ SP“ Œ‡ BzÁ AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥ AÁÂV ÚSWz ˜R§|L· hÛ\‹‰·[RÖL ÙR¡f\‰. G]ÚY, AÁÂV ÚSWz ˜R§yz¥ A‡L N¡° H¼TP«¥ÛX GÁ¿ J£ pX BšYÖ[ŸL· L£‰ fÁ\]Ÿ.

J£ ÙTÖ£[ÖRÖW Y¥¨]Ÿ C‰ h½†‰ ÙR¡«eÛL›¥, “NŸYÚRN A[«¥ ÙTÖ£ [ÖRÖW†‡¥ L|• ®²op H¼Ty|·[‰. CRÁ AzTÛP›¥ TÖŸeh•ÚTÖ‰, C‹ ‡VÖ«¥ SP“ Œ‡ Bz¥ C‰ YÛW›XÖ] LÖX†‡¥ AÁÂV ÚSWz ˜R§y| Y[Ÿop «fR• ‡£‡LWUÖL AÛU‹‰·[‰” GÁ¿ i½]ÖŸ.

ÙTÖ£[ÖRÖW Y[Ÿop

SÖyzÁ ÙTÖ£[ÖRÖW Y[ŸopÛV ÚU•T|†‰• YÛL›¥ U†‡V AWr•, TÖWR ¡NŸª Yjf• T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ ÚU¼ÙLց| Y£fÁ\]. TÖWR ¡NŸª Yjf, ÙNÁ\ 6-‹ ÚR‡ `ÙWÚTÖ ÚWy’ U¼¿• `¡YŸÍ ÙWÚTÖ ÚWy’ BfVY¼Û\ RXÖ 1 NR®R• hÛ\†‰·[‰. ÚU¨•, U†‡V AWr• `ÙNÁYÖy’ G]T|• U†‡V E¼T†‡ Y¡ÛV 4 NR®R• hÛ\†‰·[‰. C‹ŒÛX›¥, ÙY¸SÖy| Œ¿Y]jL·, C‹‡V Œ¿Y]jL¸¥ ÚU¼ÙLÖ·º• ˜R§yz¼LÖ] «‡˜Û\LÛ[• U†‡V AWr G¸ÛUVÖef Y£f\‰. CRÛ]V|†‰, G‡ŸLÖX†‡¥ ÙY¸SÖyz]¡Á ˜R§yz¥ A‡L N¡° H¼TPÖ‰ G] BšYÖ[ŸL· ÙR¡«†‰·[]Ÿ.

RÂVÖŸ B· L֐’y| ‰Û\›Á ‘¡–V Y£YÖš hÛ\V YÖš“

“‰ÙP¥¦

SP“ 2008-09-B• Œ‡ BzÁ SÖÁLÖY‰ LÖXցz¥ (^]Y¡-UÖŸo) RÂVÖŸ B· L֐’y| Œ¿Y]jL¸Á ‘¡–V Y£YÖš hÛ\• GÁ¿ G‡Ÿ TÖŸeLT|f\‰. L֐’y| ‡yPjL¸¥ ˜R§yPÖ[ŸL¸Á BŸY• hÛ\‹‰·[ÛR V|†‰, C¿‡ LÖXցz¥ “‡V TÖ¦pL¸Á «¼TÛ] N¡YÛP• GÁ\ ŒÛX TÖ| E·[RÖ¥ Œ¿Y]jL¸Á ‘¡–V Y£YÖš N¡YÛP• G] U‡‘P Ty|·[‰.

50 NR®R•

ÙTÖ‰YÖL JªÙYÖ£ Œ‡ Bz¨• B· L֐’y| Œ¿Y]jL¸Á ÙUÖ†R ‘¡ –V Y£YÖ›¥ 50 NR®R• SÖÁLÖY‰ LÖXցz¥RÖÁ DyPT|f\‰. C‹ŒÛX›¥, ˜R¥ ˜Û\VÖL C‹R Œ¿Y]jL¸Á ‘¡–V Y£YÖš, A|†R LÖXցz¥ KW[«¼h hÛ\V E·[RÖL C†‰Û\ÛVo ÚNŸ‹RYŸL· ÙR¡«†R]Ÿ. C‰ h½†‰ GÍ.’.I. ÛX@ Œ¿Y]†‡Á ŒŸYÖL CVeh]£•, RÛXÛUo ÙNV¥ A‡ LÖ¡UÖ] ERš NjLŸ WÖš i¿•ÚTÖ‰, “SP“ Œ‡ Bz¥, “‡V ‘¡–V Y£ YÖÛV ÙTÖ¿†RYÛW›¥, B· L֐’y| ‰Û\›Á Y£YÖš Y[Ÿop Jy| ÙUÖ†RUÖL 80 NR®R A[«¼h C£eh•. C‰YÛW›XÖ] JÁT‰ UÖRjL¸¥ C‰ 100 NR®R A[«¼h C£‹R‰” GÁ¿ h½‘yPÖŸ.

L֐’y| Jµjh˜Û\ U¼¿• ÚU•TÖy| BÛQV• (C¡PÖ) ÙY¸›y|·[ “·¸ «YW†‡ÁTz, SP“ Œ‡ BzÁ ˜R¥ B¿ UÖRjL¸¥ (HW¥-ÙNP•TŸ), SÖyzÁ Jy|ÙUÖ†R L֐’y| Œ¿Y]jL¸Á “‡V ‘¡–V Y£YÖš 15 NR®R• N¡ YÛP‹‰·[‰. AÚR NUV• RÂVÖŸ B· L֐’y| Œ¿Y]jL¸Á ‘¡–V Y£ YÖš, CÚR LÖX†‡¥, 42 NR®R A[«¼h Y[Ÿop L|·[‰ C‹R ŒÛX›¥, B· L֐’y| ‰Û\›¥ –L ÙT¡V Œ¿Y]UÖ] G¥.I.p.›Á ‘¡–V Y£YÖš 38 NR®R• N¡YÛP‹RÚR Jy|ÙUÖ†R ‘¡–V N¡«¼h LÖWQUÖh•.

RÂVÖŸ Œ¿Y]jL·

ÙNP•TŸ UÖR†‰PÁ ŒÛ\YÛP‹R ˜R¥ AÛWVցz¥, ‡WyPTyP “‡V ‘¡–V Y£YÖ›¥, RÂVÖŸ L֐’y| Œ¿Y]jL¸Á Tjh 62 NR®RUÖL E·[‰. GÂÄ• ÙTÖ‰† ‰Û\ Œ¿Y]UÖ] G¥.I.p.›Á Tjh 38 NR®RUÖL hÛ\‹‰·[‰. C‰ ÙNÁ\ Œ‡ BzÁ CÚR LÖX†‡¥ 58 NR®RUÖL C£‹R‰.

RÂVÖŸ «UÖ] ÚNÛY Œ¿Y]jL·

«UÖ] ŒÛXV BÛQV†‡¼h ¤.362 ÚLÖz LyPQ TÖef

 “‰ÙP¥¦

Ù^y HŸÚYÍ, fj@‘cŸ HŸÛXÁÍ U¼¿• HŸÙPeLÖÁ E·¸yP RÂVÖŸ «UÖ]o ÚNÛY Œ¿Y]jL·, AeÚPÖTŸ 31-‹ ÚR‡ YÛW›¨UÖL, C‹‡V «UÖ] ŒÛX VjL· BÛQV†‡¼h ¤.362.47 ÚLÖz LyPQ TÖef ÛY†‰·[].

CY¼¿· fj@‘cŸ – HŸÙPeLÖÁ Œ¿Y]jL· ¤.286.62 ÚLÖz•, Ù^y HŸ ÚYÍ- Ù^y ÛXy BfV Œ¿Y]jL· ¤.32.78 ÚLÖz• TÖef ÛY†‰·[].

«UÖ] G¡ÙTÖ£· «ÛX hÛ\‹‰ Y£YRÖ¥

«UÖ]o ÚNÛY Œ¿Y]jL· TVQ LyPQ†ÛR hÛ\eL ‡yP•

–‰Á WÖš

˜•ÛT

NŸYÚRN N‹ÛR›¥ LoNÖ GÙQš «ÛX ÙRÖPŸ‹‰ hÛ\‹‰ Y£YÛRV|†‰, «UÖ] G¡ÙTÖ£·L¸Á «ÛX CªYց| ÙNP•TŸ UÖR†‡¦£‹‰ Hµ ˜Û\ hÛ\eLTy|·[‰. h½TÖL, ÙNÁ\ ‡jL·fZÛU CW° ˜R¥ ÙP¥¦›¥ J£ fÚXÖ ¦yPŸ (1,000 ¦yPŸ) «UÖ] G¡ÙTÖ£¸Á «ÛX ¤.4,208.37 hÛ\eLTy| ¤.32,691.28-BL ŒŸQ›eLTy|·[‰. C‰, ÙNÁ\ BLÍ| UÖR†‡¥ ¤.71,028.26-BL –L°• A‡L¡†‡£‹R‰. CR]Ö¥, «UÖ]o ÚNÛY›¥ D|Ty| Y£• Œ¿Y]jLºeh CZ“ H¼TyP‰.

i|R¥ LyPQ•

C‹R CZÛT D|Ly|• YÛL›¥ C‹Œ¿Y]jL·, J£ TVQo qyz¼h «UÖ] G¡ÙTÖ£ºeLÖ] i|R¥ LyPQ†ÛR –L°• A‡L¡†‡£‹R]. R¼ÙTÖµ‰ «UÖ] G¡ÙTÖ£¸Á LyPQ•, ÙNÁ\ BLÍ| UÖR†‰PÁ J‘|•ÚTÖ‰ ÙYhYÖL hÛ\‹‰ ÚT֝·[‰. CRÁ TVÁ TV‚Lºeh• fÛPeL ÚY|• GÁT‡¥ U† ‡V «UÖ] ÚTÖehYW†‰ AÛUoNL• –L°• «£•“f\‰.

C‹R ŒÛX›¥, ÙTÖ‰† ‰Û\ÛVo ÚNŸ‹R HŸ C‹‡VÖ Œ¿Y]• «UÖ] LyP Q†ÛR hÛ\TRÖL E¿‡ A¸†‰·[‰ G] U†‡V «UÖ] ÚTÖehYW†‰ ‰Û\ AÛUoNŸ ‘W@“¥ TyÚP¥ ÙR¡«†RÖŸ.

«UÖ] G¡ÙTÖ£·

CRÛ] ÙRÖPŸ‹‰, fj@‘cŸ HŸÛXÁÍ, Ù^y HŸÚYÍ BfV RÂVÖŸ ‰Û\ Œ¿ Y]jLº• «UÖ] G¡ÙTÖ£ºeLÖ] i|R¥ LyPQ†ÛR ÚU¨• hÛ\eh• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰. C‹Œ¿Y]jL· ÙNÁ\ UÖR†‡¥ J£ TVQo qyz¼LÖ] «UÖ] G¡ÙTÖ£· LyPQ†‡¥ ¤.550 hÛ\†‡£‹R]. R¼ÚTÖ‰ C‹Œ¿Y]jL· AzTÛP LyPQ†‡¥ ¤.600 hÛ\eh• G] G‡ŸTÖŸeLT|f\‰. C‰ h½†‰ C‹Œ¿Y]jL¸Á ÙNš‡ ÙRÖPŸTÖ[ŸL· L£†‰ i\ U¿†‰ «yP]Ÿ.

C‰ h½†‰ ˜z° G|eL fj@‘cŸ HŸÛXÁÍ U¼¿• Ù^y HŸÚYÍ BfV Œ¿ Y]jL· iyP• JÁ½¼h H¼TÖ| ÙNš‰·[‰. CeiyP†‡¥, LyPQ hÛ\“ h½†‰ ˜z° G|eLT|• G] ÙR¡V Y‹‰·[‰.

B]Ö¥, fj@‘cŸ HŸÛXÁÍ Œ¿Y]†‡Á T†‡¡ÛL ÙRÖPŸTÖ[Ÿ C‰ h½†‰ i¿•ÚTÖ‰, “C‰ T¼½ SÖÁ L£†‰ i\ «£•T«¥ÛX. LyPQ hÛ\“ ÙNš VTyPÖ¥ A‰ h½†‰ YÖzeÛLVÖ[ŸLºeh ÙR¡«eLT|•” GÁ¿ ÙR¡«†RÖŸ.

TV‚L· G‚eÛL

«UÖ] TVQ LyPQ• EVŸ‹RRÖ¥ ÙNÁ\ SY•TŸ UÖR†‡¥ E·SÖyz¼h· TVQ• ÚU¼ÙLÖ·º• «UÖ] TV‚L¸Á G‚eÛL 30 XyNUÖL N¡YÛP‹‡£‹R‰. AÚRNUV•, ÙNÁ\ B| SY•TŸ UÖR†‡¥ 38 XyN• ÚTŸ «UÖ]jL¸¥ TVQ• ÚU¼ÙLցP]Ÿ. BL, TVQe LyPQ• EVŸYÖ¥ TV‚L¸Á G‚eÛL 21.3 NR ®R• N¡YÛP‹‰ ÚTÖ]‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰.

TV‚L¸Á G‚eÛL hÛ\‹‰ ÚTÖ]RÖ¥, Ù^y HŸÚYÍ U¼¿• fj@‘cŸ BfV «UÖ]o ÚNÛY Œ¿Y]jLºeh CZ“ H¼TyP‰. ÙNÁ\ ÙNP•TŸ UÖR† ‰PÁ ŒÛ\YÛP‹R LÖXցz¥, Ù^y HŸÚYÍ Œ¿Y]†‡¼h ¤.384 ÚLÖz CZ“ H¼TyP‰. AÚRNUV•, ÙNÁ\ Œ‡ BzÁ CÚR LÖXÖQz¥ C‹Œ¿Y]• ¤.28 ÚLÖzÛV ŒLW XÖTUÖL Dyz›£‹R‰.

CÚR LÖX†‡¥ fj@‘cŸ HŸÛXÁÍ Œ¿Y]†‡Á CZ“ 90 NR®R• A‡L¡†‰ ¤.483.20 ÚLÖzVÖL EVŸ‹‰·[‰.

 ‘WÖ‹‡V Tjho N‹ÛRLºeh
«ÛP ÙLÖ|eL `ÙN‘’ Bš°

¢]Ö NoNÖ¡VÖ

˜•ÛT

S• SÖyz¥ ‘WÖ‹‡V A[«¥ 23-eh• ÚU¼TyP Tjho N‹ÛRL· ÙNV¥Ty| Y‹ R]. ˜•ÛT Tjho N‹ÛR (’.GÍ.C.) U¼¿• ÚRpV Tjho N‹ÛR (GÁ.GÍ.C.) BfV C£ Tjho N‹ÛRLº• L•ïyPŸ J£jfÛQ“ ÚNÛY ™X• CUV• ˜R¥ hU¡ YÛW YŸ†RL†ÛR ÚU¼ÙLÖ·[ ÙRÖPjfVÛRV|†‰, ‘WÖ‹‡V A[«¥ ÙNV¥Ty| Y‹R Tjho N‹ÛRL¸¥ Tjh «VÖTÖW• ˜Pjf ÚTÖ]‰. CR]Ö¥ J£ pX Tjho N‹ÛRL· ÙNV¥TP ˜zVÖR ŒÛXeh R·[Ty| ™| «ZÖ LP].

E¡U•

C‹R ŒÛX›¥, ÚU¨• pX Tjho N‹ÛRL¸¥ R¼ÚTÖ‰ Tjh «VÖTÖW• ˜¼½¨• ŒÁ¿ ÚTÖ] ŒÛX›¥, ‘WÖ‹‡V Tjho N‹ÛRLºeh «ÛP ÙLÖ|†‰ AĐ“Y‰ h½†‰ Tjho N‹ÛR Ly|TÖy| AÛUTÖ] `ÙN‘’ BWÖš‹‰ Y£YRÖL ÙR¡V Y‹‰·[‰. R¼ÚTÖÛRV ŒÛX›¥, N¡VÖ] ÙS½˜Û\L· C¥XÖRRÖ¥, `ÙN‘’ AÛU“ ÚY¿ Y³›Á½ C‰ÚTÖÁ\ Tjho N‹ÛRL¸Á E¡U†ÛR “‰‘†‰ Y£ f\‰.

ÚU¼LP ‘WÖ‹‡V Tjho N‹ÛRL¸¥ UjL»Ÿ, IRWÖTÖ†, WÖÇÚLÖy, UL† U¼¿• ÚLÖV•“†ŠŸ ÍPÖe GeÍÚNt BfV Tjho N‹ÛRLºeLÖ] AjgLÖW†ÛR `ÙN‘’ AÛU“ W†‰ ÙNš‰·[‰ GÁT‰ h½‘P†ReL‰. ÚU¨•, 15 ‘WÖ‹‡V Tjho N‹ ÛRL· Œ¿Y] AÛU“L[ÖL UÖ¼\Ty|·[]. C‹R Tjho N‹ÛRL·, AY¼½Á ÙNV¥TÖ|LÛ[ Œ¿†R «£•T«¥ÛX GÁ¿ ÙR¡f\‰.

CR¼h G|†‰eLÖyPÖL, L¥L†RÖ ÍPÖe GeÍÚNto, Tjh YŸ†RL†‡¥ D|T|• YÛL›¥ ˜•ÛT Tjho N‹ÛRPÁ iy| ÙLց|·[‰. CÚRÚTÖÁ¿, ÙUyWÖÍ ÍPÖe GeÍÚNtr• Tjh YŸ†RL• ÚU¼ÙLÖ·º• YÛL›¥ ÚRpV Tjho N‹ÛR AÛU“PÁ iy| ÙLÖ·[ BŸY• LÖyz Y£f\‰. CR¼h ÙLÖ·ÛL A[«¥ J“ R¨• fÛP†‰·[‰.

T¡‹‰ÛW

‘WÖ‹‡V Tjho N‹ÛRL· h½†‰ BWÖš‹‰ ˜zÙY|TR¼LÖL LP‹R 2006-B• B| È.A]‹RWÖUÁ GÁTYW‰ RÛXÛU›Á g² J£ hµÛY `ÙN‘’ AÛU†R‰. Cehµ, ‘WÖ‹‡V Tjho N‹ÛRL· h½†‰ T¥ÚY¿ Y³LÖy|R¥LÛ[ A½«† R‰PÁ, ÙRÖPŸ‹‰ ÙNV¥TP ˜zVÖR ‘WÖ‹‡V Tjho N‹ÛRL· «£•‘]Ö¥, AY¼Û\ ™z «P°• T¡‹‰ÛW ÙNš‡£‹R‰.

CY¼Û\ÙV¥XÖ• L£†‡¥ ÙLց| `ÙN‘’ AÛU“, ÙNV¥TPÖR ‘WÖ‹‡V Tjho N‹ÛRLÛ[ ™z «|• YÛL›¥ Bš° ÚU¼ÙLց|·[‰.

HW¥ – AeÚPÖTŸ UÖR LÖX†‡¥

ÚNÛY Y¡ Ys¥ 30% Y[Ÿop

CeL]Ö–e ÛP•Í ÙNš‡ ‘¡°

ÙTjL»Ÿ

SP“ Œ‡ BzÁ HW¥ ˜R¥ AeÚPÖTŸ UÖR• YÛW›XÖ] Hµ UÖR LÖX†‡¥ rjL• U¼¿• LXÖ¥ Y¡ Ys¥ Y[Ÿop «fR• hÛ\‹‰·[‰. AÚRNUV•, ÚNÛY A¸“† ‰Û\ YÖ›XÖ] Y¡ Ys¥ CY¼Û\ÙV¥XÖ• «tp|• YÛL›¥ 29.6 NR®R• A‡L¡†‰·[‰.

¤.34,958 ÚLÖz

ÚNÛY Y¡ Ys¥ SP“ Œ‡ Bz¥ ˜R¥ Hµ UÖRjL¸¥, ÙNÁ\ Œ‡ Bz¥ ˜R¥ Hµ UÖRjLÛ[e LÖyz¨• 29.6 NR®R• (¤.26,971 ÚLÖz) A‡L¡†‰ ¤.34,958 ÚLÖzVÖL EVŸ‹‰·[‰. ÙNÁ\ AeÚPÖTŸ UÖR†‡¥ rjL• U¼¿• LXÖ¥ Y¡ Ys¥ N¡YÛP‹‰·[ ŒÛX›¥, ÚNÛY Y¡ Ys¥ 16 NR®R• (¤.3,767 ÚLÖz) EVŸ‹‰ ¤.4,366 ÚLÖzVÖL A‡L¡†‰·[‰.

RLY¥ ÙRÖ³¥îyT•, T‚LÛ[ ÙY¸›¥ C£‹‰ ŒÛ\ÚY¼½ R£• ’.‘.K. ÚNÛY, ÙRÖÛX† ÙRÖPŸ“, Yjf, L֐’| U¼¿• Œ‡o ÚNÛYL· ÚTÖÁ\ÛYL· ÚNÛY A¸“ ‰Û\L[ÖL L£RT|f\‰. ÚNÛY Y¡ Ys¥ A‡L¡†‰ Y£Y‰, C†‰Û\ Œ¿Y]jL· p\TÖ] ˜Û\›¥ ÙNV¥Ty| Y£fÁ\] GÁTÛR ÙY¸T|†‰ f\‰.

ÙTÖ£[ÖRÖW Y¦ÛUÛV ÙY¸T|†‰• SÖyzÁ ÙUÖ†R E·SÖy| E¼T†‡›¥ ÚNÛY A¸“ ‰Û\L¸Á TjL¸“ 56 NR®R• GÁT‰ h½‘P†ReL‰. G]ÚY, ÚNÛY Y¡ Ys¥ A‡L¡†‰ C£T‰ Uf²op RWeizV ÙNš‡VÖh•.

C‹‡VÁ ÚTje

ÙPTÖpy Yyz hÛ\“

CeL]Ö–e ÛP•Í ÙNš‡ ‘¡°

ÙNÁÛ]

ÚRpVUVUÖeLTyP YjfLº· JÁ\Ö] C‹‡VÁ ÚTje, ÙPTÖpy ‡yPj LºeLÖ] Yyz «fR†ÛR 1.50 NR®R• YÛW hÛ\†‰·[‰.

46-90 SÖ·L· YÛW›XÖ] ÙPTÖpy|LºeLÖ] Yyz «fR• R¼ÚTÖÛRV 7.5 NR®R†‡¦£‹‰ 6 NR®RUÖL hÛ\eLT|f\‰. 91-120 SÖ· ÙPTÖpyz¼LÖ] Yyz «fR• 8 NR®R†‡¦£‹‰ 7 NR®RUÖL hÛ\eLT|f\‰. 2-3 B|L· YÛW›XÖ] ÙPTÖpyz¼LÖ] Yyz «fR• 9.50 NR®R†‡¦£‹‰ 9.25 NR®RUÖL°•, I‹‰ B|L· U¼¿• AR¼h• ÚUXÖ] ÙPTÖpy|LºeLÖ] Yyz «fR• R¼ÚTÖÛRV 9.50 NR®R†‡¦£‹‰ 9 NR®RUÖL hÛ\eLT|f\‰.

LPÁLºeLÖ] Yyz «fR• hÛ\eLTy|·[ÛRV|†‰, CªYjf ÙPTÖpy| LºeLÖ] Yyz «fR†ÛR• hÛ\†‰·[‰.

 

December 18, 2008 at 3:58 AM Leave a comment

17.12.08:மாலைத்துளிகள்

புஷ் மீது வீசிய ஷூக்களை ஒரு கோடி டாலருக்கு வாங்கிக்கொள்ள மக்கள் ஆர்வம்

பாக்தாத் : ஈராக்கில் அமெரிக்க அதிபர் ஜார்ஜ் புஷ்மீது வீசப்பட்ட ஷூக்களை ஒரு கோடி டாலர் வரை ( சுமார் 47 கோடி ரூபாய் ) கொடுத்து வாங்கிக்கொள்ள அரபு நாடுகளில் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த ஞாயிறு அன்று ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத் சென்றிருந்த அமெரிக்க அதிபர் ஜார்ஜ் புஷ், அந்நாட்டு பிரதமர் நூரி அல் மாலிகியுடன் சேர்ந்து பத்திரிக்கையாளர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது எகிப்து தலைநகர் கெய்ரோவை தலைமையிடமாக செயல்பட்டு வரும் அல் பாக்தாதியா என்ற தனியார் டி.வி.நிறுவனத்தின் பாக்தாத் நிருபராக இருக்கும் முந்தாதார் அல் ஜெய்டி என்பவர் ஜார்ஜ் புஷ் மீது அவனது இரண்டு ஷூக்களையும் கழற்றி வீசினார். அந்த ஷூக்கள் அதிபர் புஷ் மீது படவில்லை என்றாலும், அந்த ஷூக்கள் இப்போது அரபு நாடுகளிடையே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் அதிக மதிப்புள்ளதாகவும் அகி விட்டன. பாத்தாத்தில் உள்ள ஒரு ஷூ கடையில் வாங்கப்பட்ட அந்த டார்க் பிரவுன் ஷூக்கள் இப்போது 10 மில்லியன் டாலர் வரை ( ஒரு கோடி டாலர் – சுமார் 47 கோடி ரூபாய் ) வரை விலை போகும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

மேடாஸ் நிறுவனங்களை வாங்கிக்கொள்வதை கைவிட்டது சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்

நியுயார்க் : மேடாஸ் இன்ஃரா மற்றும் மேடாஸ் புராபர்டீஸ் ஆகிய நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்கிக்கொள்ளும் திட்டத்தில் இருந்து சத்யம் கம்ப்யூட்ர்ஸ் விலகிக்கொண்டது. முதலீட்டாளர்களின் கடும் எதிர்ப்தை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேடாஸ் புராபர்டீஸ் நிறுவனத்தையும் மேடாஸ் இன்ஃராவின் 51 சதவீத பங்குகளையும் 1.6 பில்லியன் டாலருக்கு ( சுமார் 8,235 கோடி ரூபாய் ) வாங்கிக்கொள்வதாக சத்யம் கம்ப்யூட்டர் சர்வீசஸ் அறிவித்த 12 மணி நேரத்திற்குள் அதிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருக்கிறது. செவ்வாய்க்கிழமை அன்று இந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்கிக்கொள்வதாக சத்தம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அறிவித்ததும், அதன் பங்குதாரர்கள் அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஒரு ஐ.டி.கம்பெனி, கட்டுமான நிறுவனமான மேடாஸை வாங்குவதில் முதலீட்டாளர்களுக்கு விரும்பவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால் நியுயார்க் பங்கு சந்தையில் அதன் பங்கு மதிப்பு 55 சதவீதம் வரை குறைந்து விட்டது. செவ்வாய்க்கியமை அன்று இந்திய பங்கு சந்தை முடிவடைந்ததும், நலிவடைந்திருக்கும் மேடாஸ் புராபர்டீஸின் எல்லா பங்குகளையும் 1.3 பில்லியன் டாலருக்கும், மேடாஸ் இன்ஃராவின் 51 சதவீத பங்குகளை 0.3 பில்லியன் டாலருக்கும் வாங்கிக்கொள்வதாக சத்தம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அறிவித்தது. ஏற்கனவே சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சேர்மன் ராமலிங்க ராஜூவுக்கும் அவரை சேர்ந்தவர்களுக்கும் மேடாஸ் இன்ஃராவில் 36 சதவீத பங்குகளும் மேடாஸ் புராபர்டீஸில் 35 சதவீத பங்குகளும் இருக்கின்றன. இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து சத்யம் விலகிக்கொள்வதாக அறிவித்ததும், சரிந்திருந்த அதன் பங்கு மதிப்ப ஓரளவு மீண்டது.

போக்ஸ்வாகன் கார் விலை குறைந்தது

மும்பை : ஜெர்மனியின் சொகுசு கார் தயாரிப்பாளரான போக்ஸ்வாகன், இந்தியாவில் அதன் கார் விலையை குறைத்துள்ளது. டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் சென்வாட் வரியை மத்திய அரசு குறைத்ததை அடுத்து பெரும்பாலான கார் கம்பெனிகள் கார் விலையை குறைத்து வருகின்றன. ஜெர்மனியின் சொகுசு கார் தயாரிப்பாளரான போக்ஸ்வாகன், அதன் நவீன மாடல்களான ஜெட்டா மற்றும் பசாட்டின் விலையை ரூ.45,194 முதல் ரூ.80,859 வறை குறைத்திருக்கிறது. இந்த இரு மாடல்களைத்தான் போக்ஸ்வாகன் சமீபத்தில் இந்தியாவில் தயாரிக்க ஆரம்பித்தது. சென்வாட் வரி குறைப்பால் ஏற்பட்டுள்ள லாபம் முழுவதையுமே வாடிக்கையாளர்களே அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் விலை குறைப்பு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த நிறுவனம் சொல்கிறது. ஜெட்டாவின் விலை ரூ.45,194 முதல் ரூ.57,814 வரையிலும், பசாட்டின் விலை ரூ.74,193 முதல் ரூ.80,859 வரையும் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டீலர்களிடம் ஸ்டாக்காக இருக்கும் கார்களுக்கும் இந்த விலை குறைப்பு பொருந்தும் என்று போக்ஸ்வாகன் நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது. விலை குறைப்பு <உடனடியாக அமல்படுத்தப்படுவதாகவும் அது தெரிவித்திருக்கிறது.

பணவீக்கம் 7.49 சதவீதமாக குறைந்திருக்கும் : சர்வே

புதுடில்லி : இந்த வாரத்தில் இந்தியாவின் பணவீக்கம் 7.49 சதவீதமாகத்தான் இருக்கும் என்று ராய்ட்டர் செய்தி நிறுவனம் எடுத்த சர்வேயில் தெரிய வந்திருக்கிறது. டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் மத்திய அரசு, பெட்ரோல் விலையை 10 சதவீதமும் டீசலின் விலையை 6 சதவீதமும் குறைத்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக பணவீக்கம் 7.49 சதவீதமாக குறைந்திருக்கும் என்று 11 பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்திருக்கிறார்கள் என்று ராய்ட்டர் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டிருப்பதால் எவ்வளவு சதவீதம் பணவீக்கம் குறைந்திருக்கும் என்று சரியாக சொல்ல முடியாவிட்டாலும், 1.5 சதவீதம் முதல் 2.0 சதவீதம் குறைந்திருக்கும் என்று ஆக்ஸிஸ் வங்கியின் பொருளாதார நிபுணர் சவ்கதா பட்டாச்சார்யா சொல்கிறார். பெட்ரோல் விலை உயர்த்தப்பட்ட ஜூன் ஆரம்பத்தில் இந்தியாவின் பணவீக்கம் இரட்டை இலக்கத்திற்கு சென்றது. பின்னர் அது அதிகபட்சமாக ஆகஸ்ட் 2 ம் தேதியுடன் முடிந்த வாரத்தில் 12.91 சதவீதமாக உயர்ந்திருந்தது.

வட்டி விகிதத்தை அடியோடு குறைத்தது அமெரிக்கா!

வாஷிங்டன்: வட்டி விகிதத்தை அடியோடு குறைத்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது அமெரிக்க நிதித்துறை.
பெருமந்தச் சூழலில் தவிக்கும் தனது பொருளாதாரத்தை எப்படியாவது சீராக்கிவிடும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது அமெரிக்கா.
அதன் ஒரு கட்டமாக, வங்கி வட்டி விகிதங்களை அடியோடு குறைத்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதுவரை 1 சதவிகிதமாக இருந்த வட்டி விகிதத்தை 0 முதல் 0.25ஆகக் குறைத்துவிட்டது. பல வகைக் கடன்களுக்கு இனி வட்டியே கிடையாது. அடுத்த ஆண்டு இறுதி வரை இதே நிலைதான் நீடிக்கும் என்றும் நிதித்துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர். அதேபோல, நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி அமைப்பு முழுமையாக அரசின் வசம் இருந்தாக வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்திருப்பதாகவும் நிதித்துறை அறிவித்துள்ளது.
இனி அனைத்து பணவியல் காரணிகளையும் ஒருங்கிணைத்து, பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதுதான், அமெரிக்காவின் இன்றைய நெருக்கடியைத் தீர்க்கும் என்றும் நிதித்துறை கூறியுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க பங்குச் சந்தையில் மிகவும் சாதகமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. டோவ் ஜோன்ஸில் இன்று மட்டும் 4.2 சதவிகிதம் உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
புதிய சிக்கல்:
ஆனால், என்னதான் வட்டி விகிதக் குறைப்பை அமல்படுத்தினாலும் கூட அடுத்த ஆண்டு இறுதி வரை பொருளாதார மந்த்த்திலிருந்து மீளும் வாய்ப்பே இல்லை என்றும், இன்னும் நிலைமை மோசமாவதைத் தடுக்க முடியாது என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, பொராதாரத்தில் அரசின் பிடிமானம் மேலும் அதிகரிக்க வழிசெய்யும் முயற்சியில் புதிய அதிபர் ஒபாமா இறங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் யோசனைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கான முயற்சிகளில் ஒபாமா ஏற்கெனவே தீவிராமாக இறங்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க பொருளாதாரம் முழுக்க முழுக்க தனியார் மயமானது. முதலாளித்துவத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்குவது என்பதால், அரசின் தலையீடு இதுவரை மிக்க் குறைவாகவே இருந்துவந்தது. மேலும் இத்தகைய பொருளாதாரச் சுழறஅசி நிலை அமெரிக்காவுக்கு புதிதும் அல்ல.
ஆனால் 1940-களில் நடந்த உலகப் பெருமந்தத்துக்கு இணையான நெருக்கடி இப்போது ஏற்பட்டுள்ளதால், தங்கள் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைச் சித்தாந்தத்தையே ஓரளவு மாற்றிக் கொள்ளும் முடிவுக்கு வந்துள்ளது அமெரிக்கா. தொழில்துறை மற்றும் நிதித்துறையை முழுமையாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரும் முயற்சிகள் அரசின் சார்பில் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஏர்டெல் தமிழ் வாய்ஸ் போர்ட்டல்: யுவன்சங்கர் ராஜா தொடங்கி வைத்தார்

சென்னை: ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் ஏர்டெல் உங்கள் சாய்ஸ் என்ற தமிழ் வாய்ஸ் போர்ட்டல் சேவையை நேற்று அறிமுகப்படுத்தியது. இதனை இசை அமைப்பாளர் யுவன்சங்கர் ராஜா தொடங்கி வைத்தார்.
இதன் மூலம் ஏர்டெல் மொபைல் சந்தாதாரர்கள் 52222 என்ற எண்ணுக்கு டயல் செய்து பாடல்கள், நகைச்சுவை, நாட்டுப்புற பாடல்கள், செய்தி போன்றவற்றை தேர்வு செய்து கேட்க முடியும். இந்த சேவையை பெறுவதற்கு மாத வாடகை ரூ.15. இந்த போர்ட்டலுக்கு அழைப்பு மேற்கொள்ளும் போது நிமிடத்திற்கு ரூ.1 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
உதாரணத்திற்கு பாடல்கள் பிரிவை தேர்ந்தெடுக்கும்போது அதில் சினிமா ஸ்பெஷல், நடிகர்கள் ஸ்பெஷல், இசையமைப்பாளர்கள் ஸ்பெஷல் என 3 பிரிவுகள் உள்ளன. இதில் சந்தாதாரர்கள் தங்களுக்கு தேவையானதை தேர்வு செய்து பாடல்களை கேட்கலாம். இதில் தங்களுக்கு பிடித்த பாடல்களை ரிங் டோனாகவும், ஹலோ டியூனாகவும் செட் செய்து கொள்ளலாம். அதேபோல செய்திகள், நகைச்சுவை நடிகர்களின் ஜோக்குகள், போன்றவற்றையும் கேட்கலாம்.
விரைவில் இதில் பெண்களுக்கான அழகு குறிப்புகள், சமையல் குறிப்புகள், கவிதை, இலக்கியம் போன்றவையும் இணைக்கப்பட உள்ளது. இந்த தகவல்களை ஏர்டெல் நிறுவன தமிழ்நாடு மொபைல் சர்வீசஸ் தலைமை செயல் அதிகாரிகள் அனிர்பான் கோஷ், ராஜீவ் ராஜகோபால் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.

December 17, 2008 at 10:28 AM Leave a comment

17.12.08:இன்றைய கட்டுரை:மழலைகளுக்கான கணிதப்பயிற்சி மென்பொருள்

இந்த மழலைகளுக்கான கணிதப்பயிற்சி மென்பொருள் உபயோகமாக உள்ளது

 கீழ்க்கண்ட பதிவுப்பெயர், மற்றும் சாவியைக் கொடுத்துப் பதியவும்.


subs
குழந்தைகளின் கணித அறிவை விருத்தி செய்ய அருமையான மென்பொருள் உங்கள் கணினிவசம்.

http://www.4shared.com/file/76199160/d4338db9/mathsetup_2.html

December 17, 2008 at 3:55 AM Leave a comment

17.12.08:காலைத்துளிகள்

விமான கட்டணங்கள் குறைப்பு: மந்திரி கேள்வி

புதுடில்லி: விமான எரிபொருள் விலை குறைந்து வரும் போது, கட்டணங்களை இன்னமும் குறைக்காமல் விமான நிறுவனங்கள் இருப்பது ஏன் என்று மத்திய அமைச்சர் பிரபுல் பட்டேல் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பிரபுல் பட்டேல் கூறியதாவது: விமான எரிபொருள் விலை தற்போது குறைவையடுத்து, விமான கட்டணங்களை குறைக்க வேண்டும். இந்தாண்டு விமான நிறுவனங்கள் நெருக் கடியில் இருந்த போது, அவற்றிற்கு உதவும் விதமாக விமான எரிபொருள் மீதான சுங்கவரி ரத்து, கடன் வழங்குதல் போன்றவற்றை அரசு செய்தது. மாநில எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நேற்று முன்தினம் விமான எரிபொருள் விலையை 11 சதவீதம் வரை குறைத்துள்ளன. டில்லியில் தற்போது, ஒரு கிலோ லிட்டர் விமான எரிபொருள் விலை ரூ.32 ,691.28 ஆக குறைந்துள்ளது. இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மிக அதிகமாக,